Now showing items 1835-1854 of 3822

  • Liiketoiminnan hallinnan ja kilpailukyvyn kehittäminen vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa 

   Reinikainen, Ari (2016-08-17)
   Asuntorakentaminen on kansainvälistynyt ja kaupungistumisen myötä rakennusalalla rakentamisen kilpailu lisääntyy. Rakentaminen on suhdanneherkkä liiketoiminta-alue ja pääomavaltainen toimiala. Omistusasuminen on ...
  • Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen haasteet palveluna hankitun ohjelmiston käyttöönotossa 

   Hannula, Jasmiina (2017-06-07)
   Liiketoiminnan ja informaatioteknologian (IT) onnistunut yhteensovittaminen tuo yritykselle suuria hyötyjä, mutta samalla yhteensovittaminen on monimutkaista ja haastavaa. Tämä yhtälö aiheuttaa yrityksille ja niiden ...
  • Liiketoimintaekosysteemien rooli tuotantolaitosten sijaintipäätöksissä 

   Ahvonen, Petri Henrik (2016-11-09)
   Valmistavalla teollisuudella on merkittävä rooli Suomen bruttokansantuotteesta. Viimeisen vuosikymmenen trendinä on kuitenkin ollut, että länsimaiset yritykset siirtävät tuotantoaan pois halvempien kustannusten sekä muiden ...
  • Liiketoimintakonseptin kehittämisen suunnitteluprosessi 

   Pyhäjärvi, Joonas Mikael (2017-05-03)
   Menestyksellisen liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että yrityksellä on selkeä toiminta-ajatus ja –suunnitelma. Toimintaa suunnitellessa ja toteutettaessa tulee huomioida liiketoimintaan sekä välillisesti että suoraan ...
  • Liiketoimintasuunnitelma pienessä hypermedia-alan yrityksessä 

   Kuusela, Aapo (2010-06-23)
   Tässä työssä pyritään selvittämään millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma pienelle hypermedia-alan yritykselle. Mitä se sisältää, miten sitä voi hyödyntää ja mitä siitä voi oppia. Tarkoituksena on tutkimuksen pohjalta ...
  • Liiketoimintatiedon hallinnan kehittäminen startupissa 

   Hautala, Mikael Victor (2017-10-04)
   Työn tavoitteena oli auttaa alle kymmenen hengen kohdeorganisaatiota kehittämään liiketoimintatiedon hallintaa. Tavoitteen myötä työn tutkimuskysymykseksi muodostui ”miten kehittää startupin liiketoimintatiedon hallintaa ...
  • Liiketoimintatiedon hallintaratkaisun hyötyjen mittaaminen 

   Syväjärvi, Tuomas Tapio (2011-11)
   Tämän tutkimukset tavoitteena oli kartoittaa liiketoimintatiedon hallintaratkaisun (BI-ratkaisun) hyötyjä, selvittää ja ymmärtää BI-ratkaisun hyötyjen välisiä vaikuttimia sekä kartoittaa näiden hyötyjen mittaamiseen ...
  • Liikkumisen ohjaus työpaikoilla: työnantajan keinot vaikuttaa turvalliseen liikkumiseen 

   Osa, Minna (2013-10-09)
   Liikkumissuunnitelmien toteuttaminen on vahvasti esille noussut menetelmä yritysten keskuudessa ympäristöystävällisen, kustannustehokkaan, terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämisessä. Tämän työn tarkoituksena on ...
  • Liikkumisympäristö kohtaamispaikkana 

   Kronberg, Laura (2010-04-07)
   Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
  • Liikkuvan kaluston aiheuttama vaakavärähtely rautatievaihteessa. 

   Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
   Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
  • Liikkuvan myyjän tablet-sovelluksen toteuttaminen Windows 8 -alustalle 

   Hankkila, Juha (2015-12-09)
   Teknologian kehittymisen ja uusien laitetyyppien markkinoille tulon myötä yrityksissä on pohdittu eri tapoja niiden hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämisessä. Tietotekniikan tapauksessa tämä näkyi PC-tietokoneiden ...
  • Liikkuvan työkoneen turvallisuus 

   Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
   Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
  • Liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen käyttäytyminen – kokeellinen ja laskennallinen tutkimus 

   Mäntyranta, Lauri (2015-03-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-k ...
  • Liikuntateknologian turvallisuus 

   Nurmi, Eeva (2016-06-08)
   Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin liikuntateknologian yksiköllä on useita liikuntateknologiaan liittyviä testaus- ja mittauslaitteita. Tähän työhön valikoituivat seuraavat liikuntateknologian ...
  • Liityntäpysäköinti Tampere–Helsinki-joukkoliikennekäytävässä 

   Haukka, Antti (2012-06-06)
   Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
  • Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin hyödyntäminen lukujärjestysten muodostamisessa 

   Vehmaanperä, Milja (2016-06-08)
   Automatisoitu aikataulujen luominen on haastava tutkimusala, johon kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen lukujärjestykset. Tässä työssä luodaan yleiskatsaus lukujärjestysongelmaan sekä muodostetaan ja ratkaistaan ...
  • Linearity of Outphasing Radio Transmitters 

   Zahra, Mahwish (2016-06-08)
   The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
  • Linearity Requirements in LTE-Advanced Mobile Transmitter 

   Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
   LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
  • Linja-autoista kerättävälle avoimelle datalle soveltuva tietorakenne 

   Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
   Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
  • Linjasaneerauksen pullonkaulat 

   Vuorio, Ville Aleksi (2016-09-07)
   Linjasaneerauksilla on tällä hetkellä suuri tarve, joka vain jatkaa kasvuaan. Linjasaneerausprojektit ovat kuitenkin todella aikaa vieviä ja pitävät sisältävät paljon hukka-aikaa. Linjasaneerauksen läpimenoajan lyhentämiseksi, ...