Now showing items 2110-2129 of 3288

  • Pintahila-DFB -laserdiodin edistykselliset valmistusmenetelmät 

   Viljanen, Milla-Riina (2010-11-03)
   Nykyään lasereita käytetään mm. kotona DVD-soittimissa, teollisuudessa hitsaamiseen ja lääketieteessä silmäkirurgiaan. Viime aikoina myös yhdellä aallonpituudella toimivien eli yksimuotoisten laserien käyttö on yleistynyt ...
  • Pintavesilaitoksen saostuslietteiden tiivistys, vedenerotus ja loppusijoitus 

   Franssila, Sami (2015-05-06)
   Työssä tutkittiin Kyrönjoen jokiveden kemiallisessa saostuksessa muodostuvan rautapitoisen lietteen kunnostusta, tiivistystä, vedenerotusta ja loppusijoitusta. Lietteen kunnostusta ja tiivistystä tutkittiin nonionisella ...
  • Pirkanmaalla 2004 - 2008 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien analysointia bayesverkkojen avulla 

   Altio, Suvi (2012-12-05)
   Tässä työssä testataan Complex Systems Computation Group -tutkijaryhmän kehittämän B-course-ohjelmiston riippuvuuksien mallinnusmenetelmän soveltuvuutta liikenneonnettomuusdatan tutkimiseen. Ohjelmiston datan analysointi ...
  • Pitkän elinkaaren ohjelmiston kehittäminen 

   Aho, Ville (2013-06-05)
   Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...
  • Pk-yrityksen laajentuminen yrityskaupan avulla 

   Kangas, Jyrki (2016-06-08)
   Yrityksen kasvua pidetään luonnollisena ja usein myös välttämättömänä tavoitteena, johon vaaditaan kasvuhalua, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Yhä useammalla alalla orgaanisen kasvun mahdollisuudet ovat hyvin pienet ...
  • PK-yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittäminen 

   Heikkilä, Jussi (2015-06-03)
   Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen ja tiivis esitys yrityksen toiminnasta sisältäen ne ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemaansa liiketoiminta-aluetta. Siitä ilmenevät strategia, yrityksen menestystekijät, ...
  • Pk-yrityksen myyntiprosessin johtamisen kehittäminen 

   Kalli, Arttu (2010-05-05)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
  • Plagioinnin automaattinen etsintä lähdekoodista 

   Järvinen, Miika (2014-02-05)
   Plagioinnin järjestelmällinen tunnistaminen suuresta määrästä lähdekooditiedostoja on vaikeaa. Se vaatii kaikkien tarkasteltavana olevien lähdekooditiedostojen vertaamista toisiinsa, josta muodostuu jo pienillä tiedostomäärillä ...
  • Planeettaportaan voitelujärjestelmän kehittäminen tuuliturbiinivaihteessa 

   Marjamäki, Jaakko (2011-06-08)
   Planeettavaihteissa kuormitusten kasvu lisää voitelun merkitystä. Voitelun parantaminen tarkoittaa siirtymistä kokonaan painevoiteluun, jolloin voiteluainetta saadaan suurempia määriä voitelukohteisiin. Tässä työssä ...
  • Planning tools for MPLS networks 

   Vilkki, Jarkko (2010-07-02)
   Verkot, joissa MPLS-tekniikkaa (Multi Protocol Label Switching) käytetään pakettien reitittämiseen, kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi ja toiminnallisuus, jota verkoissa tarvitaan, monipuolistuu koko ajan. Tämän syyn ...
  • Plant information models for OPC UA: case copper refinery 

   Harju, Janne Herman (2015-01-14)
   Isojen laitosten informaation rakenne on usein hankala ihmisen hahmottaa silloin, kun kaikki tieto on yhdessä listassa. Jotta laitoksen informaatiosta saadaan parempi kokonaiskuva, tarvitsee se mallintaa jollakin tekniikalla. ...
  • PLAYABLE GROUNDS - playground as infrastructure for a city 

   Yeung, Shiu Yu (2014-06-04)
   PLAYABLE GROUNDS is proposed to enhance the walkability in a city by introduction of “playgrounds for public”- an integration of playgrounds and existing city fabrics without any fundamental urban structures changes. The ...
  • Pneumaattisen digitaaliventtiilijärjestelmän mallinnusmenetelmien vertailu 

   Tuppurainen, Antti (2011-11-09)
   Perinteisesti pneumaattisen järjestelmän asemasäätö on toteutettu proportionaali- ja servoventtiileillä. Uutena vaihtoehtona perinteisille säätötavoille on nelitie-digitaaliventtiilijärjestelmä, joka sisältää neljä ...
  • Pneumaattisen liikealustan suunnittelu 

   Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
   Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
  • Pneumatic Compression Device for Restless Legs Syndrome 

   Heiskanen, Tuomas (2015-04-08)
   Restless legs syndrome is neurological disorder that causes unpleasant sensations in the limbs, usually legs. These sensations can cause an irresistible urge to move the legs. Moving the affected limb can relieve the ...
  • Pohjaratkaisujen ongelmat ja ansiot – Päiväkotisuunnitelma Ylöjärvelle 

   Nyman, Pasi (2010-06-02)
   Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
  • Poikkeuksellisen painavien tiekuljetusten geotekniset tarkastelut 

   Savolainen, Lauri Petteri (2016-10-05)
   Suomessa kokonaismassaltaan yli 200-tonnisille erikoiskuljetuksille myönnetään vuosittain noin 10–20 lupaa. Näin raskaisiin kuljetuksiin liittyy merkittäviä riskejä, mutta niiden yhteydessä tehtävien geoteknisiä tarkasteluja ...
  • Poincaré Plot analysis and Graphical User Interface development for the study of Heart Rate Variability in asthmatic children 

   Milagro, Francisco Javier (2016-06-08)
   Asthma is a chronic lung disease that inflames and narrows the airways, and although it affects people of all ages it most often starts during childhood. However, there is still not a clinical method for the premature ...
  • Poistoilmalämpöpumppu kerrostalossa 

   Riivari, Tomi (2016-12-07)
   Tämän diplomityö tavoitteena oli tutkia ja vertailla poistoilmalämpöpumppujärjestelmässä erilaisia toteutusperiaatteita kerrostalossa. Vertailussa tutkittiin kiinteistön kokonaislämmityskustannuksien muutoksia eri ...
  • Polttoaineen vaikutus laivamoottorin pienhiukkaspäästön fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin 

   Kuittinen, Niina (2016-06-08)
   Laivojen dieselmoottorit muodostavat merkittävän hiukkaspäästöjen lähteen. Syntyvien pienhiukkasten on osoitettu huonontavan ilmanlaatua rannikkoalueilla ja mustaa hiiltä sisältävät hiukkaset voivat aiheuttaa paikallista ...