Now showing items 2130-2149 of 3288

  • Polttokennoajoneuvojen tarvitseman vedyn jakelu ja tankkaus 

   Nissilä, Matti (2012-08-15)
   Kansainvälisten ennusteiden mukaisesti maailman energiankulutus jatkaa kasvuaan ja fossiiliset energialähteet ovat merkittävässä roolissa vielä pitkään, vaikka niiden käyttöön tiedetään liittyvän vakavia ympäristöhaittoja. ...
  • Polyglot Programming in Web Development 

   Harmanen, Juhana (2013-09-04)
   Different programming languages are used to solve different problem domains. Front-end code standards and best practices are used to separate presentation, content and behavior. Architectural approaches like three-tier ...
  • Polykaprolaktonin ominaisuudet ja käyttö biomateriaalina 

   Aromaa, Heini (2010-10-06)
   Polykaprolaktoni (PCL) on laajasti tunnettu biohajoava polymeeri, jota on käytetty muun muassa lääkeluovutuslaitteiden materiaalina. Kirjallisuudesta löytyy useita tutkimuksia koskien PCL:a, joten sen ominaisuuksia ...
  • Polymeerikuitubetoninen sandwich-elementti 

   Jyrkiäinen, Kai (2014-12-03)
   Betonisandwich-seinäelementit ovat olleet suosittuja vuosikymmenien ajan talonrakentamisessa Suomessa. Energiansäästötavoitteet, rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja ulkonäölliset tekijät ovat ohjanneet elementtien kehittämistä. ...
  • Polymeeripohjaisen palo-oven rakenteen optimointi 

   Keskinen, Lassi (2015-08-12)
   Polymeeripohjaiset palo-ovet ovat ovia, jotka pystyvät rajaamaan paloa yhdessä ovea ympäröivän seinän kanssa. Työn tavoitteena oli löytää uusi palo-ovirakenne jolla saavutettaisiin referenssimateriaalia paremmat ...
  • Polymeeriraaka-aineen kehitys ekstruusiolla valmistettavaan sovellukseen 

   Johansson, Laura (2011-09-07)
   Tässä työssä tarkoituksena oli optimoida ekstruusiolla valmistettavan muovituotteen raaka-aine lisäämällä siihen erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia lisä- ja täyteaineita. Lisäksi ekstruusion prosessointiparametrit ja ...
  • Polyuretaanieristeiset teräsrakenteiset pientaloseinäelementit 

   Viitanen, Antti (2012-04-04)
   Tämän työn tavoitteena oli kehittää polyuretaanieristeinen teräsrakenteinen pientaloseinäelementti ja tutkia sen rakennusfysikaalista toimivuutta sekä luoda periaateratkaisut elementin liitoksista ja yksityiskohdista. ...
  • Polyvinyylikloridin (PVC) kierrätys ja uusiokäyttö 

   Poropudas, Maria (2011-05-04)
   PVC-muovi on yksi käytetyimmistä muovityypeistä Suomessa. PVC-muovin monipuolisen käytön seurauksena jätettä syntyy hajanaisesti, ja joitain vuosikymmeniä vanhoja sovelluksia päätyy vasta nyt ensimmäistä kertaa jätteeksi. ...
  • Porauksen ohjaushydrauliikan kehittäminen 

   Pakarinen, Markus (2012-08-15)
   Työn tarkoituksena oli löytää erilaisia hydraulijärjestelmätason ratkaisuja kallionporaus-laitteen ohjaushydrauliikan toteuttamiseen ja valita lopulta kaksi parasta toteutusvaih-toehtoa. Tarkastelukohteena oli Sandvik ...
  • Porauksenaikaisen mittauksen arvo kalliotilarakentamisessa 

   Norri, Tuomas Henrik (2015-10-07)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää analysoivan porauksenaikaisen mittauksen sovelluksen (MWD-analyysisovellus) arvopotentiaaleja kalliotilarakentamisessa. Lisäksi pyrkimyksenä oli löytää sovellukselle ...
  • Porphyrinoid-Fullerene Dyads decorated with Hydroxy Acetate Tethers for Immobilization on Metal Oxide Surfaces 

   Penttilä, Krista (2013-09-04)
   Porphyrinoids are macrocyclic molecules, of which porphyrins and phthalocyanines are examples of. Porphyrins share the same basic pyrrolic ring structure, as hemin and chlorophyll, where the four pyrroles are joined by ...
  • Portable OpenCL Out-of-Order Execution Framework for Heterogeneous Platforms 

   Korhonen, Ville (2014-12-03)
   Heterogeneous computing has become a viable option in seeking computing performance, to the side of conventional homogeneous multi-/single-processor approaches. The advantage of heterogeneity is the possibility to choose ...
  • Portlet-based presentation of energy KPIs in SOA-enabled manufacturing facilities targeting holistic energy management. 

   Hossain, Mohammad Mahmud (2014-06-04)
   One third of global energy consumption is directly attributed to manufacturing industry. The demand of efficient energy usage in manufacturing is prompted by scarcity of traditional energy resources and rising energy price. ...
  • Porvoon kaupungin kortteli 26, tontit 1 ja 4 

   Valkeavirta, Matti (2010-06-09)
   Suunnittelukohteeni on Porvoon kaupungin empire-kaupunginosassa sijaitseva kortteli, jolle tekeillä uusi asemakaavaa. Kaavan laadinnassa on ollut useita eri vaiheita, mutta tontin 4 lopullista asemakaavaa ei ole saatu ...
  • Porvoon kaupungin uuden virastotalon yleinen arkkitehtikilpailu 

   Sammaljärvi, Pasi (2010-06-09)
   Diplomityöni on jatkosuunnitelma 02.05-30.09.2008 pidetyn Porvoon kaupungin uuden virastotalon yleisen kaksivaiheisen idea- ja suunnittelukilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotuksestani. Suunnittelukilpailun ensimmäisessä ...
  • Porvoon läntisen jokirannan kehittämissuunnitelma 

   Pohjalainen, Saara (2014-04-09)
   Tässä diplomityössä on laadittu aluesuunnitelma Porvoon läntiselle jokirannalle. Työn tavoitteena on tuottaa ideasuunnitelma alueen rakentumisesta osaksi Porvoon laajenevaa keskustaa. Työ on toteutettu yhteistyössä Porvoon ...
  • Porvoon läntisen jokirannan kehittämissuunnitelma 

   Lackman, Laura (2014-03-05)
   Tässä diplomityössä on laadittu suunnitelma Porvoon kaupungissa, Länsirannan alueella sijaitsevalle Porvoonjoen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee entisellä teollisuusalueella, jota on viime vuosikymmenten aikana ...
  • Position estimation using RSS measurements with unknown measurement model parameters 

   Nurminen, Henri (2012-12-05)
   The availability and performance of satellite-based navigation systems are the weakest in urban areas and indoor spaces, where the user density would be high. In these environments alternative low-cost positioning techniques ...
  • Potential of wave power: A techno-economic feasibility analysis of gyration based wave energy technology 

   Turkia, Jesse (2015-12-09)
   Aaltovoimaenergian kehitys on ollut hidasta ja suurimmat taloudelliset tukijat ovat olleet valtioita ja unioneja, kuten EU. Aaltovoiman kehittäjät ovat pääsääntöisesti pieniä, yksityisiä startup-yrityksiä ja yksityisten ...
  • Potilassiirtokuljetusjärjestelmän logistiikan hallinnan suunnittelu 

   Kangas, Arto (2013-12-04)
   Terveydenhuolto on jatkuvien muutospaineiden alla hoitoprosessien kehittyessä ja väestöpohjan muuttuessa. Jatkuva kustannuksien kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa palveluita pyritään hajauttamaan yhä suuremmalle ...