Now showing items 3204-3223 of 3833

  • Technological evolution of the wind power industry 

   Cortazar, Imanol (2010-06-16)
   This Master of Science Thesis studies the wind power industry evolution with the objective of evaluating its current status, the near future development and the alternatives to the wind turbine dominant design. For achieving ...
  • Tee se itse kyläkeskus 

   Virkola, Lauri (2012-06-06)
   Pienessä kylässä yksittäisen uudisrakennuksen merkitys alueen kehitykselle voi olla merkittävä. Mitkä asiat uutta rakentaessa määrittävät vaikutusalueen syvyyden ja erityisesti mitkä elementit muodostavat elämyksellisen ...
  • Tehdasparannusprojektien hankintaprosessin kehittäminen 

   Honkanen, Torsti (2015-05-19)
   Tämän työn tutkimusongelma on selvittää, miten kohdeyrityksen hankintaprosessia tulisi kehittää. Tutkimus kohdistuu paperikoneiden ja niiden apulaitteiden parannusprojektien hankintaprosessiin, jonka tiedetään toimivan ...
  • Tehoelektroniikkalaitteen tuotteistaminen 

   Aura, Esko (2013-02-06)
   Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
  • Tehokas tietotyöhön perehdyttäminen 

   Rekola, Tuulia (2017-06-07)
   Tietotyö on yrityksissä yhä merkittävämmässä roolissa, ja siten myös siihen perehdyttämisen merkitys on kasvanut. Tietotyö on usein luonteeltaan strukturoimatonta ja ennalta-arvaamatonta, eivätkä työskentely ja työn tulokset ...
  • Teholedien hakkuriteholähteet 

   Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
   Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
  • Teholähteen suunnittelu komponenttien mittauselektroniikalle 

   Ritanen, Antti Ilkka (2016-05-04)
   Murata Electronics Oy:ssä kehitetään uutta mittauselektroniikkaa komponenttien testaukseen. Mittauselektroniikan ohessa suunnitellaan teholähde mahdollistamaan mittausjärjestelmän toiminta. Tämän diplomityön tarkoitus on ...
  • Tehtaan keskijännitejakelun selektiivisyystarkastelu 

   Eronen, Pekka (2014-06-04)
   Työssä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten ...
  • Tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen haasteet 

   Äystö, Johanna (2015-12-09)
   Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tehtäväsuunnittelun asemaa Skanska Talonrakennus Oy:ssä selvittämällä suurimmat esteet tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen onnistumisessa ja etsimällä keinot näiden esteiden ...
  • Teiden hoidon ja ylläpidon yhteistyön kehittäminen - päällystettyjen teiden paikkaus ja kuivatus 

   Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
  • Tekniikan akateemisten suhtautuminen yrittäjyyteen, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteet ja kannusteet 

   Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
  • Teknisten muovien kierrätys 

   Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
   Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
  • Teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutukset liikerakennusten päärakennusmateriaalin valintaan 

   Toijonen, Jari (2013-11-08)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
  • Teknisten varasto-ohjautuvien tuotteiden hyllyynkantopalvelun analysointi ja kehittäminen 

   Hyttinen, Juha, Tapani (2016-12-07)
   Parker Hannifin Oy tarjoaa asiakkailleen hyllyynkantopalvelua kolmessa toimipisteessä Suomessa. Tämä tutkimus keskittyy kyseisen palvelun prosessien kehittämiseen. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan selvittäminen ...
  • Tekopohjavesiprosessin tarkastelu ja kehittäminen Nokian vesilaitoksella 

   Ränkman, Esa (2011-01-12)
   Nokian kaupungin tekopohjavesilaitos hyödyntää Maatialanharjun I luokan pohja-vesialuetta raakavesilähteenään. Luontaisen muodostumisen lisäksi pohjavettä syntyy rantaimeytymisen ja Viikinharjulla tapahtuvan tekopohjaveden ...
  • Tekoälyn hyödyntäminen vähittäispankissa 

   Kääntä, Jaakko (2018-01-10)
   Asiakaskäyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa. Joustaviin ja edullisiin digitaalisiin palveluihin tottuneet asiakkaat vaativat nyt myös pankilta parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Miten pankki voi vastata asiakkaiden ...
  • Teksti-TV-sovelluksen muokkaaminen MIDP:stä Androidille 

   Palkonen, Jyrki (2012-04-04)
   Vuosien varrella ohjelmistokehittäjille kertyy paljon vanhoja sovelluksia ja ohjelmistokomponentteja, joille voisi olla käyttöä uusissa projekteissa. Korkean tason kielet lupaavat helppoa siirrettävyyttä ympäristöstä ...
  • Tekstieditorin puheohjaus 

   Saari, Tommi (2013-06-05)
   Työssä tutkitaan multimodaalista käyttöliittymää, jonka osina toimivat graafinen modaliteetti ja puhemodaliteetti. Tutkimuksen kohteena on selvittää miten modaliteetit tulisi yhdistää käytettävyyden maksimoimiseksi siten, ...
  • Tekstin luokittelu 

   Mähönen, Mika (2013-06-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
  • Telamaalauksen kehitys jatkuvatoimisella maalauslinjalla 

   Eerikäinen, Antti (2016-04-06)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tiedon ja osaamisen parantaminen kolmitelamaalauksen suhteen SSAB:n Hämeenlinnan maalipinnoitustehtaalla. Perusteina tälle diplomityölle olivat: maalauksen laadun parantaminen ...