Now showing items 3218-3237 of 3822

  • Teolliseen nanohiukkassovellutukseen tuotetun aerosolin massakokojakauman määrittäminen 

   Kujanpää, Sonja Päivi Helena (2016-03-09)
   Nanomateriaalit ovat tulleet osaksi teollista tuotekehittelyä ja niiden valmistusmäärät ovat kasvussa. Teollisen nanomateriaalituotannon tavoitteena on tuottaa tasalaatuisia ja tasakokoisia hiukkasia. Ongelmia kuitenkin ...
  • Teollisen internetin soveltaminen kunnossapidon tietotuotteissa 

   Nikkola, Mika (2016-08-17)
   Koneellistumisen ja automaation myötä sitoutunut pääoma laitteissa ja tuotantolaitoksissa on lisääntynyt. Tehokas kunnossapidon ohjaus ja hallinta on täten elintärkeää kannattavan liiketoiminnan ja laitteiden hyvän ...
  • Teollisten nanohiukkasten ympäristöriskien arviointi 

   Poikkimäki, Mikko (2016-12-07)
   Nanokokoisten materiaalien kuten teollisten nanohiukkasten tuotantomäärät ja käyttö erilaisissa teollisissa sovelluksissa sekä arkipäiväisissä kulutustuotteissa ovat kasvaneet kiihtyvästi 2000-luvulla. Teollisilla ...
  • Teollisten palvelutuotteiden konfigurointi 

   Hintikka, Jussi Petteri (2017-01-11)
   Palveluliiketoiminnan merkitys teollisuusyritysten liiketoiminnassa on kasvanut, minkä seurauksena yritykset pyrkivät kehittämään teollisuuden palvelutuotteista kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Yleisesti tuotteiden ...
  • Teollisten sivutuotteiden stabilointi geopolymeerejä käyttäen 

   Rajaniemi, Kyösti (2015-12-09)
   Työn keskeisenä tarkoituksena oli vertailla erilaisia vaihtoehtoisia sideaineita, geopolymeerejä, muutaman teollisuuden sivutuotteen stabiloinnissa. Tarkasteltavia sivutuotteita tässä tutkimuksessa ovat viherlipeäsakka, ...
  • Teollisuuden likaisten poistoilmavirtojen lämmöntalteenotto 

   Savolainen, Lauri (2014-05-07)
   Poistoilmavirtojen lämmöntalteenottolaitteet ovat jo vuosikymmeniä olleet osa ilmanvaihdon suunnittelua. Laitteiden käytön rajoittava tekijä on järjestelmien hinta ja haastavat toimintaolosuhteet. Vaikeimmin toteutettavissa ...
  • Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuus 

   Vaulanen, Tuomas (2017-03-08)
   Teollisen suunnittelupalvelun hankinta on teollisten investointiprojektien kannalta keskeinen elementti sellaisen osaamisen hankinnassa, jota investoija ei omista. Suunnittelupalvelun toimittajan monipuolisen osaamisen ...
  • Teollisuusjätevesien seuranta ja hallinta – tapauskohteena Jyväskylän seutu 

   Makkonen, Eero (2015-06-03)
   Teollisuusjätevesien laatu ja määrä voivat poiketa huomattavasti verrattuna tyypilliseen talousjäteveteen. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla ja viemäriverkostossa, turvallisuusriskin ...
  • Teollisuusvaihteen lämmönkehityksen ja jäähdytyksen laskenta 

   Hämäläinen, Anssi Otto Jeremias (2016-08-17)
   In this Master’s Thesis, different methods for calculating thermal rating of industrial gear units are introduced. Thermal rating is calculated by estimating power losses and cooling power of the gearbox. Calculation methods ...
  • Termoelastien kierrätys 

   Neuvonen, Iina (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on kirjoitettu osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön.” Tavoitteena on tutkia termoelastien, erityisesti SEBS-tyyppisen termoelastin, vanhenemista ...
  • Terveen talon rakentamisen prosessi 

   Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
   Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...
  • Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa 

   Kuosku, Arto (2015-04-08)
   Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
  • Terveydenhuollon laitteita koskevien viranomaisvaatimusten soveltaminen yliopistoympäristössä 

   Eerola, Jaana (2015-08-12)
   Tutkimustulosten kaupallistamista pidetään yhtenä yliopistojen perusfunktioista. Tällä funktiolla tarkoitetaan prosessia, jossa yliopistotutkija osallistuu yhteistyöhankkeeseen tuottamallaan uudella tiedolla, joka myöhemmin ...
  • Teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun kehittäminen 

   Vaksila, Janne (2012-09-05)
   Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
  • Teräksen tilastollinen väsymisanalyysi 

   Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
   Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
  • Teräksisen suurpaalun rakenteellinen toiminta siltarakenteissa 

   Isohaka, Janne (2015-01-14)
   Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...
  • Teräsbetoni- ja liittopilarin palomitoitus R180 luokkaan eurokoodin mukaisesti 

   Juvonen, Jouni (2014-01-15)
   Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
  • Teräsbetonilaatan lävistymisen analysointi epälineaarisella elementtimenetelmällä 

   Råberg, Lotta (2013-11-08)
   Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
  • Teräsbetonipaalun kalliokärjen laatuvaatimukset 

   Utriainen, Ville (2014-03-05)
   Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
  • Teräsbetonirakenteiden palomitoitus korjausrakentamisessa 

   Keitaanniemi, Juho (2013-08-14)
   Rakennusten rakenteet on suunniteltava kestämään tulipalon aiheuttamat rasitukset. Rakennukselta vaadittavan palonkestoajan määrittelee rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii usein olemassa ...