Now showing items 3219-3238 of 3833

  • Tekoälyn hyödyntäminen vähittäispankissa 

   Kääntä, Jaakko (2018-01-10)
   Asiakaskäyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa. Joustaviin ja edullisiin digitaalisiin palveluihin tottuneet asiakkaat vaativat nyt myös pankilta parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Miten pankki voi vastata asiakkaiden ...
  • Teksti-TV-sovelluksen muokkaaminen MIDP:stä Androidille 

   Palkonen, Jyrki (2012-04-04)
   Vuosien varrella ohjelmistokehittäjille kertyy paljon vanhoja sovelluksia ja ohjelmistokomponentteja, joille voisi olla käyttöä uusissa projekteissa. Korkean tason kielet lupaavat helppoa siirrettävyyttä ympäristöstä ...
  • Tekstieditorin puheohjaus 

   Saari, Tommi (2013-06-05)
   Työssä tutkitaan multimodaalista käyttöliittymää, jonka osina toimivat graafinen modaliteetti ja puhemodaliteetti. Tutkimuksen kohteena on selvittää miten modaliteetit tulisi yhdistää käytettävyyden maksimoimiseksi siten, ...
  • Tekstin luokittelu 

   Mähönen, Mika (2013-06-05)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia tekstin luokittelua ja avainsanojen poimintaa. Tähän tarkasteluun tärkein yksittäinen tekijä on datan rakenne, jonka avulla työssä perusteellaan luokittelun tarpeellisuutta. ...
  • Telamaalauksen kehitys jatkuvatoimisella maalauslinjalla 

   Eerikäinen, Antti (2016-04-06)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tiedon ja osaamisen parantaminen kolmitelamaalauksen suhteen SSAB:n Hämeenlinnan maalipinnoitustehtaalla. Perusteina tälle diplomityölle olivat: maalauksen laadun parantaminen ...
  • Telasorvien tukirullien kehitys 

   Korhonen, Aapo (2015-12-09)
   Tämän diplomityön aiheena on telasorvien tukirullien kehitys. Tukirullia käytetään kappaleiden tuennassa sorvattaessa paperikoneen teloja. Työn tavoitteena on tutkia syitä tukirullien vikaantumisiin ja huolloista aiheutuviin ...
  • Telcont Secure -hälytyksensiirtolaitteen ohjelmisto ketteränä projektina 

   Koponen, Markku (2010-06-23)
   Telcont Oy perustettiin julkisessa IP-verkossa tapahtuvaa, viranomaishyväksyttyä ilmoituksensiirtoa varten. Tässä työssä kuvataan siirtoverkon asiakaslaitetta, ATM0602-moduulia, jonka ohjelmiston kirjoittaja suunnitteli ...
  • Telecommunication data monetization 

   Haapaniemi, Jani (2018-01-10)
   The aim of the study was to find out what kind of telecommunication data monetization models are interesting and potential. The focus was on finding out what kind of business model trends there are already, how telco data ...
  • Telojen kunnostus paperikoneen runkovälissä 

   Koirikivi, Mikko Tapio (2013-05-08)
   Tässä työssä on tutkittu paperitehtaalla tapahtuvien telojen kunnossapitotöiden suorittamista telahuoltoverstaan sijaan paperikoneella irrottamatta teloja niiden laitepaikoilta. Tutkimuksessa perehdyttiin ensin ...
  • Teolliseen nanohiukkassovellutukseen tuotetun aerosolin massakokojakauman määrittäminen 

   Kujanpää, Sonja Päivi Helena (2016-03-09)
   Nanomateriaalit ovat tulleet osaksi teollista tuotekehittelyä ja niiden valmistusmäärät ovat kasvussa. Teollisen nanomateriaalituotannon tavoitteena on tuottaa tasalaatuisia ja tasakokoisia hiukkasia. Ongelmia kuitenkin ...
  • Teollisen internetin soveltaminen kunnossapidon tietotuotteissa 

   Nikkola, Mika (2016-08-17)
   Koneellistumisen ja automaation myötä sitoutunut pääoma laitteissa ja tuotantolaitoksissa on lisääntynyt. Tehokas kunnossapidon ohjaus ja hallinta on täten elintärkeää kannattavan liiketoiminnan ja laitteiden hyvän ...
  • Teollisten nanohiukkasten ympäristöriskien arviointi 

   Poikkimäki, Mikko (2016-12-07)
   Nanokokoisten materiaalien kuten teollisten nanohiukkasten tuotantomäärät ja käyttö erilaisissa teollisissa sovelluksissa sekä arkipäiväisissä kulutustuotteissa ovat kasvaneet kiihtyvästi 2000-luvulla. Teollisilla ...
  • Teollisten palvelutuotteiden konfigurointi 

   Hintikka, Jussi Petteri (2017-01-11)
   Palveluliiketoiminnan merkitys teollisuusyritysten liiketoiminnassa on kasvanut, minkä seurauksena yritykset pyrkivät kehittämään teollisuuden palvelutuotteista kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Yleisesti tuotteiden ...
  • Teollisten sivutuotteiden stabilointi geopolymeerejä käyttäen 

   Rajaniemi, Kyösti (2015-12-09)
   Työn keskeisenä tarkoituksena oli vertailla erilaisia vaihtoehtoisia sideaineita, geopolymeerejä, muutaman teollisuuden sivutuotteen stabiloinnissa. Tarkasteltavia sivutuotteita tässä tutkimuksessa ovat viherlipeäsakka, ...
  • Teollisuuden likaisten poistoilmavirtojen lämmöntalteenotto 

   Savolainen, Lauri (2014-05-07)
   Poistoilmavirtojen lämmöntalteenottolaitteet ovat jo vuosikymmeniä olleet osa ilmanvaihdon suunnittelua. Laitteiden käytön rajoittava tekijä on järjestelmien hinta ja haastavat toimintaolosuhteet. Vaikeimmin toteutettavissa ...
  • Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuus 

   Vaulanen, Tuomas (2017-03-08)
   Teollisen suunnittelupalvelun hankinta on teollisten investointiprojektien kannalta keskeinen elementti sellaisen osaamisen hankinnassa, jota investoija ei omista. Suunnittelupalvelun toimittajan monipuolisen osaamisen ...
  • Teollisuusjätevesien seuranta ja hallinta – tapauskohteena Jyväskylän seutu 

   Makkonen, Eero (2015-06-03)
   Teollisuusjätevesien laatu ja määrä voivat poiketa huomattavasti verrattuna tyypilliseen talousjäteveteen. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla ja viemäriverkostossa, turvallisuusriskin ...
  • Teollisuusvaihteen lämmönkehityksen ja jäähdytyksen laskenta 

   Hämäläinen, Anssi Otto Jeremias (2016-08-17)
   In this Master’s Thesis, different methods for calculating thermal rating of industrial gear units are introduced. Thermal rating is calculated by estimating power losses and cooling power of the gearbox. Calculation methods ...
  • Termoelastien kierrätys 

   Neuvonen, Iina (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on kirjoitettu osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön.” Tavoitteena on tutkia termoelastien, erityisesti SEBS-tyyppisen termoelastin, vanhenemista ...
  • Terveen talon rakentamisen prosessi 

   Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
   Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...