Now showing items 3224-3243 of 3822

  • Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuus 

   Vaulanen, Tuomas (2017-03-08)
   Teollisen suunnittelupalvelun hankinta on teollisten investointiprojektien kannalta keskeinen elementti sellaisen osaamisen hankinnassa, jota investoija ei omista. Suunnittelupalvelun toimittajan monipuolisen osaamisen ...
  • Teollisuusjätevesien seuranta ja hallinta – tapauskohteena Jyväskylän seutu 

   Makkonen, Eero (2015-06-03)
   Teollisuusjätevesien laatu ja määrä voivat poiketa huomattavasti verrattuna tyypilliseen talousjäteveteen. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla ja viemäriverkostossa, turvallisuusriskin ...
  • Teollisuusvaihteen lämmönkehityksen ja jäähdytyksen laskenta 

   Hämäläinen, Anssi Otto Jeremias (2016-08-17)
   In this Master’s Thesis, different methods for calculating thermal rating of industrial gear units are introduced. Thermal rating is calculated by estimating power losses and cooling power of the gearbox. Calculation methods ...
  • Termoelastien kierrätys 

   Neuvonen, Iina (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on kirjoitettu osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön.” Tavoitteena on tutkia termoelastien, erityisesti SEBS-tyyppisen termoelastin, vanhenemista ...
  • Terveen talon rakentamisen prosessi 

   Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
   Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...
  • Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa 

   Kuosku, Arto (2015-04-08)
   Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
  • Terveydenhuollon laitteita koskevien viranomaisvaatimusten soveltaminen yliopistoympäristössä 

   Eerola, Jaana (2015-08-12)
   Tutkimustulosten kaupallistamista pidetään yhtenä yliopistojen perusfunktioista. Tällä funktiolla tarkoitetaan prosessia, jossa yliopistotutkija osallistuu yhteistyöhankkeeseen tuottamallaan uudella tiedolla, joka myöhemmin ...
  • Teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun kehittäminen 

   Vaksila, Janne (2012-09-05)
   Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
  • Teräksen tilastollinen väsymisanalyysi 

   Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
   Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
  • Teräksisen suurpaalun rakenteellinen toiminta siltarakenteissa 

   Isohaka, Janne (2015-01-14)
   Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...
  • Teräsbetoni- ja liittopilarin palomitoitus R180 luokkaan eurokoodin mukaisesti 

   Juvonen, Jouni (2014-01-15)
   Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
  • Teräsbetonilaatan lävistymisen analysointi epälineaarisella elementtimenetelmällä 

   Råberg, Lotta (2013-11-08)
   Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
  • Teräsbetonipaalun kalliokärjen laatuvaatimukset 

   Utriainen, Ville (2014-03-05)
   Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
  • Teräsbetonirakenteiden palomitoitus korjausrakentamisessa 

   Keitaanniemi, Juho (2013-08-14)
   Rakennusten rakenteet on suunniteltava kestämään tulipalon aiheuttamat rasitukset. Rakennukselta vaadittavan palonkestoajan määrittelee rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii usein olemassa ...
  • Teräskelapakkaustoiminnan kehittäminen toimitusketjun näkökulmasta 

   Pajulahti, Antto (2011-08-17)
   Pakkaustoimintaa on aikaisemmin tutkittu melko vähän. Viime vuosina aihetta on alettu tarkastelemaan yhä kokonaisvaltaisemmin hallinnollisesta näkökulmasta. Pakkaus vaikuttaa usein merkittävästi tuotannon, logistiikan ja ...
  • Teräsliitosten mitoitus ja kustannuslaskenta 

   Jokela, Ville (2016-06-08)
   Sweco Rakennetekniikka Oy antoi diplomityön tehtäväksi syksyllä 2015 ja sen tarkoituksena oli tehdä yrityksen teräsosastolle käyttäjäystävällisiä työkaluja Helsingin olympiastadionin perusparannuksen yhteydessä lisättävän ...
  • Teräsrakenteiden liitokset ja liitosten kiertymisjäykkyyden vaikutus kehärakenteeseen 

   Keto, Juha-Matti (2016-06-08)
   Teräsrakenteiden suunnittelussa rakennesuunnittelija joutuu ottamaan huomioon useita eri seikkoja jotka ohjaavat suunnittelutyön etenemistä ja vaikuttavat suunnittelutyön lopputulokseen. Euroopassa käyttöön otetut Eurokoodit ...
  • Teräsrakenteiden suunnitteluohje 

   Vaajasaari, Heikki (2016-12-07)
   Tämä diplomityö käsittelee teräsrakennesuunnittelussa huomioonotettavia asioita. Työn lähtökohtana on ollut Vahanen Oy:n kiinnostuksen kohde kehittää omaa ohjeistustaan suunnittelijoille teräsrakennesuunnittelukohteissa. ...
  • Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan 

   Tapiola, Anssi (2013-06-05)
   Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
  • Test application of the internet of things for energy efficient outdoor smart lighting 

   Farahat, Ahmed (2014-02-05)
   The term Internet of Things (IoT) is immerging lately in many researches and publications with the purpose of standardizing the concept. The IoT tends to connect the physical world virtually through the internet by creating ...