Now showing items 3238-3257 of 3833

  • Terveen talon rakentamisen prosessi 

   Tynkkynen, Tuukka (2015-10-07)
   Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät ...
  • Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa 

   Kuosku, Arto (2015-04-08)
   Ihmiset viettävät nykyaikana 90 % ajastaan sisätiloissa. Ei ole samantekevää millaiset olosuhteet sisäilmastossamme vallitsevat, sillä niillä on suuri merkitys yleisen hyvinvointimme ja viihtyvyytemme kannalta. Uusissakin ...
  • Terveydenhuollon laitteita koskevien viranomaisvaatimusten soveltaminen yliopistoympäristössä 

   Eerola, Jaana (2015-08-12)
   Tutkimustulosten kaupallistamista pidetään yhtenä yliopistojen perusfunktioista. Tällä funktiolla tarkoitetaan prosessia, jossa yliopistotutkija osallistuu yhteistyöhankkeeseen tuottamallaan uudella tiedolla, joka myöhemmin ...
  • Teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun kehittäminen 

   Vaksila, Janne (2012-09-05)
   Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
  • Teräksen tilastollinen väsymisanalyysi 

   Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
   Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
  • Teräksisen suurpaalun rakenteellinen toiminta siltarakenteissa 

   Isohaka, Janne (2015-01-14)
   Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...
  • Teräsbetoni- ja liittopilarin palomitoitus R180 luokkaan eurokoodin mukaisesti 

   Juvonen, Jouni (2014-01-15)
   Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
  • Teräsbetonilaatan lävistymisen analysointi epälineaarisella elementtimenetelmällä 

   Råberg, Lotta (2013-11-08)
   Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
  • Teräsbetonipaalun kalliokärjen laatuvaatimukset 

   Utriainen, Ville (2014-03-05)
   Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
  • Teräsbetonirakenteiden palomitoitus korjausrakentamisessa 

   Keitaanniemi, Juho (2013-08-14)
   Rakennusten rakenteet on suunniteltava kestämään tulipalon aiheuttamat rasitukset. Rakennukselta vaadittavan palonkestoajan määrittelee rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii usein olemassa ...
  • Teräskelapakkaustoiminnan kehittäminen toimitusketjun näkökulmasta 

   Pajulahti, Antto (2011-08-17)
   Pakkaustoimintaa on aikaisemmin tutkittu melko vähän. Viime vuosina aihetta on alettu tarkastelemaan yhä kokonaisvaltaisemmin hallinnollisesta näkökulmasta. Pakkaus vaikuttaa usein merkittävästi tuotannon, logistiikan ja ...
  • Teräsliitosten mitoitus ja kustannuslaskenta 

   Jokela, Ville (2016-06-08)
   Sweco Rakennetekniikka Oy antoi diplomityön tehtäväksi syksyllä 2015 ja sen tarkoituksena oli tehdä yrityksen teräsosastolle käyttäjäystävällisiä työkaluja Helsingin olympiastadionin perusparannuksen yhteydessä lisättävän ...
  • Teräsrakenteiden liitokset ja liitosten kiertymisjäykkyyden vaikutus kehärakenteeseen 

   Keto, Juha-Matti (2016-06-08)
   Teräsrakenteiden suunnittelussa rakennesuunnittelija joutuu ottamaan huomioon useita eri seikkoja jotka ohjaavat suunnittelutyön etenemistä ja vaikuttavat suunnittelutyön lopputulokseen. Euroopassa käyttöön otetut Eurokoodit ...
  • Teräsrakenteiden suunnitteluohje 

   Vaajasaari, Heikki (2016-12-07)
   Tämä diplomityö käsittelee teräsrakennesuunnittelussa huomioonotettavia asioita. Työn lähtökohtana on ollut Vahanen Oy:n kiinnostuksen kohde kehittää omaa ohjeistustaan suunnittelijoille teräsrakennesuunnittelukohteissa. ...
  • Teräsrakenteiden toteuttamisen vaatimukset standardin EN 1090 mukaan 

   Tapiola, Anssi (2013-06-05)
   Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
  • Test application of the internet of things for energy efficient outdoor smart lighting 

   Farahat, Ahmed (2014-02-05)
   The term Internet of Things (IoT) is immerging lately in many researches and publications with the purpose of standardizing the concept. The IoT tends to connect the physical world virtually through the internet by creating ...
  • Test Automation for Process Automation System 

   Kanninen, Jyri Tapani (2015-02-04)
   Automation system manufacturers have been developing automation application software for decades. Recently, the amount of test automation integrated in the application research and development has been on the rise due to ...
  • Testaus ohjelmistotuotannon osana 

   Palomäki, Petteri (2017-08-16)
   Testaus on kriittinen vaihe ohjelmistotuotannossa, jolla varmistetaan, että ohjelmistot ovat toimivia ja laadukkaita. Testauksessa löytynyt virhe on paljon helpompaa ja edullisempaa korjata, kuin vasta valmiissa ohjelmistossa ...
  • Testauspolitiikan kehittäminen alihankintaprojekteihin 

   Vainio, Noora (2017-06-07)
   Alihankintaprojekteja tekevissä yrityksissä projektien diversiteetti on suuri. Projektien testausvaatimukset ja -käytännöt vaihtelevat tämän vuoksi suuresti. Kuitenkin asiakkaat ovat erityisesti myyntivaiheessa kiinnostuneita ...
  • Testausprosessin kehittäminen ohjelmiston käyttöönottoprojektissa 

   Sidebras, Rope (2013-08-14)
   Ohjelmistotuotteen käyttöönottoon liittyy monta eri vaihetta. Erityisesti käyttöönoton suunnitteluvaiheeseen on panostettava, jotta käyttöönoton aikana osataan varautua mahdollisiin riskien aiheuttamien häiriöiden minimointiin. ...