Now showing items 1758-1777 of 3875

  • Laadunhallinnan kehittäminen pk-yrityksessä 

   Nisso, Kaarlo (2014-05-07)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan laadunhallinnan kehittämistä, pienen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen laadunhallintaa siten, että se kykenisi ...
  • Laadunhallinta palveluyrityksessä prosessijohtamisen keinoin 

   Köttö, Pekka (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkimuksen keskiössä on kautta aikain laadunhallintamenetelmiä yhdistänyt käsite eli prosessi. Tavoitteena on löytää kohdeyritys Relacom Finland Oy:n käyttöön parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaisen prosessijohtamisen ...
  • Laadunhallintajärjestelmän asiakasvaatimukset ja erityispiirteet mikroyrityksissä 

   Kallio, Mikko (2014-08-13)
   Laadunhallinta on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja siihen kulutetaan paljon resursseja yrityksissä. Laadunhallintajärjestelmän voi standardoida ja maailmalla yleisimmin käytetty laatustandardi ...
  • Laadunhallintajärjestelmän kehitys teknisessä tukkukaupassa 

   Arkko, Risto (2017-05-03)
   Laadunhallintajärjestelmät, laatujohtaminen ja prosessimainen toimintamalli ovat muodostuneet kriittisiksi osiksi kilpailukykyistä liiketoimintaa teknisellä alalla. Asiakasvaatimusten tiukentuessa on entistä tärkeämpää ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu pk-yritykselle 

   Koskinen, Jyri (2017-12-07)
   Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto on keskeinen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä. Erityisesti alihankintateollisuudessa laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto edistää uusien asiakassuhteiden ...
  • Laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen ultraäänikuvantamisessa 

   Hakulinen, Ullamari (2014-01-15)
   Ultraäänikuvaus on laajasti käytössä oleva kuvantamistekniikka, joka hyödyntää äänen heijastuksia kudosten rajapinnoista. Menetelmää pidetään turvallisena, koska ionisoivaa säteilyä ei käytetä. Tutkimuksen luotettavuus on ...
  • Laajennettavan lääketieteellisen mittalaitesimulaattorin toteutus 

   Blomqvist, Pate (2012-01-11)
   Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on jo pitkään käytetty hoitotyön tukena fysiologisia mittauksia tekeviä potilasvalvontamonitoreja. Monitorit sisältävät nykyään suuren määrän ominaisuuksia, jotka on usein toteutettu ...
  • Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma 

   Kuhmonen, Ville, Antero (2014-08-13)
   Diplomityö Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma tutkii Tampereen Eteläpuiston muuttamista kaupungin takapihasta uudeksi asuinalueeksi. Tampere on kosken ympärille kehittynyt kaupunki, jonka keskusta-alue ...
  • Laastien ja betonien kapillaarisuusominaisuuksien määritys vapaan veden imeytyskokeella 

   Tuominen, Eero (2016-05-04)
   Standardin EN ISO 15148 mukainen vapaan veden imeytyskoe on yksinkertainen ja hyväksi todettu menetelmä huokoisten rakennusmateriaalien vedenimuominaisuuksien tutkimiseen. Kokeen tuloksena saadaan veden imeytymiskerroin, ...
  • Laastien toiminta kylmissä olosuhteissa 

   Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
   Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...
  • Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella 

   Ruuska, Tiina (2014-12-03)
   Lämmönjohtavuus ja ominaislämpökapasiteetti kuuluvat tärkeimpiin rakennusfysikaalisiin materiaaliominaisuuksiin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kyseiset ominaisuudet tutkittavaksi toimitetuilta 18 laastilta. Tämän ...
  • Laattasiltojen vahventaminen pintavalulla 

   Jurvanen, Eevertti (2017-09-06)
   Standardien ja ohjeiden uudistuminen sekä mitoittavien liikennekuormien kasvu on johtanut siihen, etteivät vanhat sillat täytä enää välttämättä nykyisten normien mukaisia vaatimuksia. Tällaisten siltojen tapauksessa ...
  • Laatudokumentaatiojärjestelmän siirtäminen sähköiseen muotoon 

   Lehvonen, Ville (2013-06-05)
   Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
  • Laatujärjestelmien hyödyntäminen rakennushankkeessa 

   Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
   Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
  • Laatujärjestelmän suunnittelu pienyrityksessä 

   Jylli, Jarmo (2011-06-08)
   Laatujärjestelmät ja prosessien johtamiseen perustuva ohjausjärjestely on noussut keskeiseksi osaksi teollista tuotantoa. Tuotteiden ja palveluiden laadun lisäksi huomiota kiinnitetään toimintojen laatuun, koko siihen ...
  • Laatupiiriajattelu allianssi-mallilla toteutettavassa rakennushankkeessa 

   Lähteenmäki, Mikael (2018-01-10)
   Tutkimuksen ongelmana on määrittää missä määrin allianssimallilla toteutettavassa rakennushankkeessa laatupiiriajattelua sovelletaan tuotannonohjaukseen? Tutkimus toteutettiin allianssimallilla toteutettavan Yliopistonkatu ...
  • Labor pricing in global environment 

   Marttila, Miro (2016-01-13)
   Oman työn hinnoitteluun liittyy monia haasteita globaalissa toimintaympäristössä. Tämä diplomityö toteutettiin yhteistyössä globaalin yrityksen kanssa, joka aloitti projektin harmonisoidakseen tuntihinnoittelukäytäntönsä. ...
  • Laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessin kehittäminen 

   Tupeli, Olli (2014-10-08)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
  • Laboratory information management system module for integration into manufacturing operations management system 

   Haurinen, Miikka (2018-02-07)
   Laboratory information management systems (LIMS) enhance the productivity of the laboratories as the data throughput and the market demand increase. Integrating the laboratory with a manufacturing operations management ...
  • Lainerikartongin puristus- ja puhkaisulujuuden on-line-estimointi soft sensoria käyttäen 

   Viitamäki, Mikko (2017-01-11)
   Paperin ja kartongin valmistuksen keskeinen haaste on, ettei kaikkia laatuominaisuuksia, kuten lujuutta pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti. Lujuusominaisuudet ovat tärkeitä laatusuureita. Erityisesti aaltopahvilaatikoilta ...