Now showing items 2323-2342 of 3993

  • Object Tracking in Video Sequences 

   Rintala, Sebastian (2017-05-03)
   Tässä diplomityössä vertaillaan konenäössä käytettyjen SIFT-, SURF- ja ORB-algoritmia objektin seurannassa. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella algoritmien soveltuvuutta erityyppisille videoille ja erilaisiin ...
  • Offline-toiminnallisuus logistiikan web-sovelluksessa 

   Saarinen, Olli (2018-03-07)
   Digitalisaatio on yleistynyt valmistavassa teollisuudessa, mutta sen tuomat hyödyt on huomattu muilla myös toimialoilla, kuten esimerkiksi logistiikassa. Digitalisaatiolla on mahdollisuus vähentää yrityksen prosesseissa ...
  • Ohjausjärjestelmän turvatoimintojen toteutus ja analysointi eräässä varastojärjestelmässä 

   Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
   Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
  • Ohjeistuksen muodostaminen ja käyttöönotto ohjelmistoprojektissa 

   Lukkarinen, Elina Tuulia (2015-12-09)
   Jotkin projektit vaativat, että laatuun kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Syitä tähän voivat olla projektin suuri koko, kiire, tai se, että projekti on luonteeltaan sellainen, että virheet voivat aiheuttaa paljon ...
  • Ohjelmistoarkkitehtuurien tietämyskannan kehittäminen 

   Hylli, Otto (2012-03-07)
   Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
  • Ohjelmistojärjestelmän suorituskyvyn hallintaprosessin kehittäminen 

   Hämäläinen, Osku (2017-05-03)
   Ohjelmistojärjestelmän suorituskyky voi jäädä vähälle huomiolle ohjelmistokehityksessä, mikäli järjestelmän suorituskyky koetaan riittäväksi. Ohjelmistojärjestelmän suorituskykyä tulisi kuitenkin hallita läpi ohjelmiston ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin määrittely kylmäalan yritykselle 

   Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
   Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
  • Ohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen 

   Kuronen, Markus (2015-12-09)
   Ohjelmiston uudistamisella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnallisuuden parantamista ja ohjelmiston päivittämistä vastaamaan nykyisiä ohjelmistolle esitettyjä tarpeita. Ohjelmiston uudistamisella on myös mahdollista saada ...
  • Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 

   Karttunen, Elina (2010-12-08)
   Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
  • Ohjelmistoprojektin etenemisen ennustaminen automaattisesti kerätyllä datalla 

   Karttunen, Mikko (2017-06-07)
   Avoimen lähdekoodin projekteja isännöivistä palveluista voidaan kerätä projekteihin liittyvää ohjelmistotuotantodataa automaattisella louhinnalla. Tätä dataa voidaan käyttää ohjelmistoprojektin etenemisen ennustamiseen, ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen monialaisessa palveluyrityksessä 

   Tuominen, Santeri (2017-12-07)
   Ohjelmistorobotiikka (RPA) on sovellusteknologia, jolla automatisoidaan manuaalista työtä tietokoneella. Tutkimuksen kohdeyritys miettii teknologian hankkimista ja halusi tietää mihin ohjelmistorobotiikkaa voitaisiin ...
  • Ohjelmistostandardin koneluettava rajapinta ja mukautuva web-käyttöliittymä 

   Eskola, Harri (2015-01-14)
   Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
  • Ohjelmistot sähköisessä tenttimisessä 

   Kela, Jesse Kristian (2017-08-18)
   Matematiikan opetuksen sähköistyminen on ajankohtainen aihe ja sen digitalisaatio alkaa jo lähtien peruskoulun alusta jatkuen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Myös korkeakoulumaailmassa pyritään matemaattista osaamista ...
  • Ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen 

   Kouri, Hanna (2015-05-06)
   Tutkimuksen aiheena oli ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen. Työn tarkoitus oli selvittää mikä on osastojen välisen tiedon jakamisen nykytila ja miten tiedon jakamista ...
  • Ohjelmistoyrityksen organisaatiomuutos hierarkkisesta litteään: analyysi 

   Pasanen, Olli (2016-04-06)
   Tutkielmassa tarkastellaan ohjelmistoyrityksen muutosta hierarkkisesta organisaatiorakenteesta matalaan organisaatiorakenteeseen. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten hyvin muutokselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ...
  • Ohjelmistoyrityksen tietojärjestelmien, tietoturvan ja valvonnan kehitys 

   Mähönen, Timo (2014-11-05)
   Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...
  • Ohjelmistoyritysten globalisoitumiskäytännöt kulttuurinäkökulmasta 

   Wesslin, Ville (2010-11-03)
   Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. ...
  • Ohjussimulaattorin toteutus osaksi reaaliaikaista hajautettua simulaatiota 

   Utter, Tommi (2015-12-09)
   Sotaoperaatioissa hyödynnetyt laitteet ja niiden tarvitsemat resurssit kasvattavat operaatioista koituvia kustannuksia merkittävästi. Sotaharjoituksissa pyritään jäljittelemään oikeita sotatilanteita, mutta esimerkiksi ...
  • Oikeiden tuotevariaatioratkaisujen löytäminen olemassa olevan tuotekannan pohjalta 

   Hiula, Marika (2014-06-04)
   Tässä työssä käsitellään vedenpuhdistuslaitteita valmistavan yrityksen tuotekannan supistamista ja oikeiden tuotevariaatioratkaisujen löytämistä olemassa olevan tuotekannan pohjalta. Työn tarkoituksena on löytää ne laitteet, ...
  • An Oil Flow Monitoring System Based on Web Services 

   Camp Castillo, Roberto Shaw (2010-11-03)
   The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...