Now showing items 2417-2436 of 4152

  • Object Tracking in Video Sequences 

   Rintala, Sebastian (2017-05-03)
   Tässä diplomityössä vertaillaan konenäössä käytettyjen SIFT-, SURF- ja ORB-algoritmia objektin seurannassa. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella algoritmien soveltuvuutta erityyppisille videoille ja erilaisiin ...
  • Offline-toiminnallisuus logistiikan web-sovelluksessa 

   Saarinen, Olli (2018-03-07)
   Digitalisaatio on yleistynyt valmistavassa teollisuudessa, mutta sen tuomat hyödyt on huomattu muilla myös toimialoilla, kuten esimerkiksi logistiikassa. Digitalisaatiolla on mahdollisuus vähentää yrityksen prosesseissa ...
  • Ohjausjärjestelmän turvatoimintojen toteutus ja analysointi eräässä varastojärjestelmässä 

   Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
   Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
  • Ohjeistuksen muodostaminen ja käyttöönotto ohjelmistoprojektissa 

   Lukkarinen, Elina Tuulia (2015-12-09)
   Jotkin projektit vaativat, että laatuun kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Syitä tähän voivat olla projektin suuri koko, kiire, tai se, että projekti on luonteeltaan sellainen, että virheet voivat aiheuttaa paljon ...
  • Ohjelmistoarkkitehtuurien tietämyskannan kehittäminen 

   Hylli, Otto (2012-03-07)
   Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
  • Ohjelmistojärjestelmän suorituskyvyn hallintaprosessin kehittäminen 

   Hämäläinen, Osku (2017-05-03)
   Ohjelmistojärjestelmän suorituskyky voi jäädä vähälle huomiolle ohjelmistokehityksessä, mikäli järjestelmän suorituskyky koetaan riittäväksi. Ohjelmistojärjestelmän suorituskykyä tulisi kuitenkin hallita läpi ohjelmiston ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin määrittely kylmäalan yritykselle 

   Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
   Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
  • Ohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen 

   Kuronen, Markus (2015-12-09)
   Ohjelmiston uudistamisella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnallisuuden parantamista ja ohjelmiston päivittämistä vastaamaan nykyisiä ohjelmistolle esitettyjä tarpeita. Ohjelmiston uudistamisella on myös mahdollista saada ...
  • Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 

   Karttunen, Elina (2010-12-08)
   Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
  • Ohjelmistoprojektin etenemisen ennustaminen automaattisesti kerätyllä datalla 

   Karttunen, Mikko (2017-06-07)
   Avoimen lähdekoodin projekteja isännöivistä palveluista voidaan kerätä projekteihin liittyvää ohjelmistotuotantodataa automaattisella louhinnalla. Tätä dataa voidaan käyttää ohjelmistoprojektin etenemisen ennustamiseen, ...
  • Ohjelmistoprojektin projektinhallintadatan visualisointi 

   Väisänen, Lassi (2018-06-06)
   Modernissa ohjelmistokehityksessä suositaan yhä ketterämpiä menetelmiä ja näiden menetelmien tukena käytetään yhä enemmän automatisoituja työkaluja tuotannon apuna. Nämä työkalut luovat ja hallitsevat projektiin liittyvää ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen monialaisessa palveluyrityksessä 

   Tuominen, Santeri (2017-12-07)
   Ohjelmistorobotiikka (RPA) on sovellusteknologia, jolla automatisoidaan manuaalista työtä tietokoneella. Tutkimuksen kohdeyritys miettii teknologian hankkimista ja halusi tietää mihin ohjelmistorobotiikkaa voitaisiin ...
  • Ohjelmistorobotiikka asiakaspalvelun kehittämisessä 

   Sinikallio, Mikko (2018-06-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli auttaa suomalaista asiakaspalvelun kehittämiseen keskittynyttä ohjelmistoalan yritystä ymmärtämään, minkälaiset asiakaspalvelutyön prosessit ovat hyödyllistä automatisoida ohjelmistorobotiikan ...
  • Ohjelmistostandardin koneluettava rajapinta ja mukautuva web-käyttöliittymä 

   Eskola, Harri (2015-01-14)
   Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
  • Ohjelmistot sähköisessä tenttimisessä 

   Kela, Jesse Kristian (2017-08-18)
   Matematiikan opetuksen sähköistyminen on ajankohtainen aihe ja sen digitalisaatio alkaa jo lähtien peruskoulun alusta jatkuen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Myös korkeakoulumaailmassa pyritään matemaattista osaamista ...
  • Ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen 

   Kouri, Hanna (2015-05-06)
   Tutkimuksen aiheena oli ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen. Työn tarkoitus oli selvittää mikä on osastojen välisen tiedon jakamisen nykytila ja miten tiedon jakamista ...
  • Ohjelmistoyrityksen organisaatiomuutos hierarkkisesta litteään: analyysi 

   Pasanen, Olli (2016-04-06)
   Tutkielmassa tarkastellaan ohjelmistoyrityksen muutosta hierarkkisesta organisaatiorakenteesta matalaan organisaatiorakenteeseen. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten hyvin muutokselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ...
  • Ohjelmistoyrityksen tietojärjestelmien, tietoturvan ja valvonnan kehitys 

   Mähönen, Timo (2014-11-05)
   Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...
  • Ohjelmistoyritysten globalisoitumiskäytännöt kulttuurinäkökulmasta 

   Wesslin, Ville (2010-11-03)
   Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. ...
  • Ohjussimulaattorin toteutus osaksi reaaliaikaista hajautettua simulaatiota 

   Utter, Tommi (2015-12-09)
   Sotaoperaatioissa hyödynnetyt laitteet ja niiden tarvitsemat resurssit kasvattavat operaatioista koituvia kustannuksia merkittävästi. Sotaharjoituksissa pyritään jäljittelemään oikeita sotatilanteita, mutta esimerkiksi ...