Now showing items 2736-2755 of 4485

  • Paalulaatan optimointi 

   Martinmäki, Tomi (2016-12-07)
   Nykyisin rakennesuunnittelijoilta vaadittava kustannustietoisuus ja suunnitelmien kustannustehokkuus ovat kasvattaneet kilpailua niin rakennusalalla kuin suunnittelutoimistoissa. Rakenteiden optimaalisuuden tavoittelemisessa ...
  • Paalunkatkaisulaitteen tuotekehitys 

   Honkanen, Paavo Petteri (2016-04-06)
   Tämä diplomityö on tehty osana Enmac Oy:n uusien tuotteiden kehittelyä. Työ esittelee paalunkatkaisulaitteeseen tehtyä tuotekehitysprojektia ensimmäisen prototyypin testeihin asti. Itse projekti jatkuu vielä tämän jälkeen, ...
  • Packaging solutions for biodegradable tissue engineering products 

   Lindell, Taru (2016-04-06)
   Tissue engineering is a multidisciplinary field that develops biological substitutes to restore, maintain, or improve damaged tissues. Biodegradable tissue engineering applications are often complex composite structures ...
  • Paikallisuuden palasia - Sastamalan keskustan kehityssuunnitelma 

   Könttä, Eveliina (2013-06-05)
   Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
  • Paikan estimointi kulmamittausten avulla 

   Suomalainen, Laura (2017-06-07)
   Tässä diplomityössä käsitellään paikannusta saapumiskulmamittausten avulla. Työssä esitellään yleisimpiä suodattimia, robusteja suodattimia ulkolaisten tarkasteluun ja niiden algoritmit. Suodatuksen taustateorian lisäksi ...
  • Paikkatietojärjestelmäpohjaisen maanpeiteluokituksen hyödyntäminen hulevesimallinnuksessa 

   Lahti, Lassi (2016-01-13)
   Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
  • Paineakkujen testilaitteiston suunnittelu 

   Palomäki, Heikki (2012-09-05)
   Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
  • Paineilmajärjestelmän simulointi ja mitoitus 

   Hyvönen, Pekka (2017-03-08)
   Paineilmajärjestelmien suunnittelussa ongelmaksi muodostuu ilman kokoonpuristuvuus. Etenkin järjestelmää kasvatettaessa paineilman häviöt kasvavat ja riittävän paineen sekä tilavuusvirran saavuttamiseksi tarvitaan suurempi ...
  • Paineistetun hydraulijärjestelmän öljyn kunnossapito 

   Virtanen, Markus (2012-06-06)
   Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
  • Painelaitekirjan dokumentoinnin sähköistäminen 

   Palomäki, Antti (2012-05-15)
   Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
  • Painesuhteiden hallinta ilmatiiviydeltään parannetuissa palvelurakennuksissa 

   Lahtinen, Ella (2018-09-05)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla ilmatiiviydeltään parannetun (ts. tiivistyskorjatun) rakennuksen painesuhteet saadaan hallintaan siten, että rakenteiden yli vaikuttavat paine-erot saadaan ...
  • Painevaletun alumiiniseoskomponentin painetiiveyden ja koneistettavuuden parantaminen 

   Turhanen, Toni (2017-05-03)
   Diplomityössä tutkittiin painevalettujen ovensuljinrunkojen paine- ja vuototiiveyttä. Alumiiniseoksesta kylmäkammiomenetelmällä valettujen runkojen valueräkohtaisen tiiveyden oli todettu vaihtelevan runkojen huokoisuudesta ...
  • Paineviemärin energia- ja kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Kurki, Kim (2016-03-09)
   Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
  • Pakettiterminaalin toiminnan tehostaminen 

   Nylund, Juuso (2016-10-05)
   Tämän tutkimuksen kohteena oli pakettiterminaalin toiminnan kehittäminen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä pakettiterminaalin ongelmiin sekä esittää kehitystoimenpiteitä, joiden avulla ...
  • Pakkaussuunnittelusta asiakkaan ostoskoriin - ketjun hallinta 

   Ovaska, Marko (2013-04-03)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
  • Palamisen mallinnus suurten pyörteiden simuloinnissa 

   Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
   Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
  • Palvelinten varmistusjärjestelmät 

   Määttä, Tuomas (2015-01-14)
   Diplomityön tavoitteena oli kuvata yleisellä tasolla niitä seikkoja, jotka vaikuttavat keskikokoisen yrityksen tarpeeseen päivittää oman konesalin palvelinten varmistusjärjestelmä, sekä mitä järjestelmän uusinnassa ...
  • Palveluasumiskonseptin kehittäminen siirtokelpoisten tilojen toimittajalle 

   Viita, Katriina (2013-10-09)
   Diplomityössä tarkastellaan palvelurakentamismarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta, sekä millaisia mahdollisuuksia ja erityispiirteitä palvelurakentamisessa on. Suomessa väestön ikääntymisen ennustetaan olevan Euroopan ...
  • Palveluiden tuottaminen mobiili-WiMAX-verkossa 

   Hannula, Harri (2013-04-03)
   Tämä diplomityö käsittelee mobiili-WiMAXia. Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaiseen käyttöön mobiili-WiMAX on kustannustehokas vaihtoehto sekä erityisesti se, minkälaisia palveluita sen ylitse voidaan toteuttaa ...
  • Palveluiden tuotteistaminen ja uusien palveluiden kehittäminen teollisuusyrityksessä 

   Silvennoinen, Mika (2016-08-17)
   Palvelut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osa-alueiksi teollisuusyritysten liiketoiminnassa. Teollisuusyritykset ovat alkaneet etsiä kysynnän vaihtelun tasaajaa sekä kasvua palveluliiketoiminnasta. Perinteisesti ...