Now showing items 3972-3991 of 4152

  • Verkkopalvelun käyttäjäkokemus - Facebookin parhaat ja huonoimmat hetket 

   Malmberg, Niina (2013-10-09)
   Käyttäjäkokemus on terminä ja tieteenalana noussut oleelliseksi osaksi ihmiskeskeistä suunnittelua sekä verkkopalveluja. Nykypäivän laadukkailta verkkopalveluilta odotetaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisäksi myös ...
  • Verkkopalvelun käytön seuranta ja seurantatiedon visualisointi 

   Tebest, Teemo (2010-06-23)
   Verkkopalvelujen käytön seuraaminen on ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuksen kohde, jota käsitellään kirjallisuudessa. Tutkimustyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalveluun käyttöä seuraava järjestelmä. Järjestelmän ...
  • Verkkopohjaisen opiskelun lokitietoanalyysi 

   Venho, Janne (2013-06-05)
   Tekniikan alan kasvava työllisyystarve on pakottanut yliopistot kasvattamaan opiskelijoiden sisäänottoa. Tämä on aiheuttanut suurempia keskeytysprosentteja, koska kaikkien opiskelijoiden lähtötaso ei ole enää yliopisto-opintojen ...
  • Verkkosovellusten tietoturvatestaus osana verkkohotellipalvelua 

   Saarelma, Heikki (2014-11-05)
   Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
  • Verkkotunnuspalvelun tarkastelu ITIL-viitekehyksessä 

   Mäenpää, Petri (2017-05-03)
   Nimipalvelut ja niihin liittyvät verkkotunnukset ovat olennainen osa Internetin toimintaa. Niiden ympärille on muodostunut myös merkittävää palveluliiketoimintaa. Palvelun käyttäjä odottaa saavansa vastinetta palveluun ...
  • Verkkotyökalut yliopistomatematiikan peruskursseilla 

   Mäkelä, Ari-Mikko (2016-03-09)
   Tampereen teknillisessä yliopistossa pyritään jatkuvaan matematiikan opetuksen kehittämiseen. Matemaattisten ohjelmistojen kehittymisen myötä opiskelijoille voidaan tarjota erilaisia sähköisiä ja verkkopohjaisia työkaluja ...
  • Verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan optimointi 

   Koskenjoki, Kari (2012-10-03)
   Tällä hetkellä yleisin pakkokommutoidun verkkovaihtosuuntaajan suuntaajasillan topologia pienjännitesovelluksissa on kaksitasoinen, kolmivaiheinen, jännitevälipiirillinen IGB-transistoreilla toteutettu suuntaaja. Sen hyvinä ...
  • Verkkoyhteisöjen ja pelianalytiikan merkitys ja roolit tietokonepelien kehittämisessä 

   Asikainen, Lauri (2015-05-06)
   Verkkoyhteisöjen merkitys tietokonepelien kehittämisessä on noussut merkittäväksi asiaksi Internetin levittyä globaaliksi tietoverkoksi. Sosiaalisen median suosion kasvu ja verkkoyhteisöihin osallistumisen arkipäiväistyminen ...
  • Verkon havainnointi hunajapurkeilla ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmällä. 

   Norrgård, Mika (2013-06-05)
   Tietoturvallisuuden tärkeys kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Pienien kannettavien päätelaitteiden yleistyessä niitä isännöivien verkkojen suojaaminen tulee haastavaksi ja on pyrittävä yhdistelemään yhä erilaisempia ...
  • Verkon luotettavuusmallin kehittäminen kunnossapito-ohjelman tueksi 

   Lepistö, Juhani (2013-05-08)
   Tässä työssä käsitellään sähköverkkoyhtiöille suunnatun luotettavuuspohjaisen kunnossapito-ohjelman kehittämistä. Työ koostui alkuvaiheessa taustatietojen, kuten eri verkkotietojärjestelmien kartoittamisesta sekä näihin ...
  • Verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä 

   Dahlman, Tapio (2015-01-14)
   Tässä työssä kuvataan tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä muovikuula-aseille. Järjestelmän tarkoitus on toimia harrastus- ja ...
  • Verla - kyläkeskuksen kehittämissuunnitelma 

   Suontausta, Sini (2010-06-23)
   Diplomityöni käsittelee Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan Verlan kyläkeskustan kehittämistä. Verlan puuhiomo ja paperitehdas on UNESCO:n maailmanperintökohde ja toimii nykyisin museona. Tehdasalue muodostaa eheän ja ...
  • Versatile Authentication Methods for Web Applications 

   Airasvirta, Eero Johannes (2016-12-07)
   Today various modern software applications are implemented as web applications. The applications are running on a web server and only the user interfaces and interactions are transferred over the internet. It is also very ...
  • Version Control in Multivendor Projects 

   Luukka, Emma (2013-12-04)
   Today's businesses focus on their core competences and buy all other business functions from other companies. Multisourcing happens when a project is divided between more than one company. Some companies are created to ...
  • Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna 

   Niemelä, Mikael Olavi (2015-04-08)
   Need for Speed -tutkimuskonsortion päämääränä on edistää suomalaisten ohjelmistoalan yritysten kilpailukykyä tutkimalla reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Ohjelmistoanalytiikka ja dataan pohjautuva päätöksenteko ovat ...
  • Vertaileva tutkimus puukerrostalon perustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 

   Koivunen, Jaakko (2016-11-09)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää puukerrostalojen perustuksiin liittyviä suunnittelukäytäntöjä ja suunnitteluun vaikuttavia määräyksiä tutkimuksessa mukana olevissa kolmessa Pohjoismaassa, sekä pyrkiä löytämään tekijöitä, ...
  • Vesiarvolaskennan kehittäminen stokastisessa sähkömarkkinamallissa 

   Rinne, Erkka (2011-03-09)
   Säännösteltävän vesivoiman optimaaliseen käyttöön liittyy kysymys tuotannon ajoittamisesta taloudellisesti edullisimpaan hetkeen. Vesiarvo kuvaa säännösteltävän vesialtaan marginaaliarvoa, ja sähköjärjestelmässä, jossa on ...
  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämisen hyviä käytäntöjä 

   Krankkala, Emmaleena Sofia (2017-04-05)
   Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan kartalle tehtävää rajausta, jonka sisällä vesihuoltolaitos on vastuussa vesihuollon asianmukaisesta ja taloudellisesta järjestämisestä. Toiminta-alueella sijaitsevien ...
  • Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman laatiminen 

   Saarinen, Sampo (2012-06-06)
   Vesihuoltopalveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lainsäädännössä vesihuolto-, terveydensuojelu-, valmius- ja pelastuslaeissa. Vesihuoltolaitoksen kannalta varautumista koskevat säädökset ovat yleisluontoisia eivätkä ...
  • Vesihuoltolaitosten arvonmääritys - verkostojen jälleenhankinta-arvon määritys yhtenevin periaattein 

   Lepola, Karin (2014-01-15)
   Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä osa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, viestintää ja yhdistymisprosesseja. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin osa pääomasta on sitoutunut palvelun kannalta ...