Now showing items 3972-3991 of 4573

  • Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä 

   Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
   Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
  • Tietoturvan huomioiminen maksujärjestelmässä 

   Klaper, Janne (2016-05-04)
   Tietoturvallisuuden merkitys korostuu nykyisessä verkottuneessa maailmassa entistä enemmän. Samaan aikaan digitalisoituva maailma kaipaa paljon uusia ohjelmistoja. Nämä ohjelmistot joudutaan usein tekemään kiireellä, jolloin ...
  • Tietotyöläisten digitaaliset profiilit 

   Rantala, Minna (2017-09-06)
   Digitaalisuus on viime vuosien aikana yleistynyt tiiviiksi osaksi tietotyötä ja muuttanut organisaatioiden toimintaa vauhdilla. Tästä nopeasta muutoksesta johtuen tietotyöläiset ovat kokeneet digitaalisuuden vaikutuksen ...
  • Tietotyön kognitiivinen ergonomia ja uudenlaisten työskentelytapojen menetelmät 

   Lähdeniemi, Noora (2014-01-15)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko uudenlaisten työskentelytapojen menetelmien käytöllä vaikutuksia tietotyön kognitiiviseen ergonomiaan. Tavoitteena oli kolmen testimenetelmän avulla tutkia, voisivatko ...
  • Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa 

   Horstia, Johanna (2017-02-08)
   Työn tekeminen on muuttunut viime vuosien aikana. Työtä tehdään toimistolla vaihtelevassa ympäristöissä: ei ainoastaan oman työpisteen äärellä, vaan esimerkiksi jaetuissa työtiloissa. Lisäksi työtä ei tehdä ainoastaan ...
  • Tietotyön tuottavuuden kehittäminen organisaation oppimisen keinoja hyödyntäen 

   Himberg, Sannamari (2014-02-05)
   Tietotyö, tietotyön tuottavuus ja organisaation oppiminen ovat jo pitkään tutkittuja asioita. Niitä ei kuitenkaan erityisen paljon ole tutkittu projektiympäristön kontekstissa ja nimenomaan käyttäen näkökulmana yksilön ...
  • Tietovarasto- ja raportointijärjestelmien testaus 

   Ahrenberg, Hans (2013-08-14)
   Tutkimuksessa keskitytään tietovarasto- ja raportointijärjestelmien testaukseen. Tietovarastojärjestelmät mahdollistavat raportoinnin, jolla pyritään vastaamaan organisaatioiden kasvaviin informaatiotarpeisiin. Vaikka ...
  • Tietovirrat kiertotalouden järjestelmätoimitusten projektiverkostoissa 

   Suomi, Tuomas (2018-09-05)
   Liiketoiminnan kestävyyteen on kiinnitetty kasvavasti huomiota. Tämä kestävyyden tavoittelu on antanut perustan kiertotaloudelle, jota pidetään yhtenä ratkaisuna kestävän talousjärjestelmän pohjaksi. Kiertotalouden merkitys ...
  • Tietovirrat päätöksenteon tukena kokonaissuunnitteluhankeissa 

   Keränen, Onni (2015-10-05)
   Rakennusprojektien aikataulut ovat jatkuvasti kiristyneet ja samalla rakennuksista on tullut yhä monimutkaisempia tekniikan osalta. Tämän seurauksena projekteissa tarvittava osaamisen määrä on lisääntynyt ja se on usein ...
  • Tietämyksen kaksisuuntainen siirtäminen yliopiston ja yrityksen välisissä tutkimushankkeissa 

   Rikone, Linda (2013-10-09)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietämyksen siirtämistä voidaan tehostaa yliopiston ja yrityksen välillä. Tietämyksen siirtämistä tutkittiin viiden tutkimuskohteen avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin kaksisuuntaista ...
  • Tikkumäki, tehdasmiljöön vaihtoehtoiset asumisen ratkaisut 

   Paukio, Rosa (2012-06-06)
   Diplomityöni tarkastelun kohteena on Turun Tikkumäen vanha tehdasmiljöö ja sen uudisrakentaminen. Työssäni esitän vaihtoehtoisien suunnitelmien avulla erilaisia massoittelun sekä erityisasumisen muotoja alueella. ...
  • Tilahankinnan toteutusmuodon valinta riskianalyysin perusteella 

   Haipus, Lauri Juhani (2015-04-08)
   Rakennushanke, jolla tilaaja hankkii tiloja käyttäjiä varten, voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Eri tapoja kutsutaan toteutusmuodoiksi. Eri toteutusmuodoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Näin ne soveltuvat eri ...
  • Tilanen - Miniarkkitehtuuria kaupunkiympäristössä 

   Koskinen, Minna (2011-10-05)
   Mitä on miniarkkitehtuuri? Mitä merkitystä sillä on kaupunkiympäristössä? Nämä kaksi kysymystä muodostavat rungon tälle diplomityölle. Työn ensimmäisessä osassa niitä pohditaan kirjallisesti historiallisten ja nykyaikaisten ...
  • Tilannejohtaminen ohjelmistoyrityksen muutoksessa 

   Anastasi, Eva-Irini (2016-12-07)
   Johtajan käyttäytyminen vaikuttaa oleellisesti organisaation muutoksen onnistuneeseen läpivientiin ja alaisten työtyytyväisyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten muutoksessa olevan ohjelmistoyrityksen ...
  • Tilannekuvan hallinta sähkönjakeluverkon häiriötilanteissa 

   Pylkkänen, Kaisa (2015-01-14)
   Luonnonilmiöt, kuten tuuli, myrsky ja lumikuormat, aiheuttavat sähkönjakeluverkkoon laajoja suurhäiriöitä jopa useita kertoja vuodessa. Sähköverkko on yksi yhteiskunnan kriittisimmistä infrastruktuureista ja sen häiriöt ...
  • Tilannekuvan hyödyntäminen sähkö- ja tietoliikenneverkon häiriöissä 

   Haapanen, Jussi Tapio Tuomas (2015-08-12)
   Yhteiskunnan riippuvuus sähköstä on kasvanut viime vuosina. Suurin osa päivittäisistä toimista vaatii sähköä. Sähköverkon luotettavuutta on pyritty parantamaan huomattavasti vaihtamalla perinteisiä ilmajohtoja maakaapeliin ...
  • Tilapohjainen lähestymistapa voimalaitossuunnitteluun 

   Kapanen, Lasse (2013-09-04)
   Lämpöä ja sähköä tuottavat voimalaitokset ovat yhteiskunnan kulmakivi. Voimalaitoksia tarvitaan asutuksen ja teollisuuden läheisyyteen, mutta niiden suunnitteleminen on haasteellista ja työlästä. Laitosten suunnittelun ...
  • Tilastollinen piirreluokittelija konenäkölaadunvalvonnassa 

   Rasku, Jussi (2010-04-07)
   Konenäkölaadunvalvonnalla pyritään takaamaan valmistettavien tuotteiden ja tuotannon laatu. Automatisoitu virheidentunnistus ja luokittelu parantaa laadunvalvonnan luotettavuutta, vaikeiden ongelmien ratkaisukykyä ja ...
  • Tilatekniikkamoduulin kehittäminen 

   Korhonen, Pekka (2016-06-08)
   Tänä päivänä kerrostalojen rakentaminen on paljolti esivalmistettujen rakennusosien yhdistelyä. Näillä esivalmistetuilla rakennusosilla pyritään usein rakentamisen tuottavuuden parantamiseen. Eräitä esivalmisteisia ...
  • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen rakennustuoteteollisuudessa 

   Rautiainen, Elias (2017-12-07)
   Tämän työn tarkoituksena oli kehittää suuren rakennustuoteteollisuuden alan yrityksen tilaus-toimitusketjun johtamista suorituskyvyn mittaamisen avulla. Toisena päätavoitteena oli parantaa yrityksen projektien hallintaa ...