Now showing items 3972-3991 of 4485

  • Traktorien olosuhdetestaukseen tarkoitetun testihuoneen energiatekninen suunnittelu 

   Jägerroos, Jaakko (2017-05-03)
   Tuotteiden laadukas testaus ja testausmenetelmien kehittäminen ovat lähes jokaisen yrityksen edellytys pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Investoinnit tuotekehitykseen ja siihen liittyviin tuotteiden testausmenetelmiin ...
  • Traktoriin kiinnitettävän telaketjualustan suunnittelu 

   Övermark, Jyrki (2013-06-05)
   Turve on uusiutuva luonnonvara, jota kuitenkin hyödynnetään varsin rajoitetusti. Tulevaisuudessa voidaan olettaa turpeen käytön kasvavan, jolloin myös siihen käytettäviä työkoneita tarvitaan enemmän. Koska turvesuot ovat ...
  • Traktorin tuotesuunnittelun validointi 

   Saari, Petri Tapani (2015-08-12)
   Kehitettävälle tuotteelle asetetaan yleensä useita vaatimuksia, joiden tärkeimpiä lähteitä ovat käyttäjät eli asiakkaat, kilpailijat, yrityksen johdon määrittelemät strategiat sekä organisaation sisäiset tarpeet. Eri ...
  • Transaction Generator - Tool for Network-on-Chip Benchmarking 

   Lehtonen, Lasse (2014-06-04)
   This thesis focuses on benchmarking on-chip communication networks. Multiprocessor System-on-Chips (MP-SoC) utilizing the Network-on-Chip (NoC) paradigm are becoming more prominent. Required communication capabilities ...
  • Transform-based methods for stereo matching and dense depth estimation 

   Suominen, Olli (2012-06-06)
   Stereo matching is a passive method for estimating depth of a scene from two views from different perspectives. Parallax creates a disparity between the relative positions of scene points on the imaging planes depending ...
  • Transient Load Simulation of Forwarder Rear Frame 

   Sormunen, Juho (2016-08-17)
   One difficulty in the design of load bearing components of mobile machines is the transient and non-linear nature of loads acting on them. In addition to the dynamic characteristics of the machine, the magnitude of these ...
  • Transparent display's graphical unit 

   Juomoja, Miikka Hannu Mikael (2016-12-07)
   This master’s thesis is about graphical logic unit and supporting device driver which are part of a project where four transparent displays are embedded into vehicle’s windshield. The project is started by Pilkington ...
  • Transparent Electromechanical Stimulation System for Stem Cell Applications 

   Viehrig, Marlitt (2016-06-08)
   Functionalities of cells and tissues in the human body depend greatly on their specific microenvironment created by a variety of biochemical, electrical and mechanical cues. Current standard in vitro cell cultivation ...
  • Transparent Indium Tin Oxide Microelectrode Arrays for Measuring Beating Cardiomyocytes 

   Iftikhar, Haider (2016-12-07)
   This thesis study was made, to develop the microfabrication process for transparent microelectrode arrays (MEAs) using indium tin oxide (ITO). This was done in order to measure bioelectrical data from cardiomyocytes (CMs), ...
  • Tubular Truss Geometry Optimization 

   Lahti, Olli Pekka (2017-12-07)
   In this study, geometry optimization of tubular roof trusses is investigated. Applicable Eurocode 3 design conditions are presented, which provide the constraints for the problem. Optimized roof truss types are typical, ...
  • Tuetun teräsponttiseinän rakennetekninen suunnittelu 

   Raiskinmäki, Matti (2018-12-05)
   Teräsponttiseinä on Suomessa yleisimmin käytetty tuettujen kaivantojen tukiseinätyyppi. Tämä diplomityö on kirjallisuustutkimus esimerkkilaskelmineen teräsponttiseinän ja sen tuentojen eurokoodien mukaisesta rakenneteknisestä ...
  • Tukipalvelun kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 

   Savijoki, Aleksi (2018-06-06)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia tukipalvelun tarjoamista osana avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmää. Työssä perehdytään Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään, joka on käytössä työn toimeksiantajalla. ...
  • Tukiperheissä käyviltä lapsilta palautteen keräämiseen tarkoitetun mobiilisovelluksen suunnittelu ja arviointi 

   Riihimäki, Sanna (2017-06-07)
   Tässä työssä suunnitellaan Hemmo ja minä -mobiilisovellus, jonka avulla Pelastakaa Lapset ry voi kerätä palautetta tukiperheissä käyviltä 4-12-vuotiailta lapsilta. Sovelluk- sella kerätyn palautteen avulla ...
  • Tulenkestävän vuorauksen asennustyön laatuvirheiden kartoittaminen Kaakkois-Aasian työolosuhteissa 

   Alatalo, Teemu (2014-06-04)
   Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
  • Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen 

   Helamaa, Anna (2006-11-15)
   Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
  • Tulevaisuuden kaupungin ekosysteemi 

   Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
   Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...
  • Tulevaisuuden koulu- Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen 

   Vuorinen, Jutta (2017-06-07)
   Energiatehokkuus hallitsee nykyistä ekologisuuteen tähtäävää rakentamista niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Uudet, tekeillä olevat kansalliset rakennusmääräykset vahvistavat suuntausta entisestään, kun Euroopan Unionin ...
  • Tulevaisuuden kyläkoulu 

   Humppi, Kaisa (2015-12-09)
   Diplomityössä tutkitaan pientä koulua mahdollisena tulevaisuuden koulutyyppinä. Tutkimuslähteinä käytetään kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja. Aiheen lähestyminen aloitetaan ...
  • Tulipalon havainnointi sähkömagneettisen ja akustisen spektrin avulla 

   Nikkarila, Juha-Pekka (2016-01-13)
   Kirjoituksessa käydään läpi tulipalon havainnointia akustista ja sähkömagneettista aaltoliikettä tarkkailemalla. Paikantamisen merkitystä ylipäänsä ihmisen toiminnassa avataan ja kerrotaan erityisesti sen ominaispiirteitä ...
  • Tuotannon controllerin toimenkuvan analysointi ja kehittäminen 

   Nieminen, Essi (2014-08-13)
   Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...