Uusimmat viitteet

 • Rakennuttamispalveluiden Terve talo -prosessin mallintaminen ja kehittäminen 

  Salonen, Samuli (2019-02-06)
  Suomessa on jo vuosikymmeniä taisteltu sisäilmaongelmien kanssa ja suomalaisen rakentamisen laatua on moitittu julkisissa keskusteluissa jo pidemmän aikaa. Terve talo -rakentaminen on yksi suomalaisen rakennustuotannon ...
 • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

  Lahti, Vilma (2019-01-24)
  Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
 • Ratapenkereen painumien hallinta 

  Sainio, Santeri (2019-01-24)
  Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
 • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

  Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
  Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
 • Pilarilaatan taivutusmitoitus kaistamenetelmällä 

  Salli, Miki (2019-01-09)
  Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pilarilaatan rakenneanalyysiä kaistamenetelmällä taivutusmitoitusta varten. Taustatietoina esitellään pilarilaatan ominaispiirteet rakenneratkaisuna ja eurokoodien asettamat vaatimukset ...
 • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

  Kallio, Topias (2019-01-16)
  Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
 • Hierarchical nanopatterning with block copolymer lithography and template-stripping 

  Sah, Aashish (2018-01-08)
  The interest in confining light within the sub-wavelength regime has been motivated by the urgency in replacing electronic integrated circuits with optical ones for elevated computational efficiency. This can be achieved ...
 • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

  Jouppi, Tapio (2019-01-17)
  Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
 • Should-Cost Analysis as an Alternative to Open Book Accounti 

  Parsa, Danial (2019-01-23)
  A key question that decision makers from start-ups to SMEs and corporates face is “to outsource, or not to outsource?”. In today’s business world which is fast-paced, the pressure on companies to provide products and ...
 • Kotlinin suosion kasvu ja sen syyt 

  Tahvanainen, Ville (2019-01-01)
  Tässä työssä perehdyttiin ohjelmointikieli Kotliniin ja vertailtiin sitä Javaan. Työn tarkoituksena oli selvittää Kotlinin suosion kasvua ja kasvun syitä. Lisäksi tarkasteltiin myös missä Kotlinia käytetään ja missä ...
 • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

  Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
  Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
 • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

  Duda, Rostislav (2019-01-11)
  In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
 • Last Planner -menetelmän käyttöönotto kohdeyrityksen työnjohtajille 

  Trygg, Henri (2019-02-01)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä ongelmia ja hyötyjä Last Planner -tuotannonohjausmenetelmään liittyy kohdeyrityksen työmailla. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään työmaiden viikkotehtävien viiveiden ...
 • Tuotannon layoutin vaikutus tehokkuuteen 

  Rantalainen, Oliver Nestori (2019-01-14)
  Valmistavassa teollisuudessa ei aina ajatella layoutia, kun tuotannon kapasiteettia halutaan kasvattaa ostamalla uusia koneita. Uudet koneet yleensä vain sijoitetaan vanhan tuotannon ulkopuolelle, paikkaan johon ne mahtuvat ...
 • Vaisala ROSA-sääaseman käyttöliittymätoteutus 

  Telenius, Klaus (2019-01-11)
  Työssä luodaan yliopiston sääasemalle käyttöliittymätoteutus luomaan käytettävyyttä, sekä parantamaan tiedon saatavuutta. Tavoitteeseen pyritään esineiden internetin tekniikoilla. Työssä perehdytään esineiden internetiin ...
 • Laskennallinen algoritmi sosiaalisesti syrjäytyneiden löytämiseksi sosiaalisista verkostoista 

  Ijäs, Matias (2019-01-14)
  Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä on puhuttanut mediassa ja valtion ylimmässä johdossa. Sitä on pidetty ongelmallisena ja suurena huolenaiheena koskien pääosin nuoria. Syrjäytyminen ei rajoitu ...
 • Vaihtuvat nopeusrajoitusjärjestelmät ja niiden laitteistot Suomessa 

  Auerma, Riku (2019-01-09)
  Työssä tutkittiin Suomessa käytettävien vaihtuvien nopeusrajoitus järjestelmien eri osia ja niiden toimintaa. Suuri osa vaihtuvia nopeusrajoituksia käsittelevistä Suomessa tehdyistä tutkimuksista on vuosilta 2000-2009. ...
 • Matalan tason grafiikkaohjelmointirajapintojen vertailu 

  Helperi, Veikko-Matti (2018-01-14)
  Tietokonegrafiikka on kasvava tietotekniikan osa-alue, johon kuuluu myös grafiikkaohjelmointi. Grafiikkaohjelmointirajapinnat ovat osa pelien graafista toteutusta. Nämä ohjelmointirajapinnat mahdollistavat ohjelmoijan ...
 • Mediatoistimen ja älytelevision vertailu 

  Leinonen, Sini (2019-01-07)
  Työssä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja ...
 • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

  Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
  Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...

View more