Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
dc.creatorPaavilainen, Jouni
dc.date.accessioned2009-05-11T05:13:05Z
dc.date.available2009-05-11T05:13:05Z
dc.date.issued2009-05-11T05:13:05Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/214
dc.description.abstractOperational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These expenses can be controlled by rationalizing logistic processes. One of the most efficient ways to do so is to design hospital facilities so that they support logistic processes as well as possible. So, the main goal of this Master of Science thesis is to map Tampere University Hospital’s (TUH) macro level logistic flows including their volumes and challenges. Based on this, proposals for developing the TUH’s facilities will be made. In the literature review part of this thesis the most important theories and methods of logistic flows and their improvement are described. The reference material includes many fundamental writings concentrating on the field of logistic science as well as many scientific publications dedicated to the health care logistics. The empirical part of the thesis relies on a wide interview study done in the TUH. Also a lot of quantitative information was gathered from the TUH’s statistics and reports from the year 2006. The main findings of this thesis were extensive descriptions of the TUH’s departments and their logistic flows including their challenges. The core finding of these descriptions was the complexity of the flows. This was partly due to the incoherence of facilities, partly to the nature of heath care processes. Because of the incoherence of facilities, e.g. the patient flows are partly inefficient and the use of personnel is challenging. Another problem is narrow facilities that reduce the logistic efficiency. Besides, e.g. traffic and parking schemes and routes between the buildings were classified as inadequate. Based on the mapping of the flows, many significant macro level proposals were made. The most important proposal is the adaptation of the Dutch core hospital concept to the TUH’s campus area. The concept proposes that the most acute functions of a hospital are situated compactly to the core, and the other functions forms a so called care network around the core. Other proposals include e.g. the development of the traffic and parking schemes and routes between the buildings as well as rationalizing of the patient flows by different kinds of facility solutions. The most important recommendation for further study is the development of IT-systems, reporting and measurement.en
dc.description.abstractTerveydenhuollon toimintaympäristö on myllerryksessä hoitoprosessien kehittyessä ja toiminnan muuttuessa esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämä uhkaa lisätä jo entuudestaan suuria terveydenhuoltokustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan hallita logistisia prosesseja tehostamalla. Yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on suunnitella sairaalan tilat siten, että ne tukevat logistisia prosesseja mahdollisimman hyvin. Diplomityön päätavoitteena onkin kartoittaa Tampereen yliopistollisen sairaalan (Taysin) keskeiset makrotason logistiset virrat volyymeineen ja ongelmineen ja kartoituksen perusteella antaa kehitysehdotuksia sairaalan tilaresurssien kehittämiseksi. Diplomityön teoriaosuudessa käydään monipuolisesti läpi erilaisia logistisiin virtoihin sekä niiden kehittämiseen liittyviä teorioita ja menetelmiä kvalitatiivisen kirjallisuusanalyysin keinoin. Lähteinä käytetään sekä alan teollisuuslähtöisiä perusteoksia että sairaalaympäristöön keskittyviä julkaisuja. Työn empiirinen osio puolestaan pohjautuu Taysissa tehtyihin lukuisiin haastatteluihin. Osiossa on myös vankka kvantitatiivinen puoli, jonka lähteinä käytettiin Taysin toimittamia tilastoja ja raportteja vuodelta 2006. Työn tuloksena syntyivät kattavat kuvaukset Taysin vastuualueista ja erityisesti niiden logistisista virroista ongelmineen. Näistä kuvauksista merkittävin esille nouseva asia on logististen virtojen kompleksisuus. Osin tämä johtuu tilojen hajanaisuudesta, osin toki toiminnan luonteesta. Tilojen hajanaisuuden vuoksi esimerkiksi potilasvirrat ovat osin tehottomia ja henkilökunnan käyttö on hankalaa. Toinen keskeinen huomio oli se, että monin paikoin tilojen ahtaus heikensi logistista tehokkuutta. Lisäksi esimerkiksi liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ja rakennusten väliset kulkureitit koettiin puutteellisiksi. Virtojen kartoituksen perusteella pystyttiin antamaan monia merkittäviä makrotason kehitysehdotuksia. Näistä tärkein on Hollannista peräisin olevan ydinsairaalakonseptin soveltaminen Taysin kampusalueelle. Siinä sairaalan akuuteimmat toiminnot kootaan kompaktisti alueen ytimeen, kun taas muista toiminnoista muodostetaan osaamiskeskuksia, jotka sijoitetaan kehämäisesti ytimen ympärille. Muut suositukset liittyvät muun muassa liikennejärjestelyjen ja sairaalan sisäisten kulkureittien kehittämiseen sekä potilasvirtojen hallinnan tehostamiseen erilaisin tilaratkaisuin. Tärkeimpänä jatkotutkimussuosituksena on tietojärjestelmien, raportoinnin ja mittaroinnin kehittäminen. /Kir09en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleSairaalaympäristön logistiset virraten
dc.title.alternativeLogistic flows in hospital environment
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-200906081068
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto
dc.date.published2008-06-04
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.degreesupervisorMäntynen, Jorma
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record