Show simple item record

dc.creatorKallio, Mikko
dc.date.accessioned2014-08-21T06:28:04Z
dc.date.available2014-08-21T06:28:04Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22384
dc.description.abstractLaadunhallinta on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja siihen kulutetaan paljon resursseja yrityksissä. Laadunhallintajärjestelmän voi standardoida ja maailmalla yleisimmin käytetty laatustandardi on ISO 9001. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada selville millaisia vaatimuksia asiakkaat asettavat toimittajiensa laadunhallintajärjestelmiä kohtaan erilaisissa yrityksissä. Tavoitteena oli myös löytää millaisia erityispiirteitä mikroyrityksien laadunhallintajärjestelmissä on verrattuna suurempiin yrityksiin. Asiakkaat vaativat jatkuvasti parempaa laatua ja siten asettavat myös vaatimuksia laadunhallintajärjestelmiä kohtaan. Erilaisilla asiakkailla on myös erilainen käsite laadusta, joten laatua käsitteenä ja sen merkitystä liiketoimintaan käsiteltiin eri näkökulmista. Myös asiakaslähtöisyyden taustoja ja laadunhallintajärjestelmän rakennetta selvitettiin. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimukseen hankittiin empiiristä aineistoa asiakaskyselyn ja haastattelujen avulla. Asiakaskysely tehtiin kohdeyrityksen nimissä ja sen tarkoitus oli saada selville asiakkaiden vaatimuksia laadunhallintajärjestelmää kohtaan sekä asiakastyytyväisyyttä. Haastattelut tehtiin yhteen mikroyritykseen, joka on tämän tutkimuksen kohdeyritys, sekä kolmeen suurempaan yritykseen. Tällä tavoin saatiin näkökulmia erikokoisista yrityksistä ja laadunhallintajärjestelmien erityispiirteet nousemaan esille. Asiakaskyselyn ja haastattelujen perusteella asiakkaiden vaatimukset laadunhallintajärjestelmiä kohtaan riippuvat toimintakentästä. Joillain toimialoilla se nähdään perusvaatimuksena ja joillain sitä ei vaadita ollenkaan. Kyselystä selvisi myös, että kohdeyrityksen asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen toimintaan ja laatuun. Yrityksessä voitaisiin kuitenkin parantaa myyntiprosessia, sisäisiä rajapintoja sekä suunnitelmallisuutta. Laadunhallintajärjestelmän kohdalta yrityksen tulisi hankkia ulkoinen auditoija, joka voisi antaa parannusehdotuksia ja siten yritys olisi valmiimpi sertifiointia varten. Tutkimuksen pohdintaosiossa on tarkempi toimenpide-ehdotus yritykselle. Haastatteluista selvisi, että mikroyritys ja suuremmat yritykset käsittelevät samanlaisia ongelmia laadunhallintajärjestelmän osalta. Eroavaisuuksia kuitenkin myös löytyi. Selkeimmin eroavaisuudet tulivat esille toimittajasuhteissa, mittaamisessa, sitoutumisessa laadunhallintajärjestelmään sekä käytettävissä olevissa resursseissa. Eroavaisuuksien perusteella mikroyritys voi kehittää omaa toimintaansa paremmin, koska he tiedostavat erityispiirteensä. Toimenpide-ehdotus on tehty kohdeyritykselle, mutta tässä tutkimuksessa esille tulleiden löytöjen voidaan nähdä pätevän myös muihin mikroyrityksiin.en
dc.description.abstractQuality management has become more and more popular over the last few decades and companies put great amount of resources to it. Quality management system can be certified and the most known quality standard is ISO 9001. The objective of this study is to discover what kind of requirements customers set towards quality management systems in supplier companies. The objective was also to find what kind of special features in quality management systems occurs in micro-enterprises compared to larger companies. Customers continually demand better quality and therefore they set requirements towards the suppliers’ quality management systems. Different customers have also different understanding of quality and therefore quality as concept and its importance to business were reviewed from different perspectives. Also background of customer orientation and structure of the quality management system were reviewed. Based on this literature review, empirical material was gathered by customer survey and interviews. The customer survey was implemented by the target company and the purpose of it was to gather information about customer demands towards quality management systems and also about customer satisfaction. The interviews were executed to one micro-enterprise and to three larger companies. The micro-enterprise is the target company of this study. The purpose of this separation was to gather information from companies of different sizes and hence find out the special features in quality management systems. Based on the customer survey and interviews it was found out that the customer demand towards the quality management system is dependent of the nature of the business. In some business areas quality management systems is a must and in some areas it is not required at all. It was also found out from the customer survey that the customer satisfaction at the target company is at high level. Anyhow the target company could improve its sales process, inner interfaces and planning. Regarding to quality management system the company should get the system audited. By doing that, the company would be more ready when deciding to certify the system. In the cogitation part of this survey there is a more specific action plan to the company. From the interviews it was found that despite the size of the company all companies deal with same kind of issues regarding to quality management systems but it some differences were also found. Clear differences were found at supplier relations, measuring, commitment and resources available. When knowing the special features, the target company can better develop its functions and quality management system. The action plan is done to the target company but the findings of this study can also be exploited on other micro-enterprises.en
dc.format.extentvi, 64, [3]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLaadunhallintajärjestelmän asiakasvaatimukset ja erityispiirteet mikroyrityksissäen
dc.title.alternativeCustomer orientation and special features of quality management systems in a micro-enterprises
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201408211370
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos – Department of Industrial Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeAutomaatiotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2014-08-13
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorMartinsuo, Miia
dc.contributor.thesisadvisorAnnala, Jukka
dc.contributor.degreesupervisorMartinsuo, Miia
dc.contributor.degreesupervisorAnnala, Jukka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record