Recent Submissions

 • Ohjelmoinnin opettaminen lapsille liikunnan avulla 

  Tolvanen, Anu (2018-04-04)
  Työssä tutkitaan, miten ohjelmointia opetetaan lapsille. Työn tavoitteena on selvittää, mitä asioita lapsille ohjelmoinnista opetetaan ja millä tavoin näitä asioita opetetaan. Tämän jälkeen työssä pohditaan, miten ohjelmoinnin ...
 • Kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

  Pyörny, Teemu (2018-04-04)
  Työn tarkoituksena on esitellä kokoonpanoystävällisen suunnittelun vaiheet ja siihen liittyviä analysointimenetelmiä. Tämän lisäksi tutkitaan modulaarisuuden liittymistä kokoonpanoon ja suunnitteluun. Modulaarisuudessa ...
 • Asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyödyntäminen Lean Startup -metodissa 

  Tuppurainen, Riku (2018-04-04)
  Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja Lean Startup -metodia sekä yhdistetään niitä toisiinsa. Asiakaslähtöinen tuotekehi-tys eli QFD on 1960—luvulla kehitetty ideologia ...
 • Prosessiteollisuuden putkilinjojen alustava painehäviölaskenta ja mitoitus 

  Halonen, Arttu (2018-04-04)
  Nesteiden ja kaasujen kuljettamiseen käytetään tyypillisesti putkilinjoja, joissa virtausta ylläpitää linjan päiden välinen paine-ero. Virtauksen paine kuitenkin vähenee kitka- ja paikallishäviöiden vuoksi putkilinjan ...
 • Versionhallinta opetuskäytössä 

  Venttola, Jukka-Pekka (2018-04-04)
  Tässä työssä luodaan katsaus Tampereen teknillisellä yliopistolla käytettyyn versionhallintajäjestelmään ja siihen, miten kyseistä järjestelmää käytetään opetuksen työkaluna. Lisäksi läpikäydään muita mahdollisia ratkaisuja ...
 • Teräsbetonilaatan mitoituksen kehittyminen 

  Jokela, Aleksi (2017-09-09)
  Teräsbetonirakenteita käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Suomessa teräsbetonirakentaminen yleistyi 1900-luvun alussa. Teräsbetonirakentamiseen tehtiin ensimmäiset määräykset vuonna 1928, jonka jälkeen betonin ja ...
 • Sähköauto dynaamisena energiavarastona sähkömarkkinoilla 

  Sola, Olli (2018-04-04)
  Sähköautojen yleistymien nähdään yleensä pelkästään lisäkuormana sähkönjakelu- ja siirtoverkoille. Työssä selvitetään, miten sähköautojen akkuja voidaan käyttää energiavarastoina myös sähköverkon kannalta. Työ on teoreettinen ...
 • Liikenteen häiriönhavaintotutkien testaus ja käyttöönotto 

  Niinisaari, Joona (2018-04-04)
  Liikenteen häiriönhavaintojärjestelmien avulla liikennehäiriöihin ja -onnettomuuksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Järjestelmä tunnistaa määrätyt poikkeamat liikenteessä ja ilmoittaa niistä valvomoon. Häiriönhavaintojärjestelmän ...
 • Sähköauton latauksen verkostovaikutukset 

  Ahonen, Pauli (2018-04-04)
  Euroopan Unioni pyrkii päästönormeilla aktiivisesti vähentämään liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, mikä aiheuttaa painetta autonvalmistajille. Samaan aikaan öljyn tarve kasvaa sen määrän vähentyessä maapallolla. ...
 • Calcium activity in astrocytes 

  Lappalainen, Johanna (2018-04-04)
  This Bachelor’s Thesis is a literature review on the calcium signaling in astrocytes, concentrating on the molecule- and cell-level. The study briefly surveys neural communication, and more thoroughly goes through the ...
 • Puusillat Suomessa 

  Keskinen, Victoria (2018-04-04)
  Työn aiheena on puusillat Suomessa. Aluksi käydään läpi siltojen perusasioita, eli käsitellään siltojen osia ja päämittoja, joille on monia omia nimityksiä. Lisäksi käsitellään siltojen ulkonäkötekijöitä ja nimityksiä, eli ...
 • Kalliorakenteen lujittaminen pultitusta käyttäen 

  Peltomäki, Marko (2018-04-04)
  Tässä kandidaattityössä käydään lävitse kalliorakenteen lujittamista kalliopultituksen keinoin. Pultitusta käsitellään niin käytännön toteutuksen, asennuksen, mitoituksen kuin kalliomekaanisen toiminnankin kannalta. Lisäksi ...
 • Geeniekspressioluokittimen toteutus Keras-kirjastolla 

  Pohja, Oskari (2018-04-04)
  Konvolutiivisten neuroverkkojen sovellutuksien määrä on kasvussa muiden koneoppimismenetelmien tavoin. Tämä kandidaatintyö pyrkii tutkimaan konvolutiivisen neuroverkkoarkkitehtuurin toteutusta Python-kielisellä Keras-kirjastolla. ...
 • CANopen-ohjelmointirajapinnat 

  Martikainen, Aleksi (2018-04-04)
  Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla CANopeniin ja siihen tarjolla olevien ohjelmointirajapintojen käyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä CANopen ohjelmointirajapintoja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään ...
 • Energiatehokkuuden mittaaminen kunnassa 

  Liejumäki, Päivi (2018-04-04)
  Tutkimuskysymyksinä tässä työssä on energiatehokkuuden mittaamisen nykyinen toteutus eri toimialoilla ja miten sitä voidaan kehittää, jotta voidaan mitata tarkemmin suoritteen tai palvelun suhdetta energiapanokseen. Työ ...
 • Fermat'n suuri lause ja Pythagoraan kolmikot 

  Männikkö, Viljami (2018-04-04)
  Tässä työssä käydään läpi todistus Fermat'n suuren lauseen tapaukselle n=4. Tapaus todistetaan todistamalla Diofantoksen 20. ongelma, josta seuraa suoraan tapauksen n=4 todistus. Työ käsittelee myös Fermat'n suuren lauseen ...
 • Luotettavuustekniikan yleisimmät jakaumatyypit ̶ tausta ja käyttökohteet 

  Mäki, Joonas (2018-03-07)
  Tässä työssä kuvataan yleisimpiä luotettavuustekniikassa käytettäviä matemaattisia jakaumia. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa tietoa useista eri lähteistä yhdistelemällä kuvataan erilaisia jakaumia, joiden avulla ...
 • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

  Lampinen, Pyry (2018-04-04)
  Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
 • Pienmetsäkoneen ohjaamon melumittaus 

  Häkkinen, Aapeli (2018-03-07)
  Standardin ISO 11201 -mukainen melutaso Usewood Forest Master -pienmetsäkoneen ohjaamossa on mittausten perusteella 83,5 dB(A). Mittauksen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi työssä käydään läpi äänen ja melun teoriaa ...
 • Yhteistyörobotiikan oppimissolu 

  Poikolainen, Lauri (2018-03-07)
  Avainsanat: yhteistyörobotti, robotiikka, harjoitustyö, standardi Tämän työn tarkoituksena on selvittää yhteistyörobotiikan keskeisimpiä piirteitä ja eroja perinteisiin teollisuusrobotteihin nähden. Työssä käsitellään ...

View more