Now showing items 21-40 of 384

  • Neuroverkkokiihdytystä käyttävän konenäkösovelluksen toteutus 

   Yrjänäinen, Jukka (2019-02-15)
   Tässä työssä tarkastellaan syviä neuroverkkoja käyttävän konenäkösovelluksen toteuttamista. Tutkimuksen käytettiin Raspberry Pi pienoistietokone ympäristöä, johon on liitetty neuroverkkolaskentaa nopeuttava erillinen laite: ...
  • Älytalosta arvoa asiakkaalle 

   Tolppi, Panu (2019-02-09)
   Älytalojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja ne tuovat mukanaan uudenlaisia palveluja asumiseen. Älytalosovelluksilla tavoitellaan asumisen mukavuutta ja energian kulutuksen minimointia. Sovellukset perustuvat ympäristöstä ...
  • Betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittäminen elementtimenetelmällä 

   Talus, Lauri (2019-02-08)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään elementtimenetelmää hyödyntävien laskentaohjelmien käyttämistä betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittämisessä. Työssä käsitellään aluksi paloteknistä suunnittelua Suomessa, ...
  • Asuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessa 

   Rautakorpi, Eero (2019-02-07)
   Kaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen ...
  • Radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa 

   Mäenpää, Miikka Juhani (2019-02-06)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa. Radiohäirintä on ajankohtainen tutkimusaihe varsinkin lennokkien torjunnassa. Vielä toistaiseksi ...
  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019-02-06)
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Olkavarsipainepulssiaallon ja aorttapaineaallon välisen yhteyden tutkiminen 

   Mattila, Kalle (2019-02-05)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia olkavarsipainepulssiaallon ja aorttapainepulssiaallon välistä yhteyttä sekä sen mittausmenetelmiä. Työssä keskitytään erityisesti olkavarresta mitatun pulssiaallon muuttamiseen ...
  • Reduction of Chemical Oxygen Demand from Pulp Mill Wastewater with Integrated Membrane Filtration 

   Määttä, Linda (2019-02-05)
   The pulp industry generates high volumes of wastewater from 10 to 90 m3 per tonne of produced pulp. The wastewater contains large quantities of various organic compounds which total amount can be measured, for example, ...
  • Cross-Platform Mobile Application Development with React Native 

   Kuitunen, Mika (2019-02-04)
   Developing and maintaining mobile applications for multiple platforms at the same time can be time consuming. Since the applications have to be developed with each platform’s native development technologies, the software ...
  • Langattomat implantit ja niiden materiaalit 

   Ala-Mursula, Olli (2019-01-31)
   Tämä on kandidaatintutkintoon kuuluva kandidaatin työ, joka suoritettiin Tampereen Yliopistolla kirjallisuustutkimuksena aiheesta langattomat implantit ja niiden materiaalit. Työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuudesta ...
  • Boorin vaikutus vaihtoehtoisiin bainiitti- ja martensiittikiskoihin 

   Penttilä, Jani (2019-01-31)
   Kulutuksen kasvaessa tarve raskaammille ja nopeammille junille kasvaa, minkä vuoksi tarve on myös kulumiskestävämmille ratakiskoille kasvaa. Perinteiset perliittikiskot ovat löytäneet kehityksensä päätepisteen, eikä niistä ...
  • Joustavuuden ja ketteryyden rakentuminen yrityksissä 

   Nuutinen, Tuukka (2019-01-30)
   Joustavuus ja ketteryys ovat yrityksen kilpailukykyyn läheisesti liittyviä asioita. Joustavuutta ja ketteryyttä kuitenkin käsitellään kirjallisuudessa monesti toisistaan erillään, tai hyvin rajatuista näkökulmista. Tässä ...
  • Kriittisten materiaalien hallinta uuden tuotteen ylösajo sekä alasajo –prosessien aikana 

   Saarinen, Henri (2019-01-28)
   Yritysmaailmassa sijoitetaan tuotekehitykseen vuosittain suuria summia rahaa, jotta uusia tuotteita saadaan markkinoille ennen kilpailijoita. Tämän prosessin aikana riski sille, että varaosavarastoihin sitoutuu paljon ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan määritys 

   Saariokari, Santeri (2019-01-24)
   Tässä työssä esitellään koejärjestely vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan selvittämiseksi. Kokeen tarkoituksena oli arvioida erilaisten tulosuunta-algoritmien (direction of arrival, DOA) suorituskykyä tapauksessa, jossa ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
  • Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän ja melun vaikutus viihtyvyyteen 

   Koistinen, Aki (2019-01-15)
   Tässä työssä selvitettiin rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutuksia ihmiseen sekä asumiseen sekä tutkia keinoja niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja ...