Now showing items 1-20 of 279

  • Talonrakennusyrityksen johtaminen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan 

   Ojares, Juho (2018-11-07)
   Strategisen johtamisen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yritystä johdetaan sen sisällä olemassa olevien resurssien pohjalta, tai niitä kehittäen ja yhdistäen. Näkemyksen mukaan resurssien kautta on löydettävissä ...
  • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

   Härkönen, Aliina (2018-11-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...
  • Hihnapyöräsysteemin 2DOF PID-säätö 

   Asikainen, Toni (2018-11-07)
   Tässä työssä on tarkoituksena suunnitella resonoivalle hihnapyöräsysteemille 2DOF PID -säädin (eng. two-degrees-of-freedom), siten että säätöpiirille asetetut vaatimusmäärittelyt saavutetaan. Kahden vapausasteen rakenne ...
  • SolidWorks-ohjelmiston MBD -sovelluksen käyttö teknisen tuotemäärittelyn kuvaamisessa 

   Mäkinen, Olli (2018-11-07)
   Malliperustainen tuotemäärittely on tapa esittää tuotteen vaadittavat geometria- ja valmistustiedot tuotteesta luotuun kolmiulotteiseen malliin liitettynä. Tavalla on tarkoitus määritellä tuote täydellisesti pelkän ...
  • Dynaaminen myötövanheneminen teräksissä 

   Peltonen, Veera (2018-11-07)
   Dynaaminen myötövanheneminen on korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva ilmiö, joka vaatii nimensä mukaan dynaamiset olosuhteet. Tämä tarkoittaa sitä, että vanheneminen tapahtuu muokkauksen aikana, eikä staattisesti muodonmuutoksen ...
  • Säie 

   Jelisejeff, Nikolai (2018-11-07)
   Asuinkerrostalon rakennussuunnitelma Klingendahlin kortteliin Tampereen Eteläpuiston tuntumaan. Suunnittelun haasteisiin kuului rakennuspaikan arvokas sijainti, luonnonvalon määrä sekä alueella jo ollut toiminta. Suunnittelussa ...
  • Tietokantojen opetuksen tila ja tulevaisuus Tampereen teknillisessä yliopistossa 

   Altsten, Alfred Antti (2018-11-07)
   Tässä tutkielmassa tutkitaan tietokantojen opetuksen tilaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Opetuksen nykytilaa verrataan kirjallisuudesta löydettyihin parhaisiin käytäntöihin tietokantojen opetuksessa. Tampereen ...
  • Regeneratiivinen taajuusjakaja 

   Ohtonen, Antti Oskari (2018-11-07)
   Tässä työssä simuloitiin ja mitattiin regeneratiivinen kahdellajakaja. Simulaatioita käytettiin apuna koekytkentälevylle rakennettavan, ja mitattavan, regeneratiivisen taajuusjakajan komponenttien mitoitukseen ja valintaan. ...
  • Kiinalainen jäännöslause 

   Nieminen, Maiju (2018-11-07)
   Kiinalainen jännöslause yhdistää lukuteorian perusmääritelmiä ja tuloksia sovellukseksi, jota voidaan oikeasti hyödyntää tekniikassa. Käsitteiden kuten jaollisuus, jakoyhtälö, suurin yhteinen tekijä ja kongrunessimääritelmät ...
  • Elektrokardiogrammin RR- ja QT-välien aikasarja-analyysi sydäntutkimuksessa 

   Latukka, Joonas (2018-11-07)
   Sydämen toiminta on tärkeää tuntea erilaisten sairauksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sydämestä saadaan merkittävästi tietoa mittaamalla sen sähköistä signaalia eli sydänsähkökäyrää. Tästä signaalista voidaan määrittää ...
  • Pietarin peli käytännössä 

   Hartikainen, Tuomo (2018-11-07)
   Pietarin paradoksi on klassinen todennäköisyyslaskennan ongelma, jossa teorian ja maalaisjärjen välillä on näennäinen ristiriita. Tässä työssä tutkitaan ensisilmäyksellä paradoksiselta vaikuttavaa uhkapeliä käytännönläheisesti ...
  • Deep learning-based object detection with point cloud data 

   Eloranta, Olli (2018-11-07)
   Deep convolutional neural networks (CNNs) are used in various tasks, especially in classification and object detection in two-dimensional images. In this work, two deep convolutional neural networks were experimented for ...
  • Hypoksiakammiot hiiren alkion fibroblastien proliferaatiotutkimuksessa 

   Jokinen, Matias (2018-11-07)
   Fysiologinen hypoksia on noussut kiinnostavaksi tutkimusaiheeksi solu- ja kudostutkimuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että solu- ja kudoskasvatusten kasvatusatmosfäärillä on vaikutusta solujen käyttäytymiseen. ...
  • Kuitukankaat ja loimineulokset kudosteknologisissa sovelluskohteissa 

   Haapala, Anne (2018-11-07)
   Tässä työssä perehdytään biotekstiileihin, erityisesti kuitukankaisiin ja loimineuloksiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat kankaiden valmistusmenetelmät, niiden tyypilliset ominai-suudet ja eroavuudet, kankaiden ...
  • Termisen aurinkoenergian varastointimenetelmät 

   Saarenhovi, Anna (2018-11-07)
   Tämä kandidaatintyö keskittyy uusiutuvan energiamuodon, termisen aurinkoenergian, eri varastointimenetelmiin. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä toimii ”Miten termistä aurinkoenergiaa voidaan varastoida talteen?” ...
  • Paikantaminen IoT:ssä 

   Vierimaa, Tero (2018-11-07)
   Tämä työ käsittelee paikantamista esineiden internetissä. Työssä tarkastellaan esineiden internetiä itsessään, sekä sen vaikutusta muuhun yhteiskuntaan. Työssä esitellään muutamia paikannusmenetelmiä, jotka on jaettu sisä- ...
  • VECSEL-vahvistinpeilien valmistus ja simulointi 

   Halonen, Eero Juhani (2018-11-07)
   Tämä kandidaatintyö käsittelee pinnasta emittoivan ulkoisen kaviteetin laserin (VECSEL, Vertical External-Cavity Surface-Emitting Laser) vahvistinpeilien valmistusta. Työhön kuului muun muassa puolijohderakenteiden ...
  • Puun kaasutus osana hajautettua energiantuotantoa 

   Kontola, Ville (2018-11-07)
   Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puukaasuun ja hajautettuun energiantuotantoon. Työssä käsiteltiin puukaasun tuottamista ja käyttöä mikrotuotannon näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, millä muilla tavoilla voidaan ...
  • Mikroytimien käyttö moderneissa järjestelmissä 

   Laakso, Teemu (2018-11-07)
   Tässä työssä tarkastellaan mikroytimien ja niihin perustuvien järjestelmien kehitystä ja käyttökohteista moderneissa järjestelmissä. Työ pyrkii löytämään reunaehtoja mikroytimien käytön mielekkyydelle ja selvittämään, ...
  • Kiinteistökehittämisen tärkeimmät osa-alueet eri kiinteistötyypeissä. 

   Levä, Lauri (2018-10-03)
   Kiinteistökehittäminen on projektiluontaista toimintaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on luoda arvoa kiinteistölle. Ensisijaisesti arvoa pyritään luomaan kiinteistösijoittajalle eli parantaa kiinteistön tuottokykyä. Toinen ...