Now showing items 1-20 of 34

  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019-02-06)
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Bio-based and Renewable Plasticizers in Rubbers and Elastomers 

   Borenius, Patrik (2018-12-19)
   Rubbers used in automotive and tire industries are typically plasticized with mineral oils, which are derived from dwindling fossil sources. Furthermore, the use of certain mineral oils that contain polycylic aromatic ...
  • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

   Nest, Niklas (2018-06-06)
   Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
  • Biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuudet suomalaisella lypsykarjatilalla 

   Kaleva, Ville (2018-12-20)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biokaasun syntymisen taustalla oleva mikrobiologinen prosessi esiteltiin samoin kuin biokaasuprosessien ...
  • Calcium activity in astrocytes 

   Lappalainen, Johanna (2018-04-04)
   This Bachelor’s Thesis is a literature review on the calcium signaling in astrocytes, concentrating on the molecule- and cell-level. The study briefly surveys neural communication, and more thoroughly goes through the ...
  • Energiatehokkuuden mittaaminen kunnassa 

   Liejumäki, Päivi (2018-04-04)
   Tutkimuskysymyksinä tässä työssä on energiatehokkuuden mittaamisen nykyinen toteutus eri toimialoilla ja miten sitä voidaan kehittää, jotta voidaan mitata tarkemmin suoritteen tai palvelun suhdetta energiapanokseen. Työ ...
  • Faasimuutosmateriaalien hyödyntäminen aurinkoenergian varastoinnissa 

   Poutamo, Jaakko (2018-12-20)
   Kasvava globaali energiankulutus ja ilmastonmuutos ajavat energiateollisuuden keksimään uusia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja. Yksi potentiaalinen energiamuoto on aurinkoenergia, jota jo maapallolla ...
  • Fluoresenssielinaikamikroskoopille soveltuvat pH-herkät merkkiaineet 

   Tuomi, Kalle (2018-12-05)
   Tässä työssä selvitetään Tampereen teknisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksen tutkimusryhmälle fluoresenssin elinaika mikroskopiaan (FLIM) soveltuvia merkkiaineita. Vaatimuksina merkkiaineille on pH-herkkyys ...
  • Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyvän kivituhkan ja veden separointi 

   Kamppuri, Sara-Leena (2018-08-15)
   Geoenergiakaivon avulla saadaan hyödynnettyä maalämpöä energianlähteenä. Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyy kivituhkan ja veden seosta, joka on hyvin sameaa ja jossa kuiva-ainetta voi olla useita kymmeniä ...
  • Henkilöautojen otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikat 

   Kulmala, Kim (2018-12-20)
   Otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikoiden kehitys on tärkeää, sillä liikenteen aiheuttamat päästöt aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja. Polttomoottorit muodostavat ylivoimaisen enemmistön liikenteen ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Juomavedentuotanto merivedestä käänteisosmoosilla Länsi-Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa 

   Oikarainen, Miika (2017-11-08)
   Länsi-Afrikan mannervaltioissa 28 % väestöstä elää puhtaan juomaveden puutteessa. Saastunut tai liian vähäinen juomavesi aiheuttaa merkittäviä sairauksia, sekä helpottaa tautien leviämistä. Väestönkasvun, elintason nousun, ...
  • Kuitukankaat ja loimineulokset kudosteknologisissa sovelluskohteissa 

   Haapala, Anne (2018-11-07)
   Tässä työssä perehdytään biotekstiileihin, erityisesti kuitukankaisiin ja loimineuloksiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat kankaiden valmistusmenetelmät, niiden tyypilliset ominai-suudet ja eroavuudet, kankaiden ...
  • Lehtipuun primerointi liimaustuloksen vedenkeston parantamiseksi 

   Jokinen, Santeri Urho Tapio (2018-08-15)
   Insinööripuutuotteiden kehittymisen mahdollistama puurakentamisen lisääntyminen on tuonut uusia haasteita niissä käytettävien liimojen suorituskyvylle. Tuotteiden valmistuksessa halutaan käyttää erilaisia lehtipuulajeja ...
  • Ligniinin biologiset jatkojalostusmahdollisuudet sellutehtaissa ja biojalostamoissa 

   Kosonen, Paula (2018-08-15)
   Ligniini on lignoselluloosasta saatava runsaasti aromaattisia hiiliryhmiä sisältävä orgaaninen yhdiste, josta voidaan tulevaisuudessa tuottaa esimerkiksi biopohjaisia kemikaaleja. Perinteisesti lignoselluloosaa jalostetaan ...
  • Nanomateriaalijäte ja sen käsittely Suomessa 

   Järvinen, Kaisa (2018-08-15)
   Nanomateriaali on materiaali, jonka yksi tai useampi ulottuvuus on 1–100 nm, ja joka on syntynyt luonnollisesti, prosessin sivutuotteena tai valmistettu tarkoituksellisesti. Nanomateriaaleja sisältävät kaupalliset tuotteet ...
  • Orto-fluoronoidun ja -aminoidun atsobentseenin synteesi ja spektroskooppinen karakterisointi 

   Viljakka, Jani (2018-08-15)
   Atsobentseeni on valo-aktiivinen molekyyli, jonka trans-isomeeri muuttuu cis-isomeeriksi UV- tai näkyvällä valolla säteilyttäessä. Cis-isomeerin termisen relaksaation nopeutta trans-isomeeriksi sanotaan molekyylin elinajaksi. ...
  • Otsonoidun veden käyttö kovien pintojen puhdistuksessa ja desinfioinnissa 

   Juponaho, Maria (2018-06-06)
   Otsoni on hapen allotrooppinen muoto, joka koostuu kolmesta happiatomista. Kaasumainen otsoni on väriltään sinertävää ja se on ihmisille myrkyllistä jo pienillä pitoisuuksilla. Otsonia on käytetty desinfiointikemikaalina ...
  • Promises and Challenges of Perovskite Solar Cells in Portable Applications 

   Immonen, Juuli (2017-11-08)
   In the process of reducing fossil fuel consumption and continuous development of clean energy, photovoltaic technologies will play an increasing role. Current mainstream solar cell technology, crystalline silicon solar ...
  • Prosessiteollisuuden putkilinjojen alustava painehäviölaskenta ja mitoitus 

   Halonen, Arttu (2018-04-04)
   Nesteiden ja kaasujen kuljettamiseen käytetään tyypillisesti putkilinjoja, joissa virtausta ylläpitää linjan päiden välinen paine-ero. Virtauksen paine kuitenkin vähenee kitka- ja paikallishäviöiden vuoksi putkilinjan ...