Now showing items 1-20 of 45

  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • An approach to redesign of stainless steel handle for 3D metal printing 

   Kinnari, Samuli (2018-06-06)
   The goal of this thesis, was to approach the redesign of a stainless-steel handle and to explore its most potential redesign targets, for manufacturing with the method of selective laser melting. Additionally, it was to ...
  • Asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyödyntäminen Lean Startup -metodissa 

   Tuppurainen, Riku (2018-04-04)
   Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja Lean Startup -metodia sekä yhdistetään niitä toisiinsa. Asiakaslähtöinen tuotekehi-tys eli QFD on 1960—luvulla kehitetty ideologia ...
  • Automaattisten materiaalienkäsittelyjärjestelmien ja –tekniikoiden kehitys 

   Vehmas, Joona (2018-02-07)
   Automaattiset materiaalinkäsittelyjärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät erilaisia tuotantolinjoja, kuljettimia, vihivaunuja ja mobiilirobotteja. Nykypäivänä myös lennokit ovat tulleeksi osaksi näitä järjestelmiä. ...
  • Concept evaluation and modularity in product development 

   Backman, Jesse (2018-08-15)
   This bachelor’s thesis intended to study concept evaluation and modularity in literature. The purpose of the literature review was to find different ways to evaluate product concepts, explore modularity and product ...
  • Dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen vaikutus innovointikyvyn muodostumiseen innovaatioverkostossa 

   Malpakka, Tomi (2018-02-07)
   Tutkimuksen tavoitteena on arvioida dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen merkitystä innovointikyvyn muodostumisessa innovaatioverkostossa. Luvussa 2 esitetään innovaatioverkosto käsitteenä ja kuvataan sitä ...
  • Hitsausliitokset moderneissa lentokoneissa 

   Mustonen, Jaakko (2018-02-07)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hitsauksen käyttöä liitosmenetelmänä nykyaikaisissa lentokoneissa sekä arvioida hitsausteknologian tulevaisuutta lentokoneteollisuudessa. Työssä tutkittiin lentokoneiden ...
  • IoT ja ansaintamallit teollisissa tuotteissa 

   Ryöti, Markus (2018-01-10)
   Työssä perehdytään Internet of Thingsin tarjoamiin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin yritysmaailmasta jo löytyvien esimerkkitapausten avulla. Läpikäynti suoritetaan jakamal-la mallit kulutus- ja investointihyödykkeisiin ...
  • Joustavuuden ja ketteryyden rakentuminen yrityksissä 

   Nuutinen, Tuukka (2019-01-30)
   Joustavuus ja ketteryys ovat yrityksen kilpailukykyyn läheisesti liittyviä asioita. Joustavuutta ja ketteryyttä kuitenkin käsitellään kirjallisuudessa monesti toisistaan erillään, tai hyvin rajatuista näkökulmista. Tässä ...
  • Karkeamallinnus konejärjestelmien suunnittelussa 

   Vuorinen, Eetu (2019-01-09)
   Työn tarkoitus on tarkastella matemaattista mallintamista eri tilanteissa, eri lähestymistavoin. Työssä selvitetään mitä karkeamallintaminen voi olla, milloin karkean tarkkuuden malleja kannattaa käyttää ja mihin niiden ...
  • Kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuudet ja haasteet 

   Kuismin, Henri (2018-06-06)
   Tutkielman tavoitteena on selvittää kiertotalouteen liittyviä haasteita ja näiden vähentämistä sekä kiertotalouden mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Luvussa 2 määritellään kiertotalous ja esitetään tekniset kierrot. ...
  • Kokoonpanosuunnittelun opetuksen kehittäminen insinöörikoulutuksessa 

   Jarkko, Leena (2018-08-15)
   Kokoonpanosuunnittelu on yksi koneensuunnittelijoiden työtehtävistä. Työn tavoitteena oli tutkia kokoonpanosuunnitteluun liittyviä haasteita koneensuunnittelijan ja insinöörikoulutuksen näkökulmista. Työssä käydään läpi ...
  • Kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

   Pyörny, Teemu (2018-04-04)
   Työn tarkoituksena on esitellä kokoonpanoystävällisen suunnittelun vaiheet ja siihen liittyviä analysointimenetelmiä. Tämän lisäksi tutkitaan modulaarisuuden liittymistä kokoonpanoon ja suunnitteluun. Modulaarisuudessa ...
  • Konenäkö-Harjoitustyön Suunnittelu 

   Pastell, Juho Joonas (2018-02-07)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on edistää konenäön sekä robotiikan opettamista Tampereen teknillisellä yliopistolla. Kandidaatintyö käsittelee konenäön teollisia sovelluksia, konenäköjärjestelmän komponentteja sekä ...
  • Konepajan työkalujärjestelmän kehittäminen 

   Siren, Mikko (2018-12-05)
   Työssä tarkastellaan kohdeyrityksen työkalujärjestelmää ja tutkitaan, kuinka sitä voisi kehittää. Kohdeyrityksessä ei alun perin ollut käytössä kunnollista työkalujärjestelmää, vaan uusia työkaluja tilatessa tarkasteltiin ...
  • Konseptoinnin työkalut 

   Kallio, Antti (2018-12-05)
   Konseptointivaiheen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja. Näiden työkalujen tarkoituksena on mahdollistaa monimutkaisten ja useita muuttujia sisältävien valintojen tekeminen konseptisuunnitelmien välillä. On ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Korkeamman jalostusasteen tuotteet bioöljyistä 

   Ketola, Jere (2018-06-06)
   Tarve löytää korvaaja fossiilisille polttoaineille kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi monet yritykset ovat kiinnostuneet biomassan nopeasta pyrolyysistä saatavasta bioöljystä. Bioöljy on uusiutuva ja hiilidioksidineutraali ...
  • Kriittisten materiaalien hallinta uuden tuotteen ylösajo sekä alasajo –prosessien aikana 

   Saarinen, Henri (2019-01-28)
   Yritysmaailmassa sijoitetaan tuotekehitykseen vuosittain suuria summia rahaa, jotta uusia tuotteita saadaan markkinoille ennen kilpailijoita. Tämän prosessin aikana riski sille, että varaosavarastoihin sitoutuu paljon ...
  • Kuonaantumisen ja likaantumisen hallinta kiertoleijukattilassa 

   Turunen, Lari (2019-03-25)
   Kiertoleijukattiloissa savukaasujen pienet partikkelit voivat tarrautua kiinni lämmönsiirtopintoihin ja muodostaa kerrostumia ajan kuluessa. Nämä kerrostumat huonontavat lämmönsiirtymistä, samalla polttoainetta kuluu enemmän ...