Now showing items 1-15 of 15

  • Cholesky-hajotelma 

   Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
   Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
  • Fermat'n suuri lause ja Pythagoraan kolmikot 

   Männikkö, Viljami (2018-04-04)
   Tässä työssä käydään läpi todistus Fermat'n suuren lauseen tapaukselle n=4. Tapaus todistetaan todistamalla Diofantoksen 20. ongelma, josta seuraa suoraan tapauksen n=4 todistus. Työ käsittelee myös Fermat'n suuren lauseen ...
  • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

   Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
   Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
  • Implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat 

   Asti, Kristian (2018-09-05)
   Kandidaatintyön aihe on implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat. Käyrien osalta rajoitutaan tason käyriin ja pintojen osalta kolmiulotteiseen avaruuteen, korkeampia ulottuvuuksia ei käsitellä. Tavoitteena on rakentaa ...
  • Itseorganisoituva kartta 

   Parkkinen, Ville (2018-06-06)
   Itseorganisoituva kartta on korkeaulotteisen datan visualisointiin käytettävä neuroverkkomalli. Itseorganisoituva kartta perustuu ohjaamattomaan oppimiseen: algoritmi etsii datasta samankaltaisista alkioista koostuvia ...
  • Johdanto kompleksisiin moniarvoisiin funktioihin 

   Huopio, Olli (2018-01-10)
   Moniarvoisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jonka jotakin määrittelyjoukon alkiota vastaa useampi kuin yksi maalijoukon alkio. Voidaan ajatella, että funktio saa tällöin arvokseen maalijoukon alkion sijasta joukon ...
  • Kauppamatkustajan ongelman ratkaiseminen unkarilaisella algoritmilla 

   Perasto, Teemu (2018-08-15)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, miten kauppamatkustajan ongelma voidaan ratkaista soveltamalla unkarilaista algoritmia. Kokeilujen myötä huomataan, että unkarilaista algoritmia voidaan soveltaa ensin laskemalla ...
  • Kiinalainen jäännöslause 

   Nieminen, Maiju (2018-11-07)
   Kiinalainen jännöslause yhdistää lukuteorian perusmääritelmiä ja tuloksia sovellukseksi, jota voidaan oikeasti hyödyntää tekniikassa. Käsitteiden kuten jaollisuus, jakoyhtälö, suurin yhteinen tekijä ja kongrunessimääritelmät ...
  • Modelling and Inversion of Fluorescent Data in Optical Projection Tomography 

   Koljonen, Ville (2018-09-05)
   Optical projection tomography (OPT) is a biomedical imaging technique that uses visible and near-infrared light to investigate the spatial distribution and shapes of objects contained in a sample. It bears close resemblance ...
  • Monte Carlo -menetelmien hyödyntäminen aineiston tutkimisessa 

   Enäsuo, Lasse (2017-11-08)
   Tässä työssä tutkitaan Monte Carlo -menetelmien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hyvin usein aineistojen tutkiminen vaatii, että aineisto noudattaa jotain todennäköisyysjakaumaa. Monte Carlo -menetelmiä ...
  • Pietarin peli käytännössä 

   Hartikainen, Tuomo (2018-11-07)
   Pietarin paradoksi on klassinen todennäköisyyslaskennan ongelma, jossa teorian ja maalaisjärjen välillä on näennäinen ristiriita. Tässä työssä tutkitaan ensisilmäyksellä paradoksiselta vaikuttavaa uhkapeliä käytännönläheisesti ...
  • Singulaariarvohajotelma 

   Ala-Sunila, Matias (2018-10-03)
   Tutkielmassa esitellään singulaariarvohajotelma ja sen tärkeitä ominaisuuksia. Singulaariarvohajotelman avulla mikä tahansa matriisi voidaan lausua kolmen matriisin tulona. Suurista matriiseista eli suurista taulukoista, ...
  • Tietorakenteiden yhdistelmäluokat 

   Suominen, Juuso (2018-08-15)
   C++-kielessä tietorakenteet on toteutettu säiliöinä, joita ohjelmoija ei pysty helposti muokkaamaan käyttötarkoituksen mukaan. Rakentamalla tietorakenteen itse ja perimällä tarvitut toiminnallisuudet valmiista tietoraken ...
  • Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt ja sähköisten järjestelmien vertailu niiden avulla 

   Myötyri, Anniina (2018-09-05)
   Työssä tarkastellaan toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä ja vertaillaan niihin liittyvien esimerkkitehtävien avulla kolmea sähköistä järjestelmää; Abittia, MATLABin Live Editoria ja STACK-järjestelmää. Abitti on lukion ...
  • Trust region -optimointialgoritmi 

   Honkakunnas, Aapo (2018-06-06)
   Trust region- eli luottamusaluealgoritmit ovat iteratiivisiä optimointialgoritmeja. Niiden toiminta perustuu siihen, että minimoitavaa funktiota approksimoidaan kvadraattisella mallifunktiolla jonkin luottamusalueen sisällä. ...