Now showing items 1-20 of 54

  • Algoritmiavusteinen rakennesuunnittelu 

   Paukkeri, Sara-Päivi (2019-01-07)
   Tässä kandidaatin työssä selvitetään, miten ja millaisissa tilanteissa algoritmiavusteista suunnittelua voi ja kannattaa hyödyntää rakennesuunnittelussa. Työssä tarkastellaan myös algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä ...
  • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella 

   Halminen, Aapo (2018-02-07)
   40 km/h aluenopeusrajoitusten alentaminen 30 km/h nopeusrajoituksiksi on ollut yleinen trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Muiden muassa Tampereen kaupunki on päättänyt alentaa aluenopeusrajoituksen kaikilla ...
  • Asiakaskeskeinen arvonluonti asuntorakennuttamisessa 

   Virtanen, Niko (2018-09-05)
   Asiakaskeskeinen arvonluonti on jatkuvasti kasvava teema liikemaailmassa ja asuntorakennuttamisessa. Rakennuttajat pyrkivät ottamaan asiakkaitaan enemmän huomioon ja tekemään asuntojen valmistamisesta yhä asiakaslähtöisempää, ...
  • Asunto-osakeyhtiöiden elinkaariarviointi 

   Aihos, Leevi (2018-03-07)
   Rakennusteollisuus elää energiatehokkaan muutoksen aikaa. Rakentaminen ja rakennusten ylläpitäminen vastaavat suuresta osasta energian loppukäytöstä ja kasvihuonepäästöistä Suomessa. EU:n sanelemat ohjeet ja määräykset, ...
  • Asuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessa 

   Rautakorpi, Eero (2019-02-07)
   Kaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen ...
  • Betonielementtien esikäsittelyn vaikutus pintamateriaalien tartuntaan 

   Raukola, Johannes (2018-08-15)
   Betonipintojen esikäsittely on aikaa vievä työvaihe betonielementtien valmistamisessa. Erilaisilla betonin esikäsittelypinnoilla katsotaan olevan erilaiset ominaisuudet pintamateriaalien tartunnan kannalta. Näyttöä ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

   Härkönen, Aliina (2018-11-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...
  • Hitsatun I-palkin massan minimointi poikkileikkausluokassa 4 

   Huusko, Jaakko (2017-11-08)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia hitsatun I-palkin massan minimointia poikkileikkausluokassa 4. Palkki ja pienahitsi mitoitetaan Eurokoodien mukaisten mitoitusohjeiden mukaan. Pienahitsin vaikutusta palkin massaan ei ...
  • Hulevesitulvien synty ja hallinta 

   Nurhonen, Niko (2019-03-15)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli hulevesitulvien syntyyn vaikuttavien tekijöiden ja mahdollisten ehkäisykeinojen selvittäminen. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat ...
  • Injektointiaineet ja niiden käyttö allasrakenteissa 

   Haapala, Mika (2018-08-15)
   Tämän kandidaatintyön aiheena oli injektointiaineet ja niiden käyttö allasrakenteissa. Työn tarkoituksena oli tutkia eri injektointiaineita ja niiden soveltuvuuksia rakenteiden korjaamiseen. Jotta työstä ei olisi tullut ...
  • Jakeluasemien pohjavedensuojausrakenteet 

   Saranen, Jani (2018-05-09)
   Jakeluasemat toimintoineen ovat suuri pohjaveden pilaantumisriskin aiheuttaja. Jakelu asemien kasvavan määrän ja pohjaveden lisääntyneen käytön vuoksi pohjavedensuojaus on nykypäivänä tärkeää ottaa huomioon. Suomessa ...
  • Jätehuolto uudisasuinrakentamisessa 

   Lindell, Antti (2018-05-09)
   Tässä työssä perehdytään jätehuoltoon rakennusalalla. Erityisesti painotetaan nykytilannetta uudisasuinrakentamisen kannalta. Ensimmäiseksi työssä selvitetään mitä eri lait, asetukset ja määräykset velvoittavat rakennustyömaan ...
  • Kalliorakenteen lujittaminen pultitusta käyttäen 

   Peltomäki, Marko (2018-04-04)
   Tässä kandidaattityössä käydään lävitse kalliorakenteen lujittamista kalliopultituksen keinoin. Pultitusta käsitellään niin käytännön toteutuksen, asennuksen, mitoituksen kuin kalliomekaanisen toiminnankin kannalta. Lisäksi ...
  • Kaupungistumisen myötä tyhjiksi jäävät kiinteistöt - mahdollisuus uusille liiketoiminnoille 

   Simola, Veera (2018-08-15)
   Asuminen ja rakennusten toiminnallisuus ovat murroksessa ja muuttuvat yhä enemmän liikkuvuutta ja vaivattomuutta tukevaan muotoon, jossa kiinteistöjen ylläpitoon perehtyneet tahot omistavat kiinteistöt ja huolehtivat niistä ...
  • Kiinteistökehittämisen tärkeimmät osa-alueet eri kiinteistötyypeissä. 

   Levä, Lauri (2018-10-03)
   Kiinteistökehittäminen on projektiluontaista toimintaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on luoda arvoa kiinteistölle. Ensisijaisesti arvoa pyritään luomaan kiinteistösijoittajalle eli parantaa kiinteistön tuottokykyä. Toinen ...
  • Kipsilevypäällysteisen puurankaisen jäykistysseinän mitoitus ja vaakaleikkausvoimatestin suunnittelu ja toteutus 

   Pekola, Karol (2019-01-09)
   Työssä käsitellään kipsilevypäällysteisen puurankaisen jäykistysseinän mitoitusta ja tutkitaan jäykistysseinän vaakaleikkausvoimatestiä. Vaakaleikkausvoimatestissä tutkitaan jäykistysseinän kiinnikkeen leikkausrajakuormaa ...
  • Kuntotarkastukset kiinteistökauppojen yhteydessä 

   Rissanen, Topi (2018-02-07)
   Tässä kandidaatintyössä pyrittiin selvittämään kiinteistökauppojen yhteydessä suoritettavien kuntotarkastusten ongelmia sekä sitä, pystyttäisiinkö riitatapauksia vähentää kuntotarkastusten muutoksilla. Työ suoritettiin ...
  • Kustannussuunnittelu kerrostalohankkeessa 

   Vikman, Juho Vihtori Iisak (2018-02-07)
   Kustannussuunnittelu on tärkeä osa rakennushankkeen taloudenhallintaa. Kustannussuunnittelun tarkoituksena on pitää hankkeen kustannukset asetetun tavoitteen mukaisina ja estää tarpeettomien tai kohtuuttomien kustannusten ...
  • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyt pientaloissa 

   Ranta, Ilmari (2017-09-06)
   Sähkötuotannon siirtyessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä, lisääntyy tuotannon vaihtelu. Koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen on aina oltava tasapainossa, on joustavan kysynnän lisääminen ...