Now showing items 1-20 of 48

  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • Alustajohtajuuden strategia ja ekosysteemiajattelu 

   Mälkönen, Miika (2018-08-15)
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate what kind of success factors have been identified in prior research concerning the competition of technology platforms and what strategic choices companies have to ...
  • Arvon muodostuminen hankintatoimessa ostavan yrityksen näkökulmasta 

   Kymäläinen, Sanni Marianna (2018-01-10)
   Yrityksen hankintatoimi koetaan monessa yrityksessä ainoastaan kustannuksia aiheuttavaksi toiminnoksi. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hankintatoimi voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle merkittävää ...
  • Asiakasarvon määrittäminen ja kommunikoiminen B2B-ympäristössä 

   Kanniainen, Jaakko (2018-12-20)
   Asiakasarvolla tarkoitetaan arvoa, joka tuotteella tai palvelulla on asiakkaalle. Asiakasarvon merkitys markkinoinnille on tunnettu jo pitkään, ja asiakasarvoa pidetään jopa yrityksen menestymisen kulmakivenä. Käsitys ...
  • Asiakaspalaute organisaation toiminnan kehittämisessä 

   Lehtola, Henrikki (2018-05-09)
   Nykypäivänä kilpailu lähes kaikilla markkinoilla on kasvanut, ja organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja lisätä kilpailuetuaan. Asiakkaan osallistaminen asiakaspalautteen avulla tuo organisaatiolle tietoa asiakkaan ...
  • Asiakasvaatimuksien täyttymisen haasteet tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

   Holmala, Ella (2019-04-16)
   Tietojärjestelmät ovat nykypäivän liiketoiminnan tärkeimpiä apuvälineitä. Tietojärjestelmien avulla voidaan jakaa, tallentaa ja hyödyntää liiketoiminnassa käytettäviä tietoja. Järjestelmien suunnittelun haasteena on ymmärtää ...
  • Automatisoituvan ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteensovittaminen 

   Salminen, Niklas (2019-04-04)
   Liikenne automatisoituu ja autonomiset ajoneuvot yleistyvät teknologian kehityksen mukana. Autonomiset ajoneuvot tarjoavat ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä auttavat yhteiskunnallisella tasolla. Ajoneuvojen ...
  • Autonomisen ajoneuvon tietokonenäkö ja tietoturvahyökkäyksiltä puolustautuminen 

   Kainulainen, Antti Olavi (2018-01-10)
   Itseohjautuvat ajoneuvot tekevät tuloaan kuluttajamarkkinoille, ja mukana autojen suunnittelussa ovat sekä maailman suurimmat ajoneuvovalmistajat että teknologiayhtiöt. Valmistajat kaavailevat ajoneuvojensa julkaisua vuosien ...
  • Avoimen lähdekoodin vaikutus liiketoimintatiedon hallinnan tulevaisuuteen 

   Mikkonen, Teemu (2018-01-10)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vaikutus Business Intelligence -työkaluihin lähitulevaisuudessa. Tutkimusongelma jaoteltiin tutkimus-kysymyksiin: ”Mitä tarpeita BI-työkaluille muodostuu ...
  • Datatieteen mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnan kontekstissa 

   Vuorinen, Olli Jesperi (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan datatieteen mahdollisuuksia liiketoimintatiedon hallinnassa. Tutkimuskysymyksenä on: Missä tilanteissa liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tukea datatieteellä? Kysymystä lähestytään seuraavien ...
  • Digitaaliset liiketoimintamallit 

   Alenius, Ilmari (2018-12-20)
   Kandidaatintyö jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisenä käsitellään liiketoimintamalleja, toisena digitalisaatiota ja kolmantena digitaalisia liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallien ja digitalisaation kappaleiden tarkoituksena ...
  • Digitalisoitumisen vaikutukset tietotyöntekijän johtamiseen 

   Varjonen, Jaakko (2018-06-06)
   Digitalisaatio on vaikuttanut työntekijään, organisaatioon sekä heidän toimintatapoihinsa. Digitalisaatio on antanut organisaatioille uudenlaisia tapoja suorittaa työtehtäviä. Tässä työssä määritellään käsitteet digitalisaatio, ...
  • Etiikka regulaation ja terveysteknologian tuotekehityksen rajapinnassa 

   Haapavirta, Roosa (2018-01-10)
   Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista teknologiasektorin vientialoista. Terveysteknologiaan liittyy erityisellä tavalla eettisyys.Tässä kandidaatintyössä tunnistettiin, kuinka terveysteknologioiden kehitys ja ...
  • Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen data-analytiikka 

   Salminen, Petri (2018-01-10)
   Tietojohtamisen kandidaatintyössä suoritetaan kirjallisuuskatsaus itseä kiinnostavaan aiheeseen. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista data-analytiikkaa. Tutkimus suoritetaan ...
  • Ketterien projektinhallintamallien soveltuvuus kompleksisiin konteksteihin 

   Moalim Ali, Yacquub (2018-12-20)
   Muuttuvassa toimintaympäristössä perinteiset projektinhallintamallit luovat haasteita, sillä ne ovat jäykkiä ja joustamattomia. Tämän takia yleiseen käyttöön on tullut ketterät projektinhallintamallit, jotka helpottavat ...
  • Kilpailijayhteistyö innovointistrategiana 

   Harala, Linnea (2018-12-20)
   Coopetition as a strategy has become increasingly popular in recent decades due to fast-paced technological development. Especially in high tech, a wide scope of expertise is needed for technological development. Coopetition ...
  • Kryptovaluuttojen arvonmuodostus 

   Parviainen, Markus (2018-08-15)
   Lohkoketjuteknologiaan perustuvat hajautetut kryptovaluutat mahdollistavat varallisuuden siirron osapuolelta toiselle ilman luottamusta kolmanteen osapuoleen, kuten pankkiin tai rahan välittäjään. Vaikka kryptovaluuttojen ...
  • Kuluttajan ruoan valinta ja sen edistäminen toimitusketjun hallinnan avulla 

   Syrjälä, Olli (2018-08-15)
   Tässä kandityössä tutkittiin kuluttajan ruokaostosten valintaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden parantamista toimitusketjun hallinnan avulla. Kuluttajakäyttäytyminen on hyvin laaja-alainen tutkimuskohde, ja sen ymmärtäminen ...
  • Kysynnän muutokset elintarviketeollisuudessa 

   Rinta-Jaskari, Elli (2018-01-10)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kysynnän muutoksia elintarviketeollisuudessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia kysynnässä on lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja miten vaihteluihin voidaan ...
  • Laatutyökalut uuden tuotteen kehityksessä 

   Jakonen, Kasperi (2018-01-10)
   Tuotteiden elinkaarten lyhenemisen myötä uusien tuotteiden kehityksestä on tullut yrityksille strategisesti välttämätöntä. Laatutyökalujen soveltamisella uusien tuotteiden kehitysprosessissa on aikaisemmassa tutkimuksessa ...