Now showing items 1-14 of 14

  • Algoritmiavusteinen rakennesuunnittelu 

   Paukkeri, Sara-Päivi (2019-01-07)
   Tässä kandidaatin työssä selvitetään, miten ja millaisissa tilanteissa algoritmiavusteista suunnittelua voi ja kannattaa hyödyntää rakennesuunnittelussa. Työssä tarkastellaan myös algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä ...
  • Asuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessa 

   Rautakorpi, Eero (2019-02-07)
   Kaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen ...
  • Betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittäminen elementtimenetelmällä 

   Talus, Lauri (2019-02-08)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään elementtimenetelmää hyödyntävien laskentaohjelmien käyttämistä betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittämisessä. Työssä käsitellään aluksi paloteknistä suunnittelua Suomessa, ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Hulevesitulvien synty ja hallinta 

   Nurhonen, Niko (2019-03-15)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli hulevesitulvien syntyyn vaikuttavien tekijöiden ja mahdollisten ehkäisykeinojen selvittäminen. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat ...
  • Pilarilaatan taivutusmitoitus kaistamenetelmällä 

   Salli, Miki (2019-01-09)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pilarilaatan rakenneanalyysiä kaistamenetelmällä taivutusmitoitusta varten. Taustatietoina esitellään pilarilaatan ominaispiirteet rakenneratkaisuna ja eurokoodien asettamat vaatimukset ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän ja melun vaikutus viihtyvyyteen 

   Koistinen, Aki (2019-01-15)
   Tässä työssä selvitettiin rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutuksia ihmiseen sekä asumiseen sekä tutkia keinoja niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja ...
  • Sidos 

   Kirjonen, Anu; Kraama, Aleksi; Kuokkanen, Eero; Sarvi, Irene (2019-3-28)
   Yhdyskuntasuunnittelun Ammattikurssi 1 Kandidaatin työ Huhtala, Seinäjoki
  • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

   Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
   Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...
  • Teräs- ja betonielementtirunkojen asentamisen vertailu 

   Heinikainen, Rene (2019-02-28)
   Suomessa luotetaan vahvasti betonisiin runkorakenteisiin etenkin asuinkerrostaloja ra-kentaessa. Teräsrunkoja löytyy sen sijaan eniten varasto- ja toimitilarakennuksista. Tämän työn tarkoitus oli tutkia, mitä merkittäviä ...
  • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

   Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
   Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
  • Vaihtuvat nopeusrajoitusjärjestelmät ja niiden laitteistot Suomessa 

   Auerma, Riku (2019-01-09)
   Työssä tutkittiin Suomessa käytettävien vaihtuvien nopeusrajoitus järjestelmien eri osia ja niiden toimintaa. Suuri osa vaihtuvia nopeusrajoituksia käsittelevistä Suomessa tehdyistä tutkimuksista on vuosilta 2000-2009. ...
  • Älytalosta arvoa asiakkaalle 

   Tolppi, Panu (2019-02-09)
   Älytalojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja ne tuovat mukanaan uudenlaisia palveluja asumiseen. Älytalosovelluksilla tavoitellaan asumisen mukavuutta ja energian kulutuksen minimointia. Sovellukset perustuvat ympäristöstä ...