Now showing items 1-20 of 100

  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella 

   Halminen, Aapo (2018-02-07)
   40 km/h aluenopeusrajoitusten alentaminen 30 km/h nopeusrajoituksiksi on ollut yleinen trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Muiden muassa Tampereen kaupunki on päättänyt alentaa aluenopeusrajoituksen kaikilla ...
  • Alustajohtajuuden strategia ja ekosysteemiajattelu 

   Mälkönen, Miika (2018-08-15)
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate what kind of success factors have been identified in prior research concerning the competition of technology platforms and what strategic choices companies have to ...
  • Arvon muodostuminen hankintatoimessa ostavan yrityksen näkökulmasta 

   Kymäläinen, Sanni Marianna (2018-01-10)
   Yrityksen hankintatoimi koetaan monessa yrityksessä ainoastaan kustannuksia aiheuttavaksi toiminnoksi. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hankintatoimi voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle merkittävää ...
  • Asiakasarvon määrittäminen ja kommunikoiminen B2B-ympäristössä 

   Kanniainen, Jaakko (2018-12-20)
   Asiakasarvolla tarkoitetaan arvoa, joka tuotteella tai palvelulla on asiakkaalle. Asiakasarvon merkitys markkinoinnille on tunnettu jo pitkään, ja asiakasarvoa pidetään jopa yrityksen menestymisen kulmakivenä. Käsitys ...
  • Asiakaskeskeinen arvonluonti asuntorakennuttamisessa 

   Virtanen, Niko (2018-09-05)
   Asiakaskeskeinen arvonluonti on jatkuvasti kasvava teema liikemaailmassa ja asuntorakennuttamisessa. Rakennuttajat pyrkivät ottamaan asiakkaitaan enemmän huomioon ja tekemään asuntojen valmistamisesta yhä asiakaslähtöisempää, ...
  • Asiakaspalaute organisaation toiminnan kehittämisessä 

   Lehtola, Henrikki (2018-05-09)
   Nykypäivänä kilpailu lähes kaikilla markkinoilla on kasvanut, ja organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja lisätä kilpailuetuaan. Asiakkaan osallistaminen asiakaspalautteen avulla tuo organisaatiolle tietoa asiakkaan ...
  • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

   Harju, Suvi (2018-06-06)
   Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
  • Asuinkerrostalo Tampereen Eteläpuistoon 

   Kansanen, Moona (2018-06-06)
   Uusien ja erilaisten asuinrakennusten ja -tilojen suunnittelu on ihmisten luontaisille elintoiminnoille välttämätöntä. Asuntosuunnittelua toteutetaan sitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Tämän ...
  • Asunto-osakeyhtiöiden elinkaariarviointi 

   Aihos, Leevi (2018-03-07)
   Rakennusteollisuus elää energiatehokkaan muutoksen aikaa. Rakentaminen ja rakennusten ylläpitäminen vastaavat suuresta osasta energian loppukäytöstä ja kasvihuonepäästöistä Suomessa. EU:n sanelemat ohjeet ja määräykset, ...
  • Asuntosuunnittelu 2018, Portti 

   Kinnunen, Janne Petteri (2018-08-15)
   Suunnitelma asuinrakentamisesta Tampereen Klingendahlin kortteliin. Työ on tehty osana kurssia asuntosuunnittelu 1 noudattaen annettuja harjoitustyö-ohjeita.
  • Autonomisen ajoneuvon tietokonenäkö ja tietoturvahyökkäyksiltä puolustautuminen 

   Kainulainen, Antti Olavi (2018-01-10)
   Itseohjautuvat ajoneuvot tekevät tuloaan kuluttajamarkkinoille, ja mukana autojen suunnittelussa ovat sekä maailman suurimmat ajoneuvovalmistajat että teknologiayhtiöt. Valmistajat kaavailevat ajoneuvojensa julkaisua vuosien ...
  • Avoimen lähdekoodin vaikutus liiketoimintatiedon hallinnan tulevaisuuteen 

   Mikkonen, Teemu (2018-01-10)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vaikutus Business Intelligence -työkaluihin lähitulevaisuudessa. Tutkimusongelma jaoteltiin tutkimus-kysymyksiin: ”Mitä tarpeita BI-työkaluille muodostuu ...
  • Betonielementtien esikäsittelyn vaikutus pintamateriaalien tartuntaan 

   Raukola, Johannes (2018-08-15)
   Betonipintojen esikäsittely on aikaa vievä työvaihe betonielementtien valmistamisessa. Erilaisilla betonin esikäsittelypinnoilla katsotaan olevan erilaiset ominaisuudet pintamateriaalien tartunnan kannalta. Näyttöä ...
  • Datatieteen mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnan kontekstissa 

   Vuorinen, Olli Jesperi (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan datatieteen mahdollisuuksia liiketoimintatiedon hallinnassa. Tutkimuskysymyksenä on: Missä tilanteissa liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tukea datatieteellä? Kysymystä lähestytään seuraavien ...
  • Digitaaliset liiketoimintamallit 

   Alenius, Ilmari (2018-12-20)
   Kandidaatintyö jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisenä käsitellään liiketoimintamalleja, toisena digitalisaatiota ja kolmantena digitaalisia liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallien ja digitalisaation kappaleiden tarkoituksena ...
  • Digitalisoitumisen vaikutukset tietotyöntekijän johtamiseen 

   Varjonen, Jaakko (2018-06-06)
   Digitalisaatio on vaikuttanut työntekijään, organisaatioon sekä heidän toimintatapoihinsa. Digitalisaatio on antanut organisaatioille uudenlaisia tapoja suorittaa työtehtäviä. Tässä työssä määritellään käsitteet digitalisaatio, ...
  • Etiikka regulaation ja terveysteknologian tuotekehityksen rajapinnassa 

   Haapavirta, Roosa (2018-01-10)
   Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista teknologiasektorin vientialoista. Terveysteknologiaan liittyy erityisellä tavalla eettisyys.Tässä kandidaatintyössä tunnistettiin, kuinka terveysteknologioiden kehitys ja ...
  • Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen data-analytiikka 

   Salminen, Petri (2018-01-10)
   Tietojohtamisen kandidaatintyössä suoritetaan kirjallisuuskatsaus itseä kiinnostavaan aiheeseen. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista data-analytiikkaa. Tutkimus suoritetaan ...
  • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

   Härkönen, Aliina (2018-11-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...