Now showing items 1-20 of 25

  • Asiakasvaatimuksien täyttymisen haasteet tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

   Holmala, Ella (2019-04-16)
   Tietojärjestelmät ovat nykypäivän liiketoiminnan tärkeimpiä apuvälineitä. Tietojärjestelmien avulla voidaan jakaa, tallentaa ja hyödyntää liiketoiminnassa käytettäviä tietoja. Järjestelmien suunnittelun haasteena on ymmärtää ...
  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019-02-06)
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Automatisoituvan ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteensovittaminen 

   Salminen, Niklas (2019-04-04)
   Liikenne automatisoituu ja autonomiset ajoneuvot yleistyvät teknologian kehityksen mukana. Autonomiset ajoneuvot tarjoavat ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä auttavat yhteiskunnallisella tasolla. Ajoneuvojen ...
  • Boorin vaikutus vaihtoehtoisiin bainiitti- ja martensiittikiskoihin 

   Penttilä, Jani (2019-01-31)
   Kulutuksen kasvaessa tarve raskaammille ja nopeammille junille kasvaa, minkä vuoksi tarve on myös kulumiskestävämmille ratakiskoille kasvaa. Perinteiset perliittikiskot ovat löytäneet kehityksensä päätepisteen, eikä niistä ...
  • Cholesky-hajotelma 

   Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
   Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
  • The Ethereum blockchain: Use cases for social finance applications 

   Luong, Dang Hai (2019-04-24)
   Centralized network solution have been around for a long time, despite having a considerable issue of trust, in which users need to rely on the implementation of the system. During unfortunate incidents such as centralized ...
  • Exclusion Limits for Charged Higgs Boson in Minimal Supersymmetric Standard Model 

   Keskinen, Panu Sakari (2019-03-22)
   The Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) is the simplest supersymmetric extension of the Standard Model (SM). It predicts 4 additional Higgs bosons, including a charged Higgs. If the charged Higgs is lighter than ...
  • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

   Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
   Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
  • Hierarchical nanopatterning with block copolymer lithography and template-stripping 

   Sah, Aashish (2018-01-08)
   The interest in confining light within the sub-wavelength regime has been motivated by the urgency in replacing electronic integrated circuits with optical ones for elevated computational efficiency. This can be achieved ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Joustavuuden ja ketteryyden rakentuminen yrityksissä 

   Nuutinen, Tuukka (2019-01-30)
   Joustavuus ja ketteryys ovat yrityksen kilpailukykyyn läheisesti liittyviä asioita. Joustavuutta ja ketteryyttä kuitenkin käsitellään kirjallisuudessa monesti toisistaan erillään, tai hyvin rajatuista näkökulmista. Tässä ...
  • Karkeamallinnus konejärjestelmien suunnittelussa 

   Vuorinen, Eetu (2019-01-09)
   Työn tarkoitus on tarkastella matemaattista mallintamista eri tilanteissa, eri lähestymistavoin. Työssä selvitetään mitä karkeamallintaminen voi olla, milloin karkean tarkkuuden malleja kannattaa käyttää ja mihin niiden ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Kriittisten materiaalien hallinta uuden tuotteen ylösajo sekä alasajo –prosessien aikana 

   Saarinen, Henri (2019-01-28)
   Yritysmaailmassa sijoitetaan tuotekehitykseen vuosittain suuria summia rahaa, jotta uusia tuotteita saadaan markkinoille ennen kilpailijoita. Tämän prosessin aikana riski sille, että varaosavarastoihin sitoutuu paljon ...
  • Kuonaantumisen ja likaantumisen hallinta kiertoleijukattilassa 

   Turunen, Lari (2019-03-25)
   Kiertoleijukattiloissa savukaasujen pienet partikkelit voivat tarrautua kiinni lämmönsiirtopintoihin ja muodostaa kerrostumia ajan kuluessa. Nämä kerrostumat huonontavat lämmönsiirtymistä, samalla polttoainetta kuluu enemmän ...
  • Lohkoketjun hyödyntäminen kohdeyrityksen tuotantoketjussa 

   Nopanen, Jarkko (2019-03-20)
   Lohkoketjuteknologia ei ole vielä yleisesti käytössä virtuaalivaluuttojen ulkopuolella monissa yrityksissä, mutta lohkoketjulle on jo kehitetty muitakin sovelluskohteita. Kohdeyritys haluaa selvittää lohkoketjun ...
  • Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

   Moilanen, Henri (2019-04-26)
   Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Reduction of Chemical Oxygen Demand from Pulp Mill Wastewater with Integrated Membrane Filtration 

   Määttä, Linda (2019-02-05)
   The pulp industry generates high volumes of wastewater from 10 to 90 m3 per tonne of produced pulp. The wastewater contains large quantities of various organic compounds which total amount can be measured, for example, ...
  • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

   Rajala, Juhana (2019-04-17)
   Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...