Now showing items 1-20 of 384

  • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018-04-04)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018-06-06)
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • Algoritmiavusteinen rakennesuunnittelu 

   Paukkeri, Sara-Päivi (2019-01-07)
   Tässä kandidaatin työssä selvitetään, miten ja millaisissa tilanteissa algoritmiavusteista suunnittelua voi ja kannattaa hyödyntää rakennesuunnittelussa. Työssä tarkastellaan myös algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017-11-08)
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella 

   Halminen, Aapo (2018-02-07)
   40 km/h aluenopeusrajoitusten alentaminen 30 km/h nopeusrajoituksiksi on ollut yleinen trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Muiden muassa Tampereen kaupunki on päättänyt alentaa aluenopeusrajoituksen kaikilla ...
  • Alustajohtajuuden strategia ja ekosysteemiajattelu 

   Mälkönen, Miika (2018-08-15)
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate what kind of success factors have been identified in prior research concerning the competition of technology platforms and what strategic choices companies have to ...
  • Analogisen äänisyntetisaattorin analyysi ja toteutus 

   Panula, Vänni (2018-08-15)
   Työssä tarkastellaan yksinkertaisten analogisten syntetisaattoreiden, erityisesti niin kutsutun Alien Screamer -syntetisaattorin toimintaa. Työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen tarkastelun. Yksinkertaisen ...
  • An approach to redesign of stainless steel handle for 3D metal printing 

   Kinnari, Samuli (2018-06-06)
   The goal of this thesis, was to approach the redesign of a stainless-steel handle and to explore its most potential redesign targets, for manufacturing with the method of selective laser melting. Additionally, it was to ...
  • AR dronen kaappaus ja turvallisuus 

   Perä, Ossi (2018-08-15)
   Tietoturva on ollut enenevässä määrin esillä moderneissa ohjelmistoprojekteissa. Etenkin automaation aloilla on enemmän herätty miettimään, mitä uhkia ja mahdollisuuksia etenevä teknologia tuo mukanaan ja miten niitä ...
  • Arvon muodostuminen hankintatoimessa ostavan yrityksen näkökulmasta 

   Kymäläinen, Sanni Marianna (2018-01-10)
   Yrityksen hankintatoimi koetaan monessa yrityksessä ainoastaan kustannuksia aiheuttavaksi toiminnoksi. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hankintatoimi voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle merkittävää ...
  • Asiakasarvon määrittäminen ja kommunikoiminen B2B-ympäristössä 

   Kanniainen, Jaakko (2018-12-20)
   Asiakasarvolla tarkoitetaan arvoa, joka tuotteella tai palvelulla on asiakkaalle. Asiakasarvon merkitys markkinoinnille on tunnettu jo pitkään, ja asiakasarvoa pidetään jopa yrityksen menestymisen kulmakivenä. Käsitys ...
  • Asiakaskeskeinen arvonluonti asuntorakennuttamisessa 

   Virtanen, Niko (2018-09-05)
   Asiakaskeskeinen arvonluonti on jatkuvasti kasvava teema liikemaailmassa ja asuntorakennuttamisessa. Rakennuttajat pyrkivät ottamaan asiakkaitaan enemmän huomioon ja tekemään asuntojen valmistamisesta yhä asiakaslähtöisempää, ...
  • Asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyödyntäminen Lean Startup -metodissa 

   Tuppurainen, Riku (2018-04-04)
   Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja Lean Startup -metodia sekä yhdistetään niitä toisiinsa. Asiakaslähtöinen tuotekehi-tys eli QFD on 1960—luvulla kehitetty ideologia ...
  • Asiakaspalaute organisaation toiminnan kehittämisessä 

   Lehtola, Henrikki (2018-05-09)
   Nykypäivänä kilpailu lähes kaikilla markkinoilla on kasvanut, ja organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja lisätä kilpailuetuaan. Asiakkaan osallistaminen asiakaspalautteen avulla tuo organisaatiolle tietoa asiakkaan ...
  • Asiakasvaatimuksien täyttymisen haasteet tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

   Holmala, Ella (2019-04-16)
   Tietojärjestelmät ovat nykypäivän liiketoiminnan tärkeimpiä apuvälineitä. Tietojärjestelmien avulla voidaan jakaa, tallentaa ja hyödyntää liiketoiminnassa käytettäviä tietoja. Järjestelmien suunnittelun haasteena on ymmärtää ...
  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019-02-06)
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

   Harju, Suvi (2018-06-06)
   Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
  • Asuinkerrostalo Tampereen Eteläpuistoon 

   Kansanen, Moona (2018-06-06)
   Uusien ja erilaisten asuinrakennusten ja -tilojen suunnittelu on ihmisten luontaisille elintoiminnoille välttämätöntä. Asuntosuunnittelua toteutetaan sitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Tämän ...