Now showing items 1-20 of 342

  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Pilarilaatan taivutusmitoitus kaistamenetelmällä 

   Salli, Miki (2019-01-09)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pilarilaatan rakenneanalyysiä kaistamenetelmällä taivutusmitoitusta varten. Taustatietoina esitellään pilarilaatan ominaispiirteet rakenneratkaisuna ja eurokoodien asettamat vaatimukset ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
  • Hierarchical nanopatterning with block copolymer lithography and template-stripping 

   Sah, Aashish (2018-01-08)
   The interest in confining light within the sub-wavelength regime has been motivated by the urgency in replacing electronic integrated circuits with optical ones for elevated computational efficiency. This can be achieved ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Kotlinin suosion kasvu ja sen syyt 

   Tahvanainen, Ville (2019-01-01)
   Tässä työssä perehdyttiin ohjelmointikieli Kotliniin ja vertailtiin sitä Javaan. Työn tarkoituksena oli selvittää Kotlinin suosion kasvua ja kasvun syitä. Lisäksi tarkasteltiin myös missä Kotlinia käytetään ja missä ...
  • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

   Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
   Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Tuotannon layoutin vaikutus tehokkuuteen 

   Rantalainen, Oliver Nestori (2019-01-14)
   Valmistavassa teollisuudessa ei aina ajatella layoutia, kun tuotannon kapasiteettia halutaan kasvattaa ostamalla uusia koneita. Uudet koneet yleensä vain sijoitetaan vanhan tuotannon ulkopuolelle, paikkaan johon ne mahtuvat ...
  • Vaisala ROSA-sääaseman käyttöliittymätoteutus 

   Telenius, Klaus (2019-01-11)
   Työssä luodaan yliopiston sääasemalle käyttöliittymätoteutus luomaan käytettävyyttä, sekä parantamaan tiedon saatavuutta. Tavoitteeseen pyritään esineiden internetin tekniikoilla. Työssä perehdytään esineiden internetiin ...
  • Laskennallinen algoritmi sosiaalisesti syrjäytyneiden löytämiseksi sosiaalisista verkostoista 

   Ijäs, Matias (2019-01-14)
   Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä on puhuttanut mediassa ja valtion ylimmässä johdossa. Sitä on pidetty ongelmallisena ja suurena huolenaiheena koskien pääosin nuoria. Syrjäytyminen ei rajoitu ...
  • Vaihtuvat nopeusrajoitusjärjestelmät ja niiden laitteistot Suomessa 

   Auerma, Riku (2019-01-09)
   Työssä tutkittiin Suomessa käytettävien vaihtuvien nopeusrajoitus järjestelmien eri osia ja niiden toimintaa. Suuri osa vaihtuvia nopeusrajoituksia käsittelevistä Suomessa tehdyistä tutkimuksista on vuosilta 2000-2009. ...
  • Matalan tason grafiikkaohjelmointirajapintojen vertailu 

   Helperi, Veikko-Matti (2018-01-14)
   Tietokonegrafiikka on kasvava tietotekniikan osa-alue, johon kuuluu myös grafiikkaohjelmointi. Grafiikkaohjelmointirajapinnat ovat osa pelien graafista toteutusta. Nämä ohjelmointirajapinnat mahdollistavat ohjelmoijan ...
  • Mediatoistimen ja älytelevision vertailu 

   Leinonen, Sini (2019-01-07)
   Työssä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja ...
  • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

   Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
   Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...
  • Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän ja melun vaikutus viihtyvyyteen 

   Koistinen, Aki (2019-01-15)
   Tässä työssä selvitettiin rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutuksia ihmiseen sekä asumiseen sekä tutkia keinoja niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja ...
  • Dockerin käytön hyödyt ohjelmistokehityksessä 

   Nuikka, Juuso (2018-01-14)
   Virtualisaation tarkoituksena on luoda jostakin asiasta virtuaalinen versio. Tietotekniikassa monet asiat voidaan virtualisoida, kuten käyttöjärjestelmä, muisti, tallennustila, tietoverkko ja dataan liittyvät erilaiset ...
  • Karkeamallinnus konejärjestelmien suunnittelussa 

   Vuorinen, Eetu (2019-01-09)
   Työn tarkoitus on tarkastella matemaattista mallintamista eri tilanteissa, eri lähestymistavoin. Työssä selvitetään mitä karkeamallintaminen voi olla, milloin karkean tarkkuuden malleja kannattaa käyttää ja mihin niiden ...