Now showing items 21-40 of 384

  • Vaihelukitun silmukan suunnittelu ja toteutus 

   Harju, Henri (2019-02-28)
   Elektroniikan monissa sovellutuksissa tarvitaan oskillaattoreita, jotka tuottavat jaksollista signaalia tietyllä halutulla taajuudella. On suotavaa, että oskillointitaajuus on tarkka ja stabiili, mutta sillä on aina taipumus ...
  • Neuroverkkokiihdytystä käyttävän konenäkösovelluksen toteutus 

   Yrjänäinen, Jukka (2019-02-15)
   Tässä työssä tarkastellaan syviä neuroverkkoja käyttävän konenäkösovelluksen toteuttamista. Tutkimuksen käytettiin Raspberry Pi pienoistietokone ympäristöä, johon on liitetty neuroverkkolaskentaa nopeuttava erillinen laite: ...
  • Älytalosta arvoa asiakkaalle 

   Tolppi, Panu (2019-02-09)
   Älytalojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja ne tuovat mukanaan uudenlaisia palveluja asumiseen. Älytalosovelluksilla tavoitellaan asumisen mukavuutta ja energian kulutuksen minimointia. Sovellukset perustuvat ympäristöstä ...
  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019-02-06)
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Joustavuuden ja ketteryyden rakentuminen yrityksissä 

   Nuutinen, Tuukka (2019-01-30)
   Joustavuus ja ketteryys ovat yrityksen kilpailukykyyn läheisesti liittyviä asioita. Joustavuutta ja ketteryyttä kuitenkin käsitellään kirjallisuudessa monesti toisistaan erillään, tai hyvin rajatuista näkökulmista. Tässä ...
  • Betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittäminen elementtimenetelmällä 

   Talus, Lauri (2019-02-08)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään elementtimenetelmää hyödyntävien laskentaohjelmien käyttämistä betonipoikkileikkauksen lämpötilajakauman määrittämisessä. Työssä käsitellään aluksi paloteknistä suunnittelua Suomessa, ...
  • Cross-Platform Mobile Application Development with React Native 

   Kuitunen, Mika (2019-02-04)
   Developing and maintaining mobile applications for multiple platforms at the same time can be time consuming. Since the applications have to be developed with each platform’s native development technologies, the software ...
  • Boorin vaikutus vaihtoehtoisiin bainiitti- ja martensiittikiskoihin 

   Penttilä, Jani (2019-01-31)
   Kulutuksen kasvaessa tarve raskaammille ja nopeammille junille kasvaa, minkä vuoksi tarve on myös kulumiskestävämmille ratakiskoille kasvaa. Perinteiset perliittikiskot ovat löytäneet kehityksensä päätepisteen, eikä niistä ...
  • Vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan määritys 

   Saariokari, Santeri (2019-01-24)
   Tässä työssä esitellään koejärjestely vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan selvittämiseksi. Kokeen tarkoituksena oli arvioida erilaisten tulosuunta-algoritmien (direction of arrival, DOA) suorituskykyä tapauksessa, jossa ...
  • Langattomat implantit ja niiden materiaalit 

   Ala-Mursula, Olli (2019-01-31)
   Tämä on kandidaatintutkintoon kuuluva kandidaatin työ, joka suoritettiin Tampereen Yliopistolla kirjallisuustutkimuksena aiheesta langattomat implantit ja niiden materiaalit. Työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuudesta ...
  • Olkavarsipainepulssiaallon ja aorttapaineaallon välisen yhteyden tutkiminen 

   Mattila, Kalle (2019-02-05)
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia olkavarsipainepulssiaallon ja aorttapainepulssiaallon välistä yhteyttä sekä sen mittausmenetelmiä. Työssä keskitytään erityisesti olkavarresta mitatun pulssiaallon muuttamiseen ...
  • Radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa 

   Mäenpää, Miikka Juhani (2019-02-06)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa. Radiohäirintä on ajankohtainen tutkimusaihe varsinkin lennokkien torjunnassa. Vielä toistaiseksi ...
  • Reduction of Chemical Oxygen Demand from Pulp Mill Wastewater with Integrated Membrane Filtration 

   Määttä, Linda (2019-02-05)
   The pulp industry generates high volumes of wastewater from 10 to 90 m3 per tonne of produced pulp. The wastewater contains large quantities of various organic compounds which total amount can be measured, for example, ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Kriittisten materiaalien hallinta uuden tuotteen ylösajo sekä alasajo –prosessien aikana 

   Saarinen, Henri (2019-01-28)
   Yritysmaailmassa sijoitetaan tuotekehitykseen vuosittain suuria summia rahaa, jotta uusia tuotteita saadaan markkinoille ennen kilpailijoita. Tämän prosessin aikana riski sille, että varaosavarastoihin sitoutuu paljon ...
  • Asuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessa 

   Rautakorpi, Eero (2019-02-07)
   Kaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen ...
  • Pilarilaatan taivutusmitoitus kaistamenetelmällä 

   Salli, Miki (2019-01-09)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pilarilaatan rakenneanalyysiä kaistamenetelmällä taivutusmitoitusta varten. Taustatietoina esitellään pilarilaatan ominaispiirteet rakenneratkaisuna ja eurokoodien asettamat vaatimukset ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...