Uusimmat viitteet

 • Metsäkoneen kuljetussidonnan mallintaminen 

  Moilanen, Henri (2019-04-26)
  Tämän kandidaatintyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää metsäkoneeseen lavettikuljetuksen aikana kohdistuvien sidontavoimien suuruus ja niiden jakautuminen koneen eri sidontapisteisiin. Työn toissijaisena tavoitteena ...
 • Cholesky-hajotelma 

  Ilmonen, Tommi (2019-04-29)
  Tässä työssä esitellään Cholesky-hajotelma ja tarkastellaan hajotelman laskennallista tehokkuutta. Cholesky-hajotelmassa matriisi hajotetaan siten, että alkuperäinen hajotettu matriisi voidaan lausua hajotelmalla saadun ...
 • Matkapuhelinverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaaminen dronen avulla 

  Tamminen, Julius (2019-04-23)
  Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää dronen hyväksikäyttämistä mobiiliverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaamisessa. Dronen avulla pystyttäisiin tutkimaan jo asennetun tukiasema-antennin suuntausta ja ...
 • Automatisoituvan ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteensovittaminen 

  Salminen, Niklas (2019-04-04)
  Liikenne automatisoituu ja autonomiset ajoneuvot yleistyvät teknologian kehityksen mukana. Autonomiset ajoneuvot tarjoavat ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä auttavat yhteiskunnallisella tasolla. Ajoneuvojen ...
 • Soveltuvuusselvitys SolidWorks-Flow-integraatiosta 

  Rajala, Juhana (2019-04-17)
  Hajautetut suunnitteluympäristöt hyödyntävät PDM/PLM-järjestelmiä organisaatiolle yhteisen materiaalin hallintaan. Eri CAD-ohjelmistojen välinen yhteensopivuus yhteisen PDM/PLM-järjestelmän kanssa aiheuttaa kuitenkin usein ...
 • Hulevesitulvien synty ja hallinta 

  Nurhonen, Niko (2019-03-15)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli hulevesitulvien syntyyn vaikuttavien tekijöiden ja mahdollisten ehkäisykeinojen selvittäminen. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuusselvityksenä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat ...
 • Asiakasvaatimuksien täyttymisen haasteet tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa 

  Holmala, Ella (2019-04-16)
  Tietojärjestelmät ovat nykypäivän liiketoiminnan tärkeimpiä apuvälineitä. Tietojärjestelmien avulla voidaan jakaa, tallentaa ja hyödyntää liiketoiminnassa käytettäviä tietoja. Järjestelmien suunnittelun haasteena on ymmärtää ...
 • Sidos 

  Kirjonen, Anu; Kraama, Aleksi; Kuokkanen, Eero; Sarvi, Irene (2019-3-28)
  Yhdyskuntasuunnittelun Ammattikurssi 1 Kandidaatin työ Huhtala, Seinäjoki
 • Teräsbetonisen siltapilarin mitoitus 

  Auvinen, Juuso Markus (2019-04-03)
  Tässä työssä tutkitaan sitä, kuinka siltojen teräsbetonipilarit mitoitetaan eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja Liikenneviraston siltoja koskevien ohjeiden mukaisesti. Pilarin mitoituksessa on kolme erillistä vaihetta: pilarin ...
 • The Ethereum blockchain: Use cases for social finance applications 

  Luong, Dang Hai (2019-04-24)
  Centralized network solution have been around for a long time, despite having a considerable issue of trust, in which users need to rely on the implementation of the system. During unfortunate incidents such as centralized ...
 • Exclusion Limits for Charged Higgs Boson in Minimal Supersymmetric Standard Model 

  Keskinen, Panu Sakari (2019-03-22)
  The Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) is the simplest supersymmetric extension of the Standard Model (SM). It predicts 4 additional Higgs bosons, including a charged Higgs. If the charged Higgs is lighter than ...
 • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

  Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...
 • Suunnitelma Seinäjoen Huhtalaan 

  Luotinen, Else; Antila, Sini; Palmujoki, Saara; Terho, Kia (2019-03-28)
  Kandidaatin työ on ryhmässä laadittu aluesuunnitelma Seinäjoen Huhtalan alueelle. Teemoina ovat monipuolinen asuntorakenne, luonnossa virkistytymisen, liikenteen sujuvuus ja kokeellisuus. Suunnittelualueen eteläosassa on ...
 • Lohkoketjun hyödyntäminen kohdeyrityksen tuotantoketjussa 

  Nopanen, Jarkko (2019-03-20)
  Lohkoketjuteknologia ei ole vielä yleisesti käytössä virtuaalivaluuttojen ulkopuolella monissa yrityksissä, mutta lohkoketjulle on jo kehitetty muitakin sovelluskohteita. Kohdeyritys haluaa selvittää lohkoketjun ...
 • Kuonaantumisen ja likaantumisen hallinta kiertoleijukattilassa 

  Turunen, Lari (2019-03-25)
  Kiertoleijukattiloissa savukaasujen pienet partikkelit voivat tarrautua kiinni lämmönsiirtopintoihin ja muodostaa kerrostumia ajan kuluessa. Nämä kerrostumat huonontavat lämmönsiirtymistä, samalla polttoainetta kuluu enemmän ...
 • Teräs- ja betonielementtirunkojen asentamisen vertailu 

  Heinikainen, Rene (2019-02-28)
  Suomessa luotetaan vahvasti betonisiin runkorakenteisiin etenkin asuinkerrostaloja ra-kentaessa. Teräsrunkoja löytyy sen sijaan eniten varasto- ja toimitilarakennuksista. Tämän työn tarkoitus oli tutkia, mitä merkittäviä ...
 • Gibbs–Wilbrahamin ilmiö 

  Söderholm, Santtu Mikael (2019-03-03)
  Tässä kandidaatintyössä käydään läpi todistus Gibbs–Wilbrahamin ilmiön esiintymisestä mielivaltaiselle hyppäysepäjatkuvuuskohdan omaavalle jaksolliselle funktiolle. Todistuksessa huomataan, että jaettuna hyppäysepäjatkuvuuskohdan ...
 • User interface for remotely managing a fleet of medical devices 

  Laine, Jere (2019-03-01)
  Epilepsy is a chronic disorder characterized by occasions of involuntary movement, also known as seizures. However, effective treatment requires that the seizures can be reliably recorded and accurately classified. Neuro ...
 • Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön omakotitaloissa 

  Saari, Joona (2019-03-06)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maalämpöjärjestelmää ja öljylämmitystä. Pyrkimyksenä on selvittää järjestelmien perustoiminta ja laskea maalämpöpumppuinvestoinnille takaisinmaksuaika. Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea ...
 • Tasasähköön perustuva sähkönjakelu laivassa 

  Luminiitty, Erno (2019-01-08)
  Työssä esitellään laivoissa käytetyn perinteisen vaihtosähköön perustuvan sähkönjakeluverkon rakenne sekä uusi tasasähköön perustuva sähköjakeluverkon rakenne. Työssä tarkastellaan erilaisia sähköverkon toteutustapoja ja ...

View more