Uusimmat viitteet

 • VECSEL-vahvistinpeilien valmistus ja simulointi 

  Halonen, Eero Juhani (2018-11-07)
  Tämä kandidaatintyö käsittelee pinnasta emittoivan ulkoisen kaviteetin laserin (VECSEL, Vertical External-Cavity Surface-Emitting Laser) vahvistinpeilien valmistusta. Työhön kuului muun muassa puolijohderakenteiden ...
 • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

  Härkönen, Aliina (2018-11-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...
 • Säie 

  Jelisejeff, Nikolai (2018-11-07)
  Asuinkerrostalon rakennussuunnitelma Klingendahlin kortteliin Tampereen Eteläpuiston tuntumaan. Suunnittelun haasteisiin kuului rakennuspaikan arvokas sijainti, luonnonvalon määrä sekä alueella jo ollut toiminta. Suunnittelussa ...
 • Hihnapyöräsysteemin 2DOF PID-säätö 

  Asikainen, Toni (2018-11-07)
  Tässä työssä on tarkoituksena suunnitella resonoivalle hihnapyöräsysteemille 2DOF PID -säädin (eng. two-degrees-of-freedom), siten että säätöpiirille asetetut vaatimusmäärittelyt saavutetaan. Kahden vapausasteen rakenne ...
 • Kuitukankaat ja loimineulokset kudosteknologisissa sovelluskohteissa 

  Haapala, Anne (2018-11-07)
  Tässä työssä perehdytään biotekstiileihin, erityisesti kuitukankaisiin ja loimineuloksiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat kankaiden valmistusmenetelmät, niiden tyypilliset ominai-suudet ja eroavuudet, kankaiden ...
 • Elektrokardiogrammin RR- ja QT-välien aikasarja-analyysi sydäntutkimuksessa 

  Latukka, Joonas (2018-11-07)
  Sydämen toiminta on tärkeää tuntea erilaisten sairauksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sydämestä saadaan merkittävästi tietoa mittaamalla sen sähköistä signaalia eli sydänsähkökäyrää. Tästä signaalista voidaan määrittää ...
 • SolidWorks-ohjelmiston MBD -sovelluksen käyttö teknisen tuotemäärittelyn kuvaamisessa 

  Mäkinen, Olli (2018-11-07)
  Malliperustainen tuotemäärittely on tapa esittää tuotteen vaadittavat geometria- ja valmistustiedot tuotteesta luotuun kolmiulotteiseen malliin liitettynä. Tavalla on tarkoitus määritellä tuote täydellisesti pelkän ...
 • Regeneratiivinen taajuusjakaja 

  Ohtonen, Antti Oskari (2018-11-07)
  Tässä työssä simuloitiin ja mitattiin regeneratiivinen kahdellajakaja. Simulaatioita käytettiin apuna koekytkentälevylle rakennettavan, ja mitattavan, regeneratiivisen taajuusjakajan komponenttien mitoitukseen ja valintaan. ...
 • Talonrakennusyrityksen johtaminen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan 

  Ojares, Juho (2018-11-07)
  Strategisen johtamisen resurssiperusteisen näkemyksen mukaan yritystä johdetaan sen sisällä olemassa olevien resurssien pohjalta, tai niitä kehittäen ja yhdistäen. Näkemyksen mukaan resurssien kautta on löydettävissä ...
 • Termisen aurinkoenergian varastointimenetelmät 

  Saarenhovi, Anna (2018-11-07)
  Tämä kandidaatintyö keskittyy uusiutuvan energiamuodon, termisen aurinkoenergian, eri varastointimenetelmiin. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä toimii ”Miten termistä aurinkoenergiaa voidaan varastoida talteen?” ...
 • Kiinalainen jäännöslause 

  Nieminen, Maiju (2018-11-07)
  Kiinalainen jännöslause yhdistää lukuteorian perusmääritelmiä ja tuloksia sovellukseksi, jota voidaan oikeasti hyödyntää tekniikassa. Käsitteiden kuten jaollisuus, jakoyhtälö, suurin yhteinen tekijä ja kongrunessimääritelmät ...
 • Dynaaminen myötövanheneminen teräksissä 

  Peltonen, Veera (2018-11-07)
  Dynaaminen myötövanheneminen on korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva ilmiö, joka vaatii nimensä mukaan dynaamiset olosuhteet. Tämä tarkoittaa sitä, että vanheneminen tapahtuu muokkauksen aikana, eikä staattisesti muodonmuutoksen ...
 • Hypoksiakammiot hiiren alkion fibroblastien proliferaatiotutkimuksessa 

  Jokinen, Matias (2018-11-07)
  Fysiologinen hypoksia on noussut kiinnostavaksi tutkimusaiheeksi solu- ja kudostutkimuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että solu- ja kudoskasvatusten kasvatusatmosfäärillä on vaikutusta solujen käyttäytymiseen. ...
 • Pietarin peli käytännössä 

  Hartikainen, Tuomo (2018-11-07)
  Pietarin paradoksi on klassinen todennäköisyyslaskennan ongelma, jossa teorian ja maalaisjärjen välillä on näennäinen ristiriita. Tässä työssä tutkitaan ensisilmäyksellä paradoksiselta vaikuttavaa uhkapeliä käytännönläheisesti ...
 • Puun kaasutus osana hajautettua energiantuotantoa 

  Kontola, Ville (2018-11-07)
  Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puukaasuun ja hajautettuun energiantuotantoon. Työssä käsiteltiin puukaasun tuottamista ja käyttöä mikrotuotannon näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, millä muilla tavoilla voidaan ...
 • Deep learning-based object detection with point cloud data 

  Eloranta, Olli (2018-11-07)
  Deep convolutional neural networks (CNNs) are used in various tasks, especially in classification and object detection in two-dimensional images. In this work, two deep convolutional neural networks were experimented for ...
 • Mikroytimien käyttö moderneissa järjestelmissä 

  Laakso, Teemu (2018-11-07)
  Tässä työssä tarkastellaan mikroytimien ja niihin perustuvien järjestelmien kehitystä ja käyttökohteista moderneissa järjestelmissä. Työ pyrkii löytämään reunaehtoja mikroytimien käytön mielekkyydelle ja selvittämään, ...
 • Tietokantojen opetuksen tila ja tulevaisuus Tampereen teknillisessä yliopistossa 

  Altsten, Alfred Antti (2018-11-07)
  Tässä tutkielmassa tutkitaan tietokantojen opetuksen tilaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Opetuksen nykytilaa verrataan kirjallisuudesta löydettyihin parhaisiin käytäntöihin tietokantojen opetuksessa. Tampereen ...
 • Singulaariarvohajotelma 

  Ala-Sunila, Matias (2018-10-03)
  Tutkielmassa esitellään singulaariarvohajotelma ja sen tärkeitä ominaisuuksia. Singulaariarvohajotelman avulla mikä tahansa matriisi voidaan lausua kolmen matriisin tulona. Suurista matriiseista eli suurista taulukoista, ...
 • Materiaalien attenuaatio 

  Rinne, Janne (2018-10-03)
  Sähkömagneettiseen säteilyyn luetaan kaikkien fotonien liike. Työssä käsitellään sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia ja eri materiaalien attenuaatiota. Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksilla on hyvin ...

View more