Show simple item record

dc.creatorTurpeinen, Sampsa
dc.date.accessioned2018-04-17T05:31:09Z
dc.date.available2018-04-17T05:31:09Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/25842
dc.description.abstractTässä kandidaatin työssä on käsitelty tierakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden mittaamista. Tierakentamisesta aiheutuu monenlaisia, laadultaan ja vaikuttavuudeltaan erilaisia ympäristövaikutuksia. Rakentamisen aikaiset välittömät vaikutukset, kuten melu, pöly ja tärinä ovat helposti havaittavia tierakentamisen ympäristövaikutuksia. Rakentamisen tuotteesta eli valmiista tiestä aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät ole välttämättä yhtä helposti havaittavissa, mutta ne voivat ilmetä esimerkiksi palveluiden saavutettavuuden tai liikenneturvallisuuden paranemisena, mikä voi koskettaa tällöin useaakin sidosryhmää. Jotta tierakentamisen kannattavuutta voidaan arvioida, pitää eri vaikutuksia pystyä mittaamaan ja muuttamaan vertailukelpoiseen muotoon. Yksiselitteinen mittaaminen ei aina ole mahdollista. Ympäristövaikutuksia voidaan muuttaa kustannuksiksi ja sitä kautta laskea hankkeen hyöty-kustannussuhdetta. Etenkin liikenteellisen palvelutason ja liikenneturvallisuuden paraneminen on usein hyvä indikaattori kannattavasta tiehankkeesta. Perinteinen tiehanke koostuu suunnitteluvaiheesta, toteutusvaiheesta sekä hoito ja ylläpito -vaiheesta. Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa jokaista hankkeen vaihetta. Ympäristövaikutusten arviointi on oleellinen osa yleissuunnitteluvaihetta, etenkin jos laki edellyttää hankkeessa noudatettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Rakentamisen aikana vaikutuksia ympäristöön voidaan mitata ja havainnoida esimerkiksi viikoittaisissa työmaan turvallisuusmittauksissa, mutta pelkästään ympäristönhallintaan räätälöityjä mittareita ei juuri ole kehitetty. Kirjallisuuden perusteella tierakentamisen keskeisiä ympäristövaikutuksia ovat melu, pöly, tärinä, päästöt maaperään ja ilmaan, luonnonvarojen kulutus sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, pinta- ja pohjavesiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä maisema- ja kulttuuriympäristöön. Ympäristövaikutuksia, kuten melua, pölyä ja tärinää voidaan mitata erilaisilla mittareilla ja verrata saatuja tuloksia säädöksissä määrättyihin raja- tai ohjearvoihin. Monia ympäristövaikutuksia ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti mitata, vaan tarvitaan laajempia selvityksiä. Esimerkiksi vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan luontoselvityksin ja vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen voidaan arvioida muun muassa liikenneturvallisuuden tai kyselytutkimusten avulla.en
dc.format.extent50en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTierakentamisen ympäristövaikutukseten
dc.title.alternativeEnvironmental impacts of road constructionen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201804181500
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2018-05-09
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorKuula, Pirjo
dc.contributor.degreesupervisorLeppänen, Minna


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record