Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitosen
dc.creatorKöntti, Jussi
dc.date.accessioned2010-05-12T05:38:53Z
dc.date.available2010-05-12T05:38:53Z
dc.date.issued2010-05-12T05:38:53Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6570
dc.description.abstractHelsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilannera-portointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin tehostamiseksi vanhoista paperi-sista ilmoituslomakkeista pyritään luopumaan, ja vaaratilanteista ilmoittaminen ja ilmoi-tusten käsittely halutaan toteuttaa sähköisesti. Sähköinen vaaratilanneraportointi on tar-koitus toteuttaa kehittämällä käytössä olevaa Työsuojelun tietojen hallinta ohjelmaa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä sähköisen vaaratilanneraportoinnin käyttöönotto kuntaorganisaatiossa vaatii. Vaatimukset on jaettu kahteen eri osa-alueeseen, jotka ovat vaaratilanneraportointiprosessin vaatimukset ja sähköisen järjestelmän vaatimukset. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan vaaratilanneraportointiprosessia sekä sen toteuttamiseen liittyviä menestystekijöitä. Tämän lisäksi teoriaosuudessa tarkastel-laan sähköisen järjestelmän käyttäjäkeskeistä suunnittelua, käytettävyyttä sekä järjes-telmän käyttöönoton menestystekijöitä. Tutkimusmenetelmät ja aineisto osuudessa esitetään tutkimuksen eteneminen ja tutkimusmenetelmät. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyä ja haastatteluja, jotka tukivat toinen toisiaan. Tutkimus aloitettiin valitsemalla kyselyn kohderyhmä ja laati-malla kyselylomake. Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa, ja lomake sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselyn jälkeen suoritettiin haastatte-lut, joiden toteutustavaksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu. Kyselyn ja haastattelu-jen jälkeen luotiin Helsingin kaupungin vaaratilanneraportoinnille prosessikuvaus ja ryhdyttiin suunnittelemaan sähköisen järjestelmän kehittämistä. Tulokset osuudessa esitetään ensimmäisenä kyselyn ja haastattelujen tulokset, jotka on jaettu vaaratilanneraportointiprosessiin sekä sähköisen järjestelmän käytettä-vyyteen ja käyttöönottoon liittyviin teemoihin. Seuraavana esitetään Helsingin kaupun-gin käyttöön tarkoitettu yksinkertainen vaaratilanneraportointiprosessi, jonka suunnitte-lussa on käytetty apuna kyselyn ja haastattelujen tuloksia. Tuloksien viimeisenä kohtana esitellään Työsuojelun tietojen hallinta ohjelman tuleva kehittäminen. Kehittämisideat on jaettu uusiin toiminnallisuuksiin ja käytettävyyden kehittämiseen. Tulosten perusteella vaaratilanneraportoinnin käyttöönoton vaatimukset ovat selkeä prosessikuvaus, vastuiden määrittäminen, palautteen antaminen ja työntekijöiden motivointi. Sähköisen järjestelmän käyttöönottoon liittyvät vaatimukset ovat hyvä käy-tettävyys, kunnollinen ohjeistus, riittävä koulutus, työntekijöiden sitouttaminen, tiedot-taminen ja kaikkien työntekijöiden huomioon ottaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa uuden sähköisen vaaratilanneraportoinnin käyttöönottoa. /Kir10en
dc.format.extent74 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleSähköisen vaaratilanneraportoinnin käyttöönotto kuntaorganisaatiossaen
dc.title.alternativeImplementation of electronic hazardous situations reporting in a municipal organization
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201005121123
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-05-05
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.degreesupervisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record