Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorMettälä, Jenni
dc.date.accessioned2010-06-18T10:02:41Z
dc.date.available2010-06-18T10:02:41Z
dc.date.issued2010-06-18T10:02:41Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6625
dc.description.abstractDiplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän asemakaavaa ollaan uudistamassa, ja uuden kaavan rinnalle tullaan laatimaan kaavan määräyksiä tukevat ja tarkentavat rakentamistapaohje. Diplomityöni tarkoituksena on antaa lähtökohtia alueen tulevalle kaavoitukselle ja olla pohjana virallisille rakentamistapaohjeelle. Diplomityöni keskittyy kaavamuutoksen alaiseen alueeseen. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa on laadittu kirjallisuuteen ja arkistomateriaaliin perustuva Hätilän paikallishistorian tutkimus. Osassa on pohdittu myös alueen arvoja ja uhkakuvia sekä tehtävän työn tavoitteita. Työn toinen osa on alueen nykytilan analyysi, joka pohjautuu kartta- ja tilastomateriaaliin sekä omakohtaisiin alueella tehtyihin maastokäynteihin. Analyysiosa esittää perusteet työn suunnitteluosan suosituksille. Työn kolmas osa koostuu suunnitelmasta, joka on valmisteltu analyysin ja työn tavoitteiden pohjalta. Suunnitelman kohteena on Hätilän alueen rakentamistapaohje. Rakentamistapaohje pyrkii esittämään miten aluetta tulisi tulevaisuudessa rakentaa, jotta alueelle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa ja miten alueella esiintyviä ongelmia voidaan poistaa tai lieventää. Ohje käsittelee rakennusten sijoittelua tontilla sekä niiden ulkomuotoa, materiaaleja ja värejä. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, miten rakennuksia tulisi korjata ja laajentaa, ja kerrotaan rakennuskannan eri aikakerrostumien ominaispiirteistä. Ohjeessa otetaan kantaa myös kortteli-, katu- ja piha-alueiden hoitoon ja kehittämiseen. Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja koko ympäristön kehitykselle sekä paikallisten ominaispiirteiden säilymiselle. Esitetyt toimenpiteet ovat enemmänkin suosituksia, kuin tiukkoja määräyksiä. Hätilä on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennushistoriallisesti rikas asuinalue. Alueen arvokkaat piirteet voidaan säilyttää rakennusmassojen tarkoituksen mukaisella sijoittelulla, vanhan rakennuskannan korjauksella ja huollolla sekä harkitulla vanhaan rakennuskantaan sopeutuvalla uudisrakentamisella. Päävastuu alueen arvojen säilymisestä on alueen asukkailla, jotka omilla valinnoillaan ja toimillaan pystyvät eniten vaikuttamaan Hätilän kokonaisvaltaiseen kaupunkikuvaan. /Kir10en
dc.description.abstractThe objective of this Master´s Thesis is to define the future construction methods of Hämeenlinna Hätilä residential area. Hätilä is an old residential area, which building stock has sediments from the late 1800s to the present day. Hätilä town plan is going to be reformed and the new plan is going to have building instructions alongside. The building instructions will support and specify the building regulations of the town plan. My thesis is intended to provide starting points for the future town plan and be the basis for the official building instructions. My thesis focuses on the area of the future town plan. The work consists of three parts. The first part is Hätilä local history research, which is based on literature and archival materials. In the first part there is also a consideration of the region’s values and threats, and goals for the work. The second part is the region’s current state analysis, which is based on the areal maps and statistical material, as well as subjective visits on the Hätilä area. The second part creates the basis for the design criteria of the building instructions. The third part consists of the planning section, which has been prepared for the analysis and work objectives. The planning section involves the building instructtions of Hätilä. The building instructions of Hätilä seek to present how the area should be built in the future, in order to implement the future goals of the area. The building principles deal with the placement of buildings on the site, as well as their external form, materials and colors. In addition there are recommendations on how buildings should be repaired and extended. There is also instructions on how to upkeep and develop the block, street and yard areas. The building instructions are intended to provide guidance of development and preservation of local characteristics throughout the whole Hätilä residential area. The measures suggested are more recommendations than strict regulations. Hätilä is rich for its cultural history, townscape and building stock. Valuable features of the region can be preserved by the appropriate placement of the buildings, by repairing and repair and maintenance of the old building stock as well as the well-deliberated new building, which is accustomed to the old building stock. Primary responsibility for maintaining the values of the Hätilä area is given to the region’s residents, who with their own choices and actions can influence the most on the comprehensive Hätilä townscape.en
dc.format.extent66 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleHämeenlinnan Hätilä - Rakentamistapaohje ajallisesti kerrostuneelle asuinalueelleen
dc.title.alternativeHämeenlinna Hätilä - Building Instructions for Historically Layered Residential Area
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006181179
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-09
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.degreesupervisorTallqvist, Tore
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record