Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorSarjala, Satu
dc.date.accessioned2010-07-05T10:21:05Z
dc.date.available2010-07-05T10:21:05Z
dc.date.issued2010-07-05T10:21:05Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6677
dc.description.abstractKasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuessa yhä voimakkaampia rakentamispaineita kohdistuu kaupunkien ulkokehien hyvin saavutettaviin taajamiin, joista osa on vanhoja maalaiskyliä. Kylät ovat kasvaneet perinteisesti hitaasti, ruraaleihin arvoihin sitoutuen, eikä nopean kasvun hallintaan ole kehittynyt maaseudulle soveltuvia menetelmiä. Nykyään rakentaminen tapahtuu pääosin poikkeusluvilla, jolloin kokonaisuutta on vaikea kontrolloida. Yksi kylien keskeisimmistä resursseista, kaunis maalaismaisema, on vaarassa tuhoutua kylien kehittyessä väärään suuntaan hallitsemattoman rakentamisen myötä. Toinen kaupunkiseudun lähikyliä uhkaava seikka juontuu palvelurakenteen hajautumisesta ja ihmisten lisääntyneestä liikkumisesta. Jos kylä on vain asuinpaikka, josta käydään kaupungissa työssä ja asioimassa, on vaarana, että oman kylän kehittämiseen ei sitouduta. Tämä johtaa helposti kylän ja sen kehityksen hiipumiseen, sillä kylien kehittyminen ja ylipäänsä säilyminen maalaiskylinä riippuu kyläläisten omaehtoisesta toiminnasta. Diplomityön suunnittelualueena ovat Lempäälässä sijaitsevat kylänaapurukset, Nurmi ja Säijä. Kylät sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudun ulkokehällä, ja molemmista kylistä on nopeat yhteydet Tampereelle ja seudun suurimpaan kauppakeskukseen, Lempäälän Ideaparkiin, joista kyläläiset pääosin hakevat puuttuvat resurssit omien kyliensä palveluiden ollessa varsin vaatimattomia. Kyliä ei siis kannata enää suunnitella pelkästään paikallisista lähtökohdista käsin, sillä niiden arjen verkostot levittäytyvät laajoille alueille oman kylän ulkopuolelle. Diplomityö pohjautuu Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen EDGE-kaupunkitutkimuslaboratorion kesällä 2009 toteuttamaan Kylät kehällä -hankkeeseen. Hankkeen puitteissa tehdyt osiot sisältävät perustiedot kylistä, selvitykset luonnonpiirteistä ja historiasta, maisema-analyysin sekä kehittämis- ja maankäyttösuunnitelmat Nurmen ja Säijän kyliin. Diplomityötä varten tehdyssä jatko-osassa olen rajannut suunnittelualueen käsittämään vain Säijän kylän alueen. Tässä osassa tutkin mahdollisuuksia vahvistaa kylän paikkapotentiaalia vahvan verkostopotentiaalin tasapainottamiseksi viiden ”hitaan trendin” näkökulmasta. Kylät kehällä -hankkeessa tavoitteena on ollut selvittää, mitä erityistä sijainti kaupunkiseudun ulkokehällä tuo kylille ja miten sen tarjoaman potentiaalin voisi hyödyntää paikallisessa suunnittelussa, löytää uusia asumis- ja rakennustypologioita sekä verkostoja maaseudun omista lähtökohdista, pyrkiä rakentamisen hallintaan ja maisemanhoidollisten toimenpiteiden kartoittamiseen kylämaiseman suojelemiseksi, sekä saada myös kunta aktiviisesti mukaan kylien kehittämiseen. Erityisen tärkeää on ollut asukkaiden ja maanomistajien osallistaminen ja sitouttaminen kyliensä kehittämiseen. Luvussa ”Tulevaisuuden visioita Säijään” pyrin vahvistamaan Säijän paikallisia resursseja ja saavuttamaan näin tasapainon kylän vahvan verkostopotentiaalin ja paikkapotentiaalin välille. Tavoitteena on kääntää kylän tulevaisuuden kannalta uhkaaviksi koetut tekijät, kuten voimakas kasvupaine, kylärakenteeseen vaikuttaneet tieverkoston muutokset, muiden keskusten vetovoiman lisääntyminen ja liikkumisen helpottuminen, kylän vahvuuksiksi ja kehitysvoimiksi ja näin estää kylän muuttuminen niin sanotuksi nukkumalähiöksi. /Kir10fi
dc.description.abstractAs urban regions grow and scatter, the well accessible areas around the city ring – some of which are old villages – are under strong pressure for new housing construction. Suitable methods for managing rapid growth in rural areas have not developed, since villages have traditionally grown slowly and by committing to rural values. Today, new constructions in the countryside are essentially executed by assigning exceptional building licenses which makes it difficult to control the development of the villages. One of the key resources in the villages, beautiful countryside, is in danger of destruction as the villages develop to the wrong direction due to the uncontrolled construction. Another intimidating factor considering villages close to the city region is caused by the decentralization of the services and the increased movement of people. If the village is only a place of residence whereas work and other everyday activities are performed elsewhere, there is a risk that the inhabitants do not commit to the development of the village. This can easily lead to declining of the village and its development because the survival of villages depend on the villagers’ self-motivated activity. The planning area of the thesis is located in two neighboring villages, Nurmi and Säijä, in Lempäälä municipality. Villages are located on the outer ring of Tampere urban region, and both villages have fast connections to Tampere and to the largest shopping center in the region, Ideapark, from which the villagers mainly get the missing resources as the services in the villages are quite modest. The everyday travelling network of the villagers spreads over large areas outside the village, and therefore it’s not reasonable to make development plans only based on local perspective. The thesis is based on the project called Kylät kehällä which took place in summer 2009 and was executed by EDGE Urban research laboratory at Urban design department of Tampere University of Technology. The sections of the thesis made for the project contain basic information of the villages, descriptions of natural features and history, landscape analysis and plans for development and land use for both Nurmi and Säijä. In the section made for the thesis I have limited the planning area to include only the area of Säijä. In this section I examine ways of strengthening the local potential of the village to balance the strong network potential from the perspective of five ”slow trends”. The aim of the project Kylät kehällä is to find out how the location on the outer ring of urban region benefits the villages, and how the potential could be used in local planning. New typologies of housing and building as well as new networks that rise from rural principles are pursued to be found. Control of construction and mapping of actions to maintain the landscape are also attempted. Involving and committing the residents, landowners and municipal authorities into the development of villages has been particularly important. In the second part of the thesis I search for ways to strengthen the local resources to achieve balance between the strong network potential and the local potential of the village. The aim is to reverse the factors perceived as threatening for the village’s future, such as growth in the pressure for construction, changes in the road network that affect the structure of the village, the increased attraction of the other centers and the ease of the movement, and turn them into strengths and, in this way, prevent the village from turning into a so-called “sleeping suburb”.en
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleKylät kaupungin kupeessa: Kasvupaineisten kylien kehittäminen osana kaupunkiseutua, Selvitys, kehittämis- ja maankäyttösuunnitelma Lempäälän Säijän ja Nurmen kyliinen
dc.title.alternativeVillages Beside the City: Development of Villages with Growth Pressure as a Part of Urban Region, Descriptions and Development Plan for Nurmi and Säijä Villages in Lempäälä Municipality
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007051232
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorLodenius, Staffan
dc.contributor.degreesupervisorLodenius, Staffan
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record