Now showing items 1-20 of 4864

  • Reshoring of Electric Bicycle Frame Manufacturing Through Postponement 

   Netzev, Metodi (2019-02-06)
   Bicycle manufacturers struggle to meet the seasonal demand of their products due to frame manufacturing lead times of upwards of 6 months. As such, design and testing through FEA is assessed in terms of labour hours for a ...
  • Rakennuttamispalveluiden Terve talo -prosessin mallintaminen ja kehittäminen 

   Salonen, Samuli (2019-02-06)
   Suomessa on jo vuosikymmeniä taisteltu sisäilmaongelmien kanssa ja suomalaisen rakentamisen laatua on moitittu julkisissa keskusteluissa jo pidemmän aikaa. Terve talo -rakentaminen on yksi suomalaisen rakennustuotannon ...
  • Using business intelligence to support multi-project management 

   Ilvonen, Tuomas (2019-02-06)
   Business intelligence has gained significant popularity in the last few years, and not least because of the fact that businesses are managing vast amounts of data in their daily operations. The subject area of business ...
  • Can Blockchain Technology Facilitate Unbundling of Higher Education 

   Sood, Ira (2019-02-06)
   In spite of the technological advancements we are surrounded with on a daily basis, the current higher education ecosystem is still lagging behind in terms of innovation and continues to function in a tightly bundled ...
  • Geolujitteiden käyttö stabiliteetin parantamisessa 

   Lahti, Vilma (2019-01-24)
   Tässä työssä tarkastellaan geolujitteiden ominaisuuksia ja toimintamekanismeja, kun tavoitteena on parantaa penkereen stabiliteettia. Stabiliteetin tutkimiseksi esitellään Bishopin lamellimenetelmä, jolla voidaan selvittää ...
  • Ratapenkereen painumien hallinta 

   Sainio, Santeri (2019-01-24)
   Työn tavoitteena oli listata erilaisia perustamistapoja, joilla voidaan hallita tai vähentää painumia radanrakentamisen näkökulmasta. Työn aluksi esitellään lyhyesti painumateoria ja ratarakenne. Seuraavaksi työssä ...
  • Yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa toteutetun liityntäpysäköinnin toimivuus 

   Heikkilä, Milja (2019-01-30)
   Liityntäpysäköinnin avulla voidaan vähentää liikenneverkon ruuhkautumista ja liikenteen haittavaikutuksia, parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta, kehittää pyöräilyn olosuhteita ja lisätä vähähiilisiä matkaketjuja. ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019-01-18)
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Effects of Disruptive Innovations on Value Processes in Business Ecosystems 

   Welin, Emmi (2019-01-30)
   Disruptive innovations are a well-known but often poorly managed topic among both researchers and commercial companies. These innovations tend to disrupt whole industries and lead many firms to failures. When it comes to ...
  • Pilarilaatan taivutusmitoitus kaistamenetelmällä 

   Salli, Miki (2019-01-09)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan pilarilaatan rakenneanalyysiä kaistamenetelmällä taivutusmitoitusta varten. Taustatietoina esitellään pilarilaatan ominaispiirteet rakenneratkaisuna ja eurokoodien asettamat vaatimukset ...
  • 1500 V DC/DC-muunnin akkuenergiavaraston ja aurinkosähköjärjestelmän yhdistämiseen 

   Äijö, Teemu (2019-01-25)
   Energian- ja erityisesti sähkönkulutus lisääntyy koko ajan. Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ympäristösyistä. Tästä johtuen uusiutuvilla energianlähteillä on tulevaisuudessa suuri rooli energiantuotannossa. ...
  • Intelligent automation - Assessing artificial intelligence capabilities potential to complement robotic process automation 

   Kaarnijoki, Pavel (2019-02-06)
   The aim of this study was to find out how artificial intelligence capabilities could complement robotic process automation when automating business processes. The purpose of this thesis was to find out what robotic process ...
  • Developing a Product Master Data Management Process 

   Korja, Kreta (2019-01-30)
   Master data has caused issues in organizations for decades. Previously these have been addressed through new IS acquisitions. However, data is still not paid enough attention to, so the issues have continued. MDM was created ...
  • Uudelleenvalmistuksen huomioiminen suunnittelussa 

   Kallio, Topias (2019-01-16)
   Uudelleenvalmistus on kiertotalouden myötä huomiota saanut teollinen prosessi, jolla voidaan pidentää tuotteen elinkaarta. Siinä käytöstä poistuva tuote palautetaan uutta vastaavaksi ja viedään sitten takaisin markkinoille. ...
  • Hierarchical nanopatterning with block copolymer lithography and template-stripping 

   Sah, Aashish (2018-01-08)
   The interest in confining light within the sub-wavelength regime has been motivated by the urgency in replacing electronic integrated circuits with optical ones for elevated computational efficiency. This can be achieved ...
  • Konseptointi tuotekehityksessä – konseptin valinta 

   Jouppi, Tapio (2019-01-17)
   Konseptoinnilla on keskeinen merkitys koko tuotekehityksen onnistumisen kannalta. Tuotekonseptoinnissa tehdään tulevan tuotteen kannalta merkittäviä päätöksiä, joiden vaikutukset heijastuvat koko tuotekehityksen sekä ...
  • Should-Cost Analysis as an Alternative to Open Book Accounti 

   Parsa, Danial (2019-01-23)
   A key question that decision makers from start-ups to SMEs and corporates face is “to outsource, or not to outsource?”. In today’s business world which is fast-paced, the pressure on companies to provide products and ...
  • Kotlinin suosion kasvu ja sen syyt 

   Tahvanainen, Ville (2019-01-01)
   Tässä työssä perehdyttiin ohjelmointikieli Kotliniin ja vertailtiin sitä Javaan. Työn tarkoituksena oli selvittää Kotlinin suosion kasvua ja kasvun syitä. Lisäksi tarkasteltiin myös missä Kotlinia käytetään ja missä ...
  • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

   Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
   Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...