Now showing items 1-20 of 4801

  • Merkittävimmät kustannusylityksiä aiheuttavat ongelmat korkean tulotason maiden rakennusprojekteissa 

   Kursula, Juho-Jaakko (2018-12-20)
   Rakennusprojektien kustannusylitykset ovat olleet yleisiä kaikkialla maailmassa ja niiden vahingot ovat merkittäviä niin rakennusyrityksille, asiakkaille kuin kokonaisille talousjärjestelmillekin. Vaikka kustannusylitykset ...
  • Kalliokiipeilysovellus lisätyssä todellisuudessa 

   Kansikas, Veera (2018-12-05)
   Työn tarkoituksena on esitellä monissa kalliokiipeilysovelluksissa esiintyvä käytettävyysongelma liittyen kiipeilyreittien paikallistamiseen kallioilta, ja esittää ratkaisuehdotuksena Karabiineri-niminen sovellus, joka ...
  • Henkilöautojen otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikat 

   Kulmala, Kim (2018-12-20)
   Otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikoiden kehitys on tärkeää, sillä liikenteen aiheuttamat päästöt aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja. Polttomoottorit muodostavat ylivoimaisen enemmistön liikenteen ...
  • Biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuudet suomalaisella lypsykarjatilalla 

   Kaleva, Ville (2018-12-20)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biokaasun syntymisen taustalla oleva mikrobiologinen prosessi esiteltiin samoin kuin biokaasuprosessien ...
  • Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

   Lähdesmäki, Kimmo (2009-03-04)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Raketerm-julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa laboratoriossa tehtävillä seinärakennekokeilla. Kokeissa tutkittiin yhteensä yhdeksän ...
  • Faasimuutosmateriaalien hyödyntäminen aurinkoenergian varastoinnissa 

   Poutamo, Jaakko (2018-12-20)
   Kasvava globaali energiankulutus ja ilmastonmuutos ajavat energiateollisuuden keksimään uusia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja. Yksi potentiaalinen energiamuoto on aurinkoenergia, jota jo maapallolla ...
  • Grafeenin sähköiset ominaisuudet 

   Soininen, Teemu (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan grafeenin elektronirakennetta Tight Binding-menetelmällä. Tarkemmin käydään läpi Kékule-vääristymän vaikutus vyörakenteeseen eri vääristymän vahvuuksilla. Lopuksi saatua riippuvuutta Kékule-vääristymän ja ...
  • Elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuuden määrittäminen ja mittaustarkkuuden parantaminen 

   Alho, Heikki Onni Tapio (2018-12-20)
   Työssä määritetään varattuihin hiukkasiin ja elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuutta ja mittaussignaalissa esiintyvän kohinan lähteitä. Työssä selvitetään myös käytännöllisintä ...
  • Pelillistäminen ohjelmoinnin oppimisessa 

   Kuittinen, Jesse (2018-12-20)
   Ohjelmoinnin opettamista ja oppimista pidetään usein vaikeana. Etenkin ohjelmoinnin opiskelua aloittavien koetaan menettävän herkästi motivaationsa ja kiinnostuksensa aiheeseen. Perinteisemmän opetusympäristön ei myöskään ...
  • Kvantti-Zenon-efekti 

   Ali, Joonis (2018-12-20)
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kvantti-Zenon-efektistä. Tarkoituksena on selvittää yleisesti, mikä kyseinen efekti on ja millaisia sovellutuksia sillä on. Työssä esitetään efektin teoreettiset johdot puhtaalle ...
  • Ketterien projektinhallintamallien soveltuvuus kompleksisiin konteksteihin 

   Moalim Ali, Yacquub (2018-12-20)
   Muuttuvassa toimintaympäristössä perinteiset projektinhallintamallit luovat haasteita, sillä ne ovat jäykkiä ja joustamattomia. Tämän takia yleiseen käyttöön on tullut ketterät projektinhallintamallit, jotka helpottavat ...
  • Datatieteen mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnan kontekstissa 

   Vuorinen, Olli Jesperi (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan datatieteen mahdollisuuksia liiketoimintatiedon hallinnassa. Tutkimuskysymyksenä on: Missä tilanteissa liiketoimintatiedon hallintaa voidaan tukea datatieteellä? Kysymystä lähestytään seuraavien ...
  • Piensijoittajan päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät osakemarkkinoilla 

   Saarela, Aleksanteri (2018-12-20)
   The decision-making process of a small trader is irrational due to biological, psychological and sociological factors. Behavioural economics is a field of study that focuses on examining the severity of these factors ...
  • Digitaaliset liiketoimintamallit 

   Alenius, Ilmari (2018-12-20)
   Kandidaatintyö jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisenä käsitellään liiketoimintamalleja, toisena digitalisaatiota ja kolmantena digitaalisia liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallien ja digitalisaation kappaleiden tarkoituksena ...
  • Tekoäly johdon laskentatoimen työssä päätöksenteon tukena 

   Keitaanniemi, Akseli (2018-12-20)
   Johdon laskentatoimi toimii organisaatiossa sisäisenä palveluna eri osastoille. Yksi johdon laskentatoimen monista tehtävistä on toimia päätöksenteon tukena ja tuottaa yrityksen suorituksiin ja tulevaisuuden näkymiin ...
  • Operatiivisen suorituskyvyn muodostuminen hankinnasta 

   Pylkki, Jani (2018-12-20)
   Hankinta on muuttunut yksinkertaisesta hinnan ja toimittajien vertailusta monimutkai-semmaksi funktioksi. Tekemällä läheisempää yhteistyötä toimittajien kanssa voidaan saada merkittäviä suorituskykyparannuksia yrityksen ...
  • Kilpailijayhteistyö innovointistrategiana 

   Harala, Linnea (2018-12-20)
   Coopetition as a strategy has become increasingly popular in recent decades due to fast-paced technological development. Especially in high tech, a wide scope of expertise is needed for technological development. Coopetition ...
  • Uuden teknologian omaksuminen digitaalisissa verkkokaupan ja verkkopankin sovelluksissa 

   Rantanen, Topias (2018-12-20)
   Digitalisaation myötä uudet teknologiat ovat läsnä kuluttajien arjessa yhä tiiviimmin. Perinteiset liiketoiminnatkin siirtyvät digitaaliseen muotoon ja laajat mobiilimarkkinat mahdollistavat joustavien mobiilisovellusten ...
  • Liiketoimintaprosessien automatisointi ohjelmistorobotiikalla 

   Uhle, Klaus (2018-12-20)
   Ohjelmistorobotiikka on sovellusteknologia, jolla voidaan automatisoida liiketoimintaprosesseja. Ohjelmistorobotiikka on kehittyvä teknologia, joka on alkanut yleistymään viime vuosina, ja toistaiseksi sen käyttömahdollisuudet ...
  • Asiakasarvon määrittäminen ja kommunikoiminen B2B-ympäristössä 

   Kanniainen, Jaakko (2018-12-20)
   Asiakasarvolla tarkoitetaan arvoa, joka tuotteella tai palvelulla on asiakkaalle. Asiakasarvon merkitys markkinoinnille on tunnettu jo pitkään, ja asiakasarvoa pidetään jopa yrityksen menestymisen kulmakivenä. Käsitys ...